Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-SLE)

FSI-PD6Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, učí zásady plánování experimentů a vyhodnocení výsledků. Jsou probírány zásady vypracování technických zpráv, jejich formální a obsahová struktura a zásady technické presentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Předmět napomáhá při zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Studijní znalosti z oblasti předmětu diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní přístup ve výuce, účast, vypracování tezí diplomové práce.

Učební cíle

Cílem semináře je poskytnutí znalostí a postupů, nutných při zpracování technických děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti jsou kontrolovány formou presentací k dílčím tematům.

Základní literatura

Literature concerning the actual topic of the diploma thesis
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.