Detail předmětu

Metalurgie neželezných kovů

FSI-PLNAk. rok: 2021/2022

Kurz uvádí přehled typů slévárenských slitin neželezných kovů. Důraz je kladen zejména na slitiny hliníku a hořčíku, dále se uvádí slitiny mědi, zinku, titanu a dalších kovů.
Pojednává se o druzích slitin, jejich krystalizaci, chemickém složení, vlastnostech, způsobech tavení a používaných metalurgických procesech. Jsou zmíněny způsoby kontroly kvality, typické druhy vad a možnosti jejich opravy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu se naučí navrhovat použití jednotlivých druhů slitin podle požadovaných vlastností odlitků, zásadám tavení a ovlivňování struktury. Naučí se způsobům kontroly kvality a možnostem, jak dosáhnout požadované vlastnosti slitin.

Prerekvizity

Základní znalosti chemie, znalosti nauky o neželezných kovech

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: účast na cvičeních, vyhovující znalosti ve 2 kontrolních testech
Požadavky na zkoušku: zápočet, výpočtový test, ústní zkouška

Učební cíle

Cílem kurzu je získání orientace v širokém spektru slévárenských slitin, výběr vhodných slitin, získání znalostí metalurgie slitin neželezných kovů a ověření vlivu metalurgických zásahů na vlastnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

2 kontrolní testy během semestru, nahrazení absence po dohodě s vyučujícím

Základní literatura

Grígerová,T.,Kořený,R.,Lukáč,I.: Zlievarenstvo neželezných kovov ALFA Bratislava/SNTL Praha, 1988
Aluminium Casting Technology, 2nd Edition, AFS,Inc., Des Plaines, Illinois, USA, 1993, ISBN 0-87433-157-9
Kainer, K.U.: Magnesium-Alloys and Technologies, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2003, ISBN 3-527-30570-X
Roučka,J.: Metalurgie neželezných kovů. CERM Brno, 2005
Aluminium-recycling: Vereinigung Deutscher Schmelzhütten e.V, Düsseldorf, 2000

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy slitin neželezných kovů
2. Slitiny hliníku - druhy, strukturní diagramy, krystalizace
3. Vlastnosti slitin hliníku, ovlivnění podmínkami tuhnutí,tepelné zpracování, způsoby odlévání,
4. Očkování, modifikace Al slitin
5. Metalurgie hliníkových slitin - rafinace,
6. Odplyňování
7. Tavicí pece, metalurgické zásady tavení
8. Slitiny hořčíku - charakteristika, diagramy, složení vlastnosti
9. Zásady tavení a odlévání
10.Kompozity, metody thixocasting a squeeze casting
11.Slitiny mědi - přehled, diagramy, struktura, vlastnosti
12.Zásady tavení slitin mědi
13.Slitiny titanu a zinku

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rovnovážné diagramy slitin hliníku
2. Strukturní a fázová analýza, příprava metalografických výbrusů
3. Metalografické vyhodnocení struktur
4. Analýza chemického složení, mechanické zkoušky, termická analýza
5. Sestavení a výpočet vsázky
6. Exkurze do slévárny gravitačního lití
7. Exkurse do slévárny tlakového lití
8. Exkurse do provozu tepelného zpracování
9. Exkurse do slévárny měděných slitin
10. Tavicí zařízení, vsázkové suroviny, měření teplot
11. Tavení slitin hliníku, metalurgické zpracování, čištění a rafinace taveniny
12. Odplynění taveniny, měření stupně naplynění, termická analýza
13. Praktické vedení taveb