Detail předmětu

Teorie a technologie svařování

FSI-HS2Ak. rok: 2021/2022

Teoretické podmínky vzniku a existence svarového spoje s ohledem na svařované materiály, energetické zdroje, fyzikálně-chemické a metalurgické procesy probíhající při svařování kovových materiálů. Degradační pochody a procesy svařovaných materiálů teplotně-deformačním cyklem. Napětí a deformace při svařování. Svařitelnost kovových materiálů. Princip a teorie jednotlivých metod svařování a tepelného dělení. Pájení materiálů. Žárové nástřiky. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení svarových spojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Předmět " Teorie a technologie svařování" umožňuje studentům získat základní poznatky o struktuře, vlastnostech a defektech svarových spojů a tepelně ovlivněné oblasti - TOO a o souvisejících procesech konvenčního i nekonvenčního svařování.

Prerekvizity

1.Rovnovážný diagram Fe-Fe3C.. 2. Transformační diagramy IRA a ARA.. 3.Zkoušky mechanických vlastností materiálu,.. 4. Tepelné zpracování ocelí. 5. Základní znalosti technologií svařování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty teoretickým základem a metodikou k řešení problematiky svařování a svařitelnosti kovů. Příprava studentů na využití poznatků při zpracování ročníkových a diplomových projektů, event. na vyšší stupeň studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Základní literatura

AMBROŽ, Oldřich. Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-81-0 (CS)
BARTÁK, Jiří. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 2000. ISBN 80-85771-72-1. (CS)
FOLDYNA, Václav. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. 2., upr. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3. (CS)
MAJER, Lubomír. Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí a tlakových zařízení: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: ZEROSS, 1999. ISBN 80-85771-70-5. (CS)

Doporučená literatura

Žák,J. Novák,M.: Teorie svařování, , 0
Hrivňák,Ivan: Teoria zvárania ko.mat., , 0
Séférian,D.: Nauka o kov.ve sv.oceli, , 0
ASM Handbook. Welding,Brazing and Soldering. Vol. 6. USA: ASM,2003. 1298 s. ISBN 0-87170-382-3

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-STG-P magisterský navazující

    specializace STG , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teoretické základy vzniku svarového spoje, názvosloví ve svařování
2. Fyzikální základy procesů tavného svařování. Zdroje tepla pro svařování
3. Šíření tepla ve svarovém spoji
4. Teplotně-deformační cyklus, možnosti jeho ovlivňování, teplotní výpočty
5. Napětí a deformace ve svarových spojích
6. Makro a mikrostruktura svarového spoje. Struktura a vlastnosti svarového kovu spoje
7. Struktura a vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti
8. Svařitelnost kovových materiálů. Svařitelnost uhlíkových a uhlík-manganových ocelí
9. Svařitelnost mikrolegovaných, nízko a vysokolegovaných ocelí
10. Zkoušky svařitelnosti, posouzení náchylnosti k tvorbě trhlin
11. Svařování hliníku, mědi, titanu a jejich slitin
12. Svařování grafitických litin, principy a způsoby tepelného dělení
13. Pájení, žárové nástřiky
14. DT a NDT metody zkoušení svarů

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Rozdělění metod svařování podle ČSN EN a jejich základní principy
2.Aplikace rovnovážných diagramů ve svařování
3.Konstrukce teplotního cyklu
4.Vliv vodíku na svařitelnost
5.Výpočet napětí a deformací
6.Svařitelnost C-Mn a mikrolegovaných ocelí
7.Aplikace normy ČSN EN 1011-2
8.Svařitelnost vysokolegovaných ocelí
9.Vady ve svarových spojích
10.Zdroje pro svařování elektrickým obloukem
11.Výpočty ve svařování svazkem elektronů a laserem
12.Výkonnové vlastnosti obalených elektrod
13.Udělení zápočtu

eLearning