Detail předmětu

Matematické modelování

FSI-PMMAk. rok: 2021/2022

Díky rozvoji počítačové technologie se numerická simulace stala silným nástrojem při návrhu a optimalizaci slévárenských procesů. Matematické modelování je zaměřeno na odladění navržených technologií již ve fázi přípravy výroby, tak aby bylo možné se vyhnout nákladnému experimentálnímu testování. Numerická simulace slévárenských procesů v sobě spojuje numerické metody, fyziku a počítačovou podporu technologie. S využitím matematického modelování je možné studovat slévárenské procesy během proudění kovu, tuhnutí a chladnutí odlitku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o 3D modelování odlitků, definici počátečních a okrajových podmínkách výpočtu, vyhodnocení a ověřování výsledků simulací. Pro optimalizaci vtokových a nálitkových systému jsou použity reálné odlitky a výpočty jsou prováděny téměř pro všechny slévárenské technologie (gravitační lití do pískových a kovových forem, tlakové a přesné lití, speciální procesy). Jsou představeny postupy při tvorbě výrobní dokumentace obsahující informace nutné pro výrobu odlitku, kalkulaci a plánování slévárenské výroby včetně Pacynovych charakteristik. Je představena návaznost tepelných výpočtů na následné termo-mechanické analýzy. Výpočty jsou prováděny za podpory nejmodernějších slévárenských simulačních produktů.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti slévárenské technologie, základy proudění tekutin a přenosu tepla, základní počítačové dovednosti

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - optimalizace výrobní technologie pro zadaný odlitek, účast na cvičeních, splnění podmínek průběžné kontroly
Zkouška - písemná a ústní část

Učební cíle

Cílem kursu je podat ucelený přehled o fázích přípravy numerické simulace, možnostech počítačové podpory slévárenské technologie ve fázi návrhu výroby odlitku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Absence bude řešena individuálním zadáním úkolu.

Základní literatura

BONOLLO, F., ODORIZZI, S. Numerical Simulation of Foundry Processes. 1st ed. Padova: S.G.E., 2001, 264 p. ISBN 88-86281-63-3
Nová, I.:Tepelné procesy ve slévárenských formách, TU Liberec, 2003 (CS)
Rappaz M., Dantzig A. : Solidification, 2nd edition. EPFL Press, 2016. ISBN 978-0-84938-238-3 (EN)

Doporučená literatura

Herman, A. a kol.: Počítačové simulace ve slévárenství, Vydavatelství ČVUT, 2000
Hattel JH, Pryds N, Thorborg J, Lipinski M, Schneider M, Hattel JH, (ed.).: Fundamentals of Numerical Modelling of Casting Processes. Polyteknisk Forlag, 2005. 540 p. (EN)
Abhilash E., Joseph M. A.: Modelling and Simulation of Casting Process: an Overview, Indian Foundry Journal, Vol. 55, No.10, 2009, pp 28-37 https://www.researchgate.net/publication/270757498_Modelling_and_Simulation_of_Casting_Process_an_Overview) (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do numerické simulace slévárenských procesů
2. Použití CAD systemů ve slévárenství
3. Metody numerické simulace
4. Základy přenosu tepla
5. Definice počátečních podmínek výpočtu
6. Definice okrajových podmínek výpočtu
7. Termo-fyzikální data
8. Výpočet porezity v odlitcích
9. Simulace gravitačního pískového lití
10. Simulace tlakového lití (vysokotlaké, nízkotlaké)
11. Přesné lití – odlévání do skořepin
12. Speciální procesy
13. Post-processing a příklady odlitků z praxe

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příprava geometrie
2. Generování povrchových a objemových výpočtových sítí
3. Opravy výpočtových sítí - export
4. Definice počátečních a okrajových podmínek výpočtu
5. Definice výpočtu - kroku výpočtu, výpočtové moduly, ukládání dat
6. Příklady gravitačního lití
7. Příklady tlakového lití
8. Příklady v oblasti přesného lití
9. Výpočty speciálních procesů
10. Výpočet porezity
11. Optimalizace vtokových a nálitkových soustav
12. Vyhodnocení výsledků simulací
13. Ověřování výsledků simulací

eLearning