Detail předmětu

Obrábění litých materiálů

FSI-POLAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti obrábění litých materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá znalost a schopnost kvalifikované volby technologického postupu výroby součástí, zahrnující slévárenskou technologii. Bude schopen určit způsob upnutí součásti, výrobní (řezné) podmínky, řezné nástroje a materiály, kontrolu součásti, výrobní časy a výrobní náklady.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, struktury a vlastnosti litých materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 a 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Učební cíle

Cílem předmětu je aplikace znalostí z oblasti materiálových věd, stavby strojů a zařízení, metod kontroly materiálu, při obrábění kovových materiálů konvenční i CNC technologií obrábění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence ve všech cvičeních. Nahrazeni v jiných cvičeních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma.

Základní literatura

AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. (Přel. z: Modern Metal Sutting - A Practical Handbook. Překlad M. Kudela.), 1. vyd. Praha: Scientia, s. r. o.,1997. 857s., ed. J. Machač, J. Řasa. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)
WALKER, J.R. Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., Tinlez Park, Illinois, 7th ed., 2004, pp. 640, ISBN 1-59070-249-2. (EN)
TRENT, E.M., WRIGHT, P.K. Metal Cutting. Fourth Edition. Butterworth-Heinemann. Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, 2000. pp. 446. ISBN 0-7506-7069-X. (EN)
HUMÁR, Anton. a Miroslav PÍŠKA, Moderní řezné nástroje a nástrojové materiály. MM Průmyslové spektrum. Speciální vydání včetně CD, Praha: 2004, 110 s., ISSN 1212-2572. (CS)

Doporučená literatura

FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-SLE-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy technologie obrábění
2. Soustružení (břitové diagramy)
3. Frézování (dělící přístroj)
4. Vrtání
5. Analýza přídavků na obrábění pro odlitky, mezioperační přídavky
6. Řezné síly a výkony při obrábění materiálů s kůrou a přerušovaným řezem
7. Definice a volba technologických základen, upínání odlitků
8. Broušení - úprava odlitků
9. Základy technologických postupů, sled technologických operací
10. Technologické postupy, rotační součásti
11. Technologické postupy, nerotační součásti
12. Technologie obrábění na CNC strojích – volba technologie, základy programování.
13. Obrobitelnost litých materiálů - litiny, oceli, lehké (Cl, Mg) slitiny, žáropevné (Ni) slitiny, žárovzdorné slitiny, titanové slitiny

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní technologické výpočty při obrábění vc, f, fz, měrky
2. Koeficient pěchování třísky,
3. Geometrie nástroje, břitové diagramy (konstrukce výpočty)
4. Řezné materiály pro obrábění kovových odlitků, výběr řezných podmínek z databází - práce s katalogem
5. Přídavky na obrábění pro odlitky, výpočet mezioperačních přídavků
6. Výpočty řezných sil
7. Řezné síly, metodika stanovení koeficientů
8. Součinitel obrobitelnosti
9. Technologický postup obrábění lité součásti
10. Technologický postup obrábění lité součásti
11. Technologický postup obrábění lité součásti
12. Prezentace seminárních prací
13. Stanovení výrobních nákladů a časů, optimalizace