studijní program

Vodní hospodářství a vodní stavby

Fakulta: FASTZkratka: DPC-VAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260020

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Vodní stavby 100

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Vodní hospodářství a vodní stavby je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělávání ve vybraných a aktuálních oblastech oboru. Mezi tyto v současnosti patří, s ohledem na udržení trvale přijatelných životních podmínek řešení otázek, které souvisí především s navrhováním, optimalizací, efektivitou a kvalitou provozování stávajících i nových vodohospodářských systémů, jako jsou vodohospodářské soustavy, vodohospodářské stavby na vodních tocích, systémy zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, ochrana vodní zdrojů a kvalita vody v povodí, ochrana proti povodním atd.
Doktorský studijní program Vodní hospodářství a vodní stavby je programem multidisciplinárním, ve kterém studenti získávají nové poznatky jak z oblasti přírodních věd, tak z oblasti aplikovaných věd a je také cíleně zaměřen k získání nezbytných návyků studentů pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních teoretických problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Během studia student získá jak nové teoretické poznatky tak také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů (fyzikálních, numerických).
Disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení v rámci rozpracovávaného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos doložitelný získáním nových dílčích poznatků a zákonitostí rozvíjejících dosavadní znalosti vztahující se k řešenému vědeckému problému. Cílem studia je rovněž zapojit posluchače do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních a tuzemských časopisech.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Vodní hospodářství a vodní stavby bude po úspěšném absolvování nejvyšší formy vysokoškolského studia v doktorském studijním programu schopen: vědecké a tvůrčí činnosti samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni, získané poznatky a úroveň poznání v oboru dále prohlubovat a rozšiřovat, vědomosti a návyky dobře uplatnit při řešení teoretických i praktických úkolů.
Absolvent tohoto studia se uplatní především ve výzkumných a vývojových pracovištích, v projekčních organizacích, v orgánech státní správy a nabyté zkušenosti během pedagogické praxe při studiu doktorského studijního programu může také uplatnit ve školství nebo v dalších vzdělávacích institucích.
Absolvování doktorského studijního programu je také nezbytným předstupněm pro jeho případný další kariérní a profesní akademický růst. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků mu umožní ve studovaném oboru i působení v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolvent nově navrženého doktorského studijního programu Vodní hospodářství a vodní stavby je schopen zastávat pracovní pozice vyžadující samostatné řešení odborných technických problémů v oblasti vodního hospodářství. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti, umožňující tvůrčí řešení problematiky a vývoj nových metod a přístupů, použitelných pro řešení aktuálních vodohospodářských problémů a pro jejich uplatnění při konstrukci vodohospodářských staveb. Doktorské studium je úzce propojené s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností na školícím pracovišti a s technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol. Absolventi se mohou uplatňovat také v základním i aplikovaném výzkumu, na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích podniků oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a životního prostředí, případně mohou zastávat vyšší řídící funkce v projekčních, realizačních a správních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Obecná uplatnitelnost v praxi je prakticky 100 %. Předpokládá se, že uplatnitelnost absolventů nově navrženého doktorského studijního programu bude obdobná.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Modelování odtoku vody z povodí v podmínkách klimatických změn

  Změna klimatu má negativní dopad na bilanci vody v krajině, což vyžaduje nástroje pro odhad budoucího stavu klimatu. Téma disertační práce se zaměřuje na inovativní přístup v sestavení bilančního hydrologického modelu v denním kroku výpočtu pro analýzu hydrologických procesů se zřetelem na probíhající změnu klimatu. 

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

2. kolo (podání přihlášek od 20.10.2023 do 15.12.2023)

 1. Implementace biocharu pro odstranění znečištění obsažených v dešťových vodách z komunikací.

  Hlavními konkrétními cíli doktorské práce jsou i) definovat zdroje znečištění městského odtoku z komunikací a ii) snížit dopad organického odpadu na životní prostředí (dřevěný odpad, zemědělský odpad, komunální biologický odpad atd.), čímž se minimalizují náklady na nakládání / skládkování tohoto organického odpadu. Předmětem doktorské práce je přeměna organického odpadu do dále využitelného produktu, v tomto případě biocharu připraveného procesem pyrolýzy a jeho implementace jako absorbentu k zachycení kontaminantů pocházející komunikací (CEC, těžké kovy, olej, PAH apod.).

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Analýza a optimalizace energetické náročnosti veřejných vodovodů

  Téma disertační práce je zaměřeno na udržitelný provoz veřejných vodovodů, výstupy by mohly by být přínosné pro obce i provozovatele vodárenské infrastruktury při snižování uhlíkové stopy. Očekáváné osnova práce: sběr dat o energetické spotřebě, provozních procesech a infrastrukturních charakteristikách veřejných vodovodů; statistické analýzy pro identifikaci vzorů a trendů v energetické náročnosti; modelování vlivu různých scénářů na energetickou efektivitu; ekonomická analýza včetně návratnosti investic do energetických úsporných opatření.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza fází vnitřní eroze zemin u hydrotechnických staveb

  Cílem je hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin u vzdouvacích staveb a analýza jednotlivých fází průsakové eroze. Budou vymezena místa a způsob porušení a zhodnocena kritéria pro vymezení fází filtrační deformace ve vazbě na jejich závažnost vzhledem k bezpečnosti vodního díla. Spolu s hodnocením bezpečnosti díla budou vyjádřeny nejistoty v parametrech vstupujících do hodnocení a navržen způsob jejich zohlednění. Doktorand bude spolupracovat v rámci mezinárodní pracovní skupiny pro hodnocení vhodného software.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 4. Analýza rizik veřejných vodovodů

  V rámci disertační práce bude řešena problematika analýzy rizik systémů veřejného zásobování pitnou vodou. Práce naváže na existující metodické postupy, které byly vyvinuty v rámci projektu WaterRisk. Pozornost bude zaměřena na opatření, kterými se mají rizika v systému snižovat.

  Školitel: Ručka Jan, Ing., Ph.D.

 5. Dezinfekce bazénových vod s využitím pokročilých oxidačních procesů

  Disertační práce bude zaměřena na dezinfekční technologie bazénových provozů s důrazem na pokročilé oxidační procesy (AOP). V práci bude proveden přehled tradičních metod dezinfekce bazénových vod a možností využití moderních procesů. U vybraného bazénového provozu, který změnil metodu dezinfekce bazénové vody z tradiční na pokročilou bude sledována účinnost zavedení AOP na kvalitu bazénové vody, a to vyhodnocením měřených dat. Cílem je potvrdit vhodnost použití pokročilých oxidačních procesů při dezinfekci na zlepšení kvality bazénové vody.

  Školitel: Biela Renata, Ing., Ph.D.

 6. Dimenzování podtlakových systémů stokových sítí

  V posledních 30 letech se postupně vyvíjel podtlakový stokový systém. V mnoha případech byl systém nevhodně navržen a poddimenzován. Téma disertační práce bude zaměřeno na problematiku dimenzování podtlakové stanice, podtlakové sítě a vybraných objektů na síti. Součástí práce bude in situ měření na vybraných podtlakových stokových sítích.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 7. Dokumentace hydrotechnických staveb s použitím BIM

  Cílem práce je výzkum směřující k zavedení technologie informačního modelování staveb (BIM) v rámci navrhování a dokumentace hydrotechnických staveb. Zpřístupněním technologie BIM bude podpořeno efektivní a spolehlivé provozování tohoto typu staveb s nezanedbatelnými ekonomickými přínosy pro společnost (výroba elektrické energie, zásobování vodou, ochrana před povodněmi, plavba atd.). Předmětem práce je navržení metodických postupů, které umožní trvalé uchování dokumentace hydrotechnických staveb v digitální podobě s použitím BIM, jejich zpřístupnění formou elektronických médií širší a odborné veřejnosti a rovněž využití v rámci výuky studentů. Navržené metodické postupy budou ověřeny na vzorových projektech ve vybraných lokalitách vodních děl.

  Školitel: Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 8. Doprava odpadní vody tlakovou kanalizací

  Práce bude zaměřena na problematiku dopravy splaškové odpadní vody systémy tlakových kanalizací. Pozornost bude zaměřena na analýzu poruch, které se u tlakových kanalizací objevují a také na vybrané ukazatele kvality odpadní vody, které jsou pro tlakové kanalizace charakteristické. Práce bude dále rozvíjet existující technologii pro řízení provozu tlakových kanalizací, která byla patentována Evropským patentem EP3263786B1.

  Školitel: Ručka Jan, Ing., Ph.D.

 9. Hodnocení nejistot při rizikové analýze záplavových území

  Cílem disertační práce je navrhnout postupy pro stanovování a snižování nejistot v rámci vybraných metod rizikové analýzy záplavových území. V průběhu řešení bude kladen důraz na nejistoty ve výsledcích numerického modelování proudění vody v záplavových územích.

  Školitel: Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Chování pesticidních látek v denitrifikačním bioreaktoru

  Disertační práce bude zaměřena na výzkum chování pesticidních látek (PL) v poloprovozním denitrifikačním bioreaktoru. Bude se zabývat adsorpcí PL na organickém nosiči v bioreaktoru, jejich biologickým rozkladem, vlivem provozních parametrů na tyto procesy a návrhem jejich úpravy, která by podpořila odstraňování PL. Součástí budou i semikontinální laboratorní testy.

  Školitel: Malá Jitka, doc. Ing., Ph.D.

 11. Implementace dílčích prvků energeticky soběstačných systémů na čistírně odpadních vod.

  V rámci disertační práce, ve vztahu k nové Směrnici EU O čištění odpadních vod, budou definovány technologie a postupy směřující k energeticky soběstačné čistírně odpadních vod (tedy využití tepelné energie, fotovoltaických systémů, zelená infrastruktura apod.). Cílem disertační práce je potom implementace těchto technologií a postupů do BIM prvků energeticky soběstačné čistírny odpadních vod, tj. implementace využití energie odpadní vody, tepelných čerpadel, využití energie vyčištěné odpadní vody na odtoku apod. Principem BIM je již v rámci návrhu zahrnutí informací o energetické náročnosti dílčích prvků (čerpadel, apod.), údržby, životnosti, atd. a nastavení souladu jejich plánované údržby, servisů. Dále se jedná o vývoj a implementaci koncepce nových nových řídicích systémů, tedy propojení řízení čistírny s energetickou regulací a řízením prvků energeticky soběstačné čistírny odpadních vod.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 12. Integrovaný přístup k efektivnímu využívání vodních zdrojů: synergie mezi vodou, energií a potravinami

  Disertační práce bude zaměřena na studium synergií mezi vodními zdroji, energetickými potřebami a potravinovým zabezpečením s cílem vyvinout integrovaný přístup k efektivnímu využívání těchto tří klíčových oblastí. V rámci práce budou identifikovány vzájemné vztahy a závislosti mezi těmito třemi oblastmi, budou navrženy modely a simulační nástroje pro hodnocení různých scénářů využívání vodních zdrojů, energie a potravin.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 13. Inundační mosty

  Inundační mosty mají primární účel převádět vodu skrz liniovou stavbu, která brání proudění v inundačním území. Jsou specifické tím, že jsou ve funkci pouze za povodní. Při jejich hydrotechnickém návrhu je třeba uvažovat nejenom s hydraulicky vhodným tvarováním pilířů, opěr, případně mostovky, ale i s návrhem vhodného opatření mostního profilu proti vymílání a s návrhem vhodného opatření proti zachytávání pláví. Cílem práce je vypracovat metodiku pro hydrotechnický návrh inundačních mostů.

  Školitel: Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D.

 14. Mikroplasty jako specifické znečištění pitné vody

  Přítomnost mikroplastů v přírodní a pitné vodě vyvolává diskuzi ohledně možných následků na lidské zdraví. Disertační práce se bude zabývat kritickou rešerší dosud realizovaných studií na toto téma, zaměřena bude zejména na výskyt a charakter mikroplastů v surové a pitné vodě, dále na metody stanovení mikroplastů ve vodě. Diskutovány budou možné vlivy těchto nežádoucích částic ve vodě na biologický režim a chemické složení vody, a také možné vlivy na lidské zdraví. Budou realizovány laboratorní zkoušky za účelem odstranění vybrané skupiny mikroplastů z pitné vody s cílem doporučit nejvhodnější technologický postup vedoucí k jejich separaci.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 15. Modelování složek odtoku vody povodím s využitím hydrologických multi model přístupů

  Vývoj hydrologického modelování postupně přináší větší požadavky na komplexní informaci o odtoku vody z povodí. Trendem je využití multi-modelového přístupu k sestavení a popisu srážkoodtokového procesu v povodí. Cílem dizertační práce bude sestavit hydrologický model povodí pomocí multi model přístupu a jeho následné testování vybrané klimatické podmínky.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

 16. Multikriteriální optimalizace navrhování systému odvodnění ze zelenošedé infrastruktury měst a obcí

  V posledních letech se v oblasti navrhování systémů odvodnění měst a obcí čím dál více uplatňují prvky hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura. Cílem práce bude návrh optimalizace systému odvodnění ze zelenošedé infrastruktury na základě navržených cílů, jako je např. efektivita odvodnění, náklady na výstavbu a údržbu, dopady na životní prostředí a kvalitu vody, estetická hodnota a další. Optimalizovaný návrh odvodnění ze zelenošedé infrastruktury je slibným řešením pro boj s městskými povodněmi a problémy s kvalitou vody, které jsou vážné kvůli rostoucí urbanizaci, zhoršování ŽP a změně klimatu. Při zpracovávání disertační práce bude použit hydrologický simulační model (SWIM LID), dále náklady životního cyklu (LCC), hodnocení životního cyklu na ekologický dopad (LCA) a platná legislativa.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 17. Navrhování přehrad v krasovém území

  Cílem je provést souhrn poznatků o návrhu hydrotechnických - vzdouvacích staveb v krasových oblastech. Předmětem práce bude provést souhrn poznatků o návrhu těchto děl, jejich kritické zhodnocení a soupis kritických problémů souvisejících s uvedenou problematikou. Součástí práce bude návrh a analýza možných opatření zajišťujících bezpečnost a spolehlivost vodních děl v krasových územích i s ohledem na související okolí. Praktická aplikace bude zaměřena na Hranický kras.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 18. Objekty pro zachycení pláví

  Objekty pro zachycení pláví se navrhují z důvodu omezení transportu pláví tokem. Jejich účinnost zachycení pláví a návrhový objem zachyceného pláví jsou klíčovými parametry návrhu. Pro větší toky nejsou návrhové parametry stanoveny. Pláví může mít negativní vliv na jakost vody v nádržích. Cílem je navrhnout metodiku navrhování objektů pro zachycení pláví na tocích ústících do nádrží.

  Školitel: Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D.

 19. Ozonace jako progresivní technologie pro kontrolu složek organických látek v pitné vodě

  V přírodních vodách se vyskytují stále častěji zvýšené koncentrace přírodních organických látek a organických mikropolutantů, přičemž současné technologie úpravy vody nejsou vždy úspěšné při odstraňování všech jejich složek. Ozonace v kombinaci s dalšími procesy, představuje progresivní cestu k eliminaci takového znečištění vody a rovněž zamezení průniku do pitné vody. Práce bude vedena s cílem zjistit, ověřit a optimalizovat upravitelnost vybraných organických látek za využití ozonace.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 20. Problematika odstraňování fosforu u přírodních čistíren odpadních vod

  Téma doktorského studia se bude věnovat dlouhodobému pozorování několika přírodních čistíren (různých technologických uspořádání) se zaměřením na optimalizace odtokových koncentrací celkového fosforu, coby jednoho z nejvíce sledovaných a problematických parametrů ve vypouštěné odpadní vodě. Optimalizace bude zaměřena na dosažitelné výsledky v součinnosti s ekonomikou provozu. Po stránce technologické bude doktorand hledat optimální multiparametrické rovnice, definující nejvhodnější poměr mezi protékající odpadní vodou a dávkovaným srážedlem. Výsledky budou mít zejména praktický dopad, současně ale posunou vědní obor, jelikož tato problematika není v současné době nijak rozvinutá.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 21. Přelivy se zaoblenou korunou

  Přelivy se zaoblenou korunou se ve vodním hospodářství používají velmi často (bezpečnostní objekty). Jejich výhodou je relativně velká hodnota součinitele průtoku, robustnost konstrukce a snadná proveditelnost. V současné době není dostatečně známý vliv relativní výšky přelivu a soužinitel zatopení na průtok. Cílem práce je rozšířit znalosti o přepadu přes pravoúhlý přeliv se zaoblenou korunou.

  Školitel: Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D.

 22. Riziková analýza přehrad

  Cílem je navrhnout a ověřit metodiku hodnocení rizika z existence a funkce hydrotechnických staveb, zejména přehrad s přihlédnutím k jejich násilnému porušení. Následně bude možné zvolit účinnou metodu rizikové analýzy a odpovídající nástroje jako stromy příčinných událostí pro vybrané typy vzdouvacích staveb, pravděpodobnostní hodnocení příčinných událostí metodami matematické statistiky, hodnocení zranitelnosti prvků a objektů vodních děl z pohledu nových trendů v návrhových standardech a nejistot v hydrologických podkladech ve vazbě na kategorizaci vodních děl.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 23. Sledování vybraných mikropolutantů ve zdrojích pitné vody a po technologické úpravě

  Disertační práce bude zaměřena na problematiku novodobých mikropolutantů (léčiva, perfluorované látky - PFCs) ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstraňování pomocí vodárenských technologických procesů. Vybrané mikropolutanty budou sledovány ve vytipovaných zdrojích před úpravou vody a po ní, budou hodnoceny účinnosti odstranění mikropolutantů jednotlivými separačními stupni. Součástí práce bude i ověření účinnosti vybraného technologického procesu v laboratorních podmínkách. Předpokládá se spolupráce s provozovateli úpraven vod.

  Školitel: Biela Renata, Ing., Ph.D.

 24. Splaveninové propusti

  Splaveninové propusti jsou navrhovány z důvodu omezení zanášení zdrží jezů a vymílání podjezí, zabezpečení plynulého transportu splavenin po délce toku a z důvodu bezpečného převedení splavenin jezem bez jeho poškození. Nazývají se podle velikosti transportovaného materiálu (štěrkové, pískové atd.). Umisťují se buď v blízkosti břehu, nebo ve střední části jezu. Otevřené jsou pouze v případě, že dochází k transportu splavenin. Pro jejich návrh chybí metodika. Cílem práce je vypracovat metodiku pro hydrotechnický návrh splaveninových propustí jezů.

  Školitel: Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D.

 25. Spolehlivost, odolnost a zranitelnost úpraven vody

  Úpravna vody musí být schopna dodávat pitnou vodu v různých situacích a etapách provozu zařízení, přičemž je zcela na místě sledovat klíčové vlastnosti: spolehlivost, odolnost a zranitelnost. V literatuře je sledována výkonnost vodárenských systémů prostřednictvím těchto veličin, avšak obvykle zvlášť a ponejvíce pak spolehlivost. Cílem práce je provést transpozici definic na situaci úpraven vody, provést šetření za účelem kvantifikace těchto veličin na vybraných úpravnách, a také se zabývat vzájemnou korelací a korelací s technickým stavem úpraven. Očekává se kvantitativní analýza spolehlivosti, odolnosti a zranitelnosti na vybraných úpravnách vody a následná identifikace faktorů ovlivňujících tyto vlastnosti.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 26. Systémy zasakovacích infiltračních pásů a jejich vliv na erozní a odtokové poměry

  Na vybraných lokalitách (sběrných plochách) s realizovaným systémem zasakovacích ochranných pásů a agrolesnických opatření bude sledován jejich vliv na snížení erozních odnosů a transport splavenin. K měření erozních procesů budou použity erodoměry a také bezpilotní UAV prostředky. Variantně se bude s využitím fyzikálních modelů také hodnotit účinnost opatření. Naměřené hodnoty budou statisticky vyhodnocovány v kontextu všech příčinných faktorů.

  Školitel: Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.

 27. Vícekriteriální hodnocení povodňových rizik

  Evropská směrnice 2007/60/ES definuje tzv. plány pro zvládání povodňových rizik, které mají za cíl nalézt vhodná opatření ke zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Jako vhodný podpůrný nástroj se k tomuto účelu jeví metody vícekriteriální analýzy, které by měly v rámci rozhodovacího procesu umožnit současné zohlednění všech zmiňovaných aspektů.

  Školitel: Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 28. Využití databází dálkového průzkumu země pro účely srážkoodtokového modelování

  Využití metod a dat dálkového průzkumu se pro účely hydrologického modelování stává důležitou součástí. Tématem dizertační práce bude osvojit si metody pro zpracování rozsáhlých databází dálkového průzkumu země, post-processing dat a následná aplikace do srážkoodtokového modelu.

  Školitel: Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D.

 29. Využití UV záření pro dočištění odtoků z čistíren odpadních vod.

  Cílem doktorské práce bude stanovit efektivitu UV záření (s možností využití dodatečného katalyzátoru) pro redukci emerging pollutants a mikrobiologického znečištění s ohledem na splnění nadcházejících legislativních limitů pro vypouštění odpadních vod a pro splnění legislativních limitů na znovuvyužívání těchto vod v zemědělství. V rámci doktorské práce budou provedeny soubory laboratorních experimentů, na základě kterých budou stanoveny parametry zkoumaných procesů zabezpečující docílení legislativně daných požadavků.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 30. Vývoj a optimalizace zařízení pro odstraňování odpadní vody výparem do atmosféry

  Téma doktorského studia bude navazovat na probíhající měření, věnující se výparu vody z povrchu přírodních čistíren v různých technologických variantách. Cílem dlouhodobé práce bude nalezení nejvhodnějšího uspořádání (plochy, objemu), včetně vyřešení problému s akumulací a recirkulací odpadní vody zpět do objektu producenta. Lze předpokládat, že řešení bude duševně chráněno užitným vzorem / patentem. Současně lze očekávat, že řešení bude licencováno a tudíž provázanost s praxí bude jedním ze stěžejních cílů. Samotné měření a monitoring evapotranspirace bude probíhat na několika provozních objektech, stejně tak na poloprovozním zařízení na výzkumném pozemku VHK, resp. na laboratorním zařízení, umístěném na meteostanici VHK.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 31. Vývoj technického zařízení pro optimalizace distribuce odpadní vody v rámci přírodních čistíren odpadních vod

  Téma doktorského studia se bude věnovat vývoji technického řešení zařízení, které by mělo nahradit složitě koncipované soustavy distribučních objektů na větších čistírnách odpadních vod, např. nad 150 EO. Stávající situace představuje jak investičně nákladné, tak projekčně náročné uspořádání, které je současně vysoce nespolehlivé. Práce na vývoji zařízení, stejně jako jeho dlouhodobé testování (v rámci několika funkčních vzorků), testování v poloprovozních podmínkách (např. na ČOV při zkušebním provozu), vytvoření ochrany duševního vlastnictví (patentem nebo užitným vzorem) a jeho komercializace (licencování pod hlavičkou VUT) budou dílčí cíle celého doktorského studia.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 04.04.2023 do 31.07.2023)

 1. Implementace biocharu pro odstranění znečištění obsažených v dešťových vodách z komunikací.

  Hlavními konkrétními cíli doktorské práce jsou i) definovat zdroje znečištění městského odtoku z komunikací a ii) snížit dopad organického odpadu na životní prostředí (dřevěný odpad, zemědělský odpad, komunální biologický odpad atd.), čímž se minimalizují náklady na nakládání / skládkování tohoto organického odpadu. Předmětem doktorské práce je přeměna organického odpadu do dále využitelného produktu, v tomto případě biocharu připraveného procesem pyrolýzy a jeho implementace jako absorbentu k zachycení kontaminantů pocházející komunikací (CEC, těžké kovy, olej, PAH apod.).

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Procesy vodní eroze a možnosti jejich omezení systémem zasakovacích infiltračních pásů

  Na vybraných lokalitách (sběrných plochách) s realizovaným systémem zasakovacích ochranných pásů a agrolesnických opatření bude sledován jejich vliv na snížení erozních odnosů a transport splavenin. K měření erozních procesů budou použity erodoměry a také bezpilotní UAV prostředky. Variantně se bude s využitím fyzikálních modelů také hodnotit účinnost opatření. Naměřené hodnoty budou statisticky vyhodnocovány v kontextu všech příčinných faktorů.

  Školitel: Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.

 3. Analýza fází vnitřní eroze zemin u hydrotechnických staveb

  Cílem je hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin u vzdouvacích staveb a analýza jednotlivých fází průsakové eroze. Budou vymezena místa a způsob porušení a zhodnocena kritéria pro vymezení fází filtrační deformace ve vazbě na jejich závažnost vzhledem k bezpečnosti vodního díla. Spolu s hodnocením bezpečnosti díla budou vyjádřeny nejistoty v parametrech vstupujících do hodnocení a navržen způsob jejich zohlednění. Doktorand bude spolupracovat v rámci mezinárodní pracovní skupiny pro hodnocení vhodného software.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 4. Analýza rizik veřejných vodovodů

  V rámci disertační práce bude řešena problematika analýzy rizik systémů veřejného zásobování pitnou vodou. Práce naváže na existující metodické postupy, které byly vyvinuty v rámci projektu WaterRisk. Pozornost bude zaměřena na možnosti opatření, kterými se mají rizika v systému snižovat.

  Školitel: Ručka Jan, Ing., Ph.D.

 5. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu. Práce bude zpracovávána na pilotní jednotce v centru AdMaS. Možnost stáže na universitě BOKU, Vídeň a NTNU Trondheim.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 6. Definování vlivu využití tepelné energie z odpadních vod na kanalizaci.

  V rámci doktorské práce budou definovány decentralizované a centralizované systémy získávání tepelné energie z odpadních vod na stokovém systému, které budou v hlavních parametrech (teplota a průtok odpadní vody) vyhodnoceny ve vztahu k vlivu na následný biologický proces čištění odpadních vod na komunální ČOV. V rámci doktorské práce bude provedena měrná kampaň na charakteristické stokové síti za účelem měření teploty a průtoku odpadních vod s definováním potenciálních odběrů tepelné energie s vytvořením modelu stokové sítě zahrnující místa potenciálu získávání tepelné energie s definovanými okrajovými podmínkami pro implementaci centralizovaných systémů.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 7. Detekce, procesy šíření a odstraňování nebezpečných látek ve vodovodních sítích za krizové situace

  Cílem disertační práce bude, na základě vymezení a definování vodní bezpečnosti ČR, definovat metody pro on-line analýzu kvality pitné vody, modelovat a analyzovat rychlost šíření znečištění ve vodovodní síti, definovat pro jednotlivé trubní materiály a znečištění v potrubí riziko dlouhodobé kontaminace a stanovit zásady pro zabezpečení a ochranu dodávek pitné vody.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 8. Dimenzování podtlakových systémů stokových sítí

  V posledních 30 letech se postupně vyvíjel podtlakový stokový systém. V mnoha případech byl systém nevhodně navržen a poddimenzován. Téma disertační práce bude zaměřeno na problematiku dimenzování podtlakové stanice, podtlakové sítě a vybraných objektů na síti. Součástí práce bude in situ měření na vybraných podtlakových stokových sítích.

  Školitel: Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 9. Dokumentace hydrotechnických staveb s použitím BIM

  Cílem práce je výzkum směřující k zavedení technologie informačního modelování staveb (BIM) v rámci navrhování a dokumentace hydrotechnických staveb. Zpřístupněním technologie BIM bude podpořeno efektivní a spolehlivé provozování tohoto typu staveb s nezanedbatelnými ekonomickými přínosy pro společnost (výroba elektrické energie, zásobování vodou, ochrana před povodněmi, plavba atd.). Předmětem práce je navržení metodických postupů, které umožní trvalé uchování dokumentace hydrotechnických staveb v digitální podobě s použitím BIM, jejich zpřístupnění formou elektronických médií širší a odborné veřejnosti a rovněž využití v rámci výuky studentů. Navržené metodické postupy budou ověřeny na vzorových projektech ve vybraných lokalitách vodních děl.

  Školitel: Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Doprava odpadní vody tlakovou kanalizací

  Práce bude zaměřena na problematiku dopravy splaškové odpadní vody systémy tlakových kanalizací. Pozornost bude zaměřena na analýzu poruch, které se u tlakových kanalizací objevují a také na vybrané ukazatele kvality odpadní vody, které jsou pro tlakové kanalizace charakteristické. Práce bude dále rozvíjet existující technologii pro řízení provozu tlakových kanalizací, která byla patentována Evropským patentem EP3263786B1.

  Školitel: Ručka Jan, Ing., Ph.D.

 11. Hodnocení nejistot při rizikové analýze záplavových území

  Cílem disertační práce je navrhnout postupy pro stanovování a snižování nejistot v rámci vybraných metod rizikové analýzy záplavových území. V průběhu řešení bude kladen důraz na nejistoty ve výsledcích numerického modelování proudění vody v záplavových územích.

  Školitel: Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 12. Měření parametrů proudění v objektech hydrotechnických děl s využitím laserové anemometrie

  Zvládnutí rovinné a bodové laserové anemometrie pro experimenty základního a aplikovaného výzkumu proudění tekutin. Rozšíření aplikační oblasti těchto metod. Závěrečná práce - samostatné měření, vyhodnocení rychlostních polí a porovnání s výsledky numerického modelu.

  Školitel: Zubík Pavel, Ing., Ph.D.

 13. Mikroplasty jako specifické znečištění pitné vody

  Přítomnost mikroplastů v přírodní a pitné vodě vyvolává diskuzi ohledně možných následků na lidské zdraví. Disertační práce se bude zabývat kritickou rešerší dosud realizovaných studií na toto téma, zaměřena bude zejména na výskyt a charakter mikroplastů v surové a pitné vodě, dále na metody stanovení mikroplastů ve vodě. Diskutovány budou možné vlivy těchto nežádoucích částic ve vodě na biologický režim a chemické složení vody, a také možné vlivy na lidské zdraví. Budou realizovány laboratorní zkoušky za účelem odstranění vybrané skupiny mikroplastů z pitné vody s cílem doporučit nejvhodnější technologický postup vedoucí k jejich separaci.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 14. Navrhování přehrad v krasovém území

  Cílem je provést souhrn poznatků o návrhu hydrotechnických - vzdouvacích staveb v krasových oblastech. Předmětem práce bude provést souhrn poznatků o návrhu těchto děl, jejich kritické zhodnocení a soupis kritických problémů souvisejících s uvedenou problematikou. Součástí práce bude návrh a analýza možných opatření zajišťujících bezpečnost a spolehlivost vodních děl v krasových územích i s ohledem na související okolí. Praktická aplikace bude zaměřena na Hranický kras.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 15. Ozonace jako progresivní technologie pro kontrolu složek organických látek v pitné vodě

  V přírodních vodách se vyskytují stále častěji zvýšené koncentrace přírodních organických látek a organických mikropolutantů, přičemž současné technologie úpravy vody nejsou vždy úspěšné při odstraňování všech jejich složek. Ozonace v kombinaci s dalšími procesy, představuje progresivní cestu k eliminaci takového znečištění vody a rovněž zamezení průniku do pitné vody. Práce bude vedena s cílem zjistit, ověřit a optimalizovat upravitelnost vybraných organických látek za využití ozonace.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 16. Přírodní čistírny pro průmyslové odpadní vody

  Téma přírodních čistíren odpadních vod již obstojně uchopilo běžné splaškové vody, v této oblasti se dosahuje velice slibných výsledků. Na základě požadavku z praxe je potřeba obdobně řešit průmyslové odpadní vody - vody z průmyslové výroby vína, z mlékárenského průmyslu, pivovarnictví, chemických podniků apod. Téma by se soustředilo na modelově vytvořené filtrační jednotky, které by byly testovány přímo na reálných průmyslových odpadních vodách.

  Školitel: Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D.

 17. Riziková analýza přehrad

  Cílem je navrhnout a ověřit metodiku hodnocení rizika z existence a funkce hydrotechnických staveb, zejména přehrad. Následně bude možné zvolit účinnou metodu rizikové analýzy a odpovídající nástroje jako stromy příčinných událostí pro vybrané typy vzdouvacích staveb, pravděpodobnostní hodnocení příčinných událostí metodami matematické statistiky, hodnocení zranitelnosti prvků a objektů vodních děl z pohledu nových trendů v návrhových standardech a nejistot v hydrologických podkladech ve vazbě na kategorizaci vodních děl.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.

 18. Spolehlivost, odolnost a zranitelnost úpraven vody

  Úpravna vody musí být schopna dodávat pitnou vodu v různých situacích a etapách provozu zařízení, přičemž je zcela na místě sledovat klíčové vlastnosti: spolehlivost, odolnost a zranitelnost. V literatuře je sledována výkonnost vodárenských systémů prostřednictvím těchto veličin, avšak obvykle zvlášť a ponejvíce pak spolehlivost. Cílem práce je provést transpozici definic na situaci úpraven vody, provést šetření za účelem kvantifikace těchto veličin na vybraných úpravnách, a také se zabývat vzájemnou korelací a korelací s technickým stavem úpraven.

  Školitel: Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 19. Vícekriteriální hodnocení povodňových rizik

  Evropská směrnice 2007/60/ES definuje tzv. plány pro zvládání povodňových rizik, které mají za cíl nalézt vhodná opatření ke zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Jako vhodný podpůrný nástroj se k tomuto účelu jeví metody vícekriteriální analýzy, které by měly v rámci rozhodovacího procesu umožnit současné zohlednění všech zmiňovaných aspektů.

  Školitel: Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 20. Využití UV záření pro dočištění odtoků z čistíren odpadních vod.

  Cílem doktorské práce bude stanovit efektivitu UV záření (s možností využití dodatečného katalyzátoru) pro redukci emerging pollutants a mikrobiologického znečištění s ohledem na splnění nadcházejících legislativních limitů pro vypouštění odpadních vod a pro splnění legislativních limitů na znovuvyužívání těchto vod v zemědělství. V rámci doktorské práce budou provedeny soubory laboratorních experimentů, na základě kterých budou stanoveny parametry zkoumaných procesů zabezpečující docílení legislativně daných požadavků.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA025Doktorský seminář 1 (VHS)cs4PovinnýS - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DPB026Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DPB027Čištění odpadních vodcs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DSB023Hydropedologiecs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DPB028Jakost vody v povodícs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DRB024Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DRB025Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DSB024Meteorologie a klimatologiecs8Povinně volitelnýzkP - 395814ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395815ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395815ano
DSB022Hydrologiecs8Povinně volitelnýzkP - 395816ano
DRB023Hydromechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 395816ano
DCB009Chemie vodycs8Povinně volitelnýzkP - 395816ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA029Doktorský seminář 2 (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395818ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395818ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395818ano
DRB026Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395819ano
DRB027Hydrotechnické stavbycs8Povinně volitelnýzkP - 395819ano
DPB030Městské odvodněnícs8Povinně volitelnýzkP - 395819ano
DSB027Řízení odtoku vody z povodícs8Povinně volitelnýzkP - 395819ano
DPB031Vodárenstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395819ano
DSB028Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395819ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DPA032Doktorský seminář 3 (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA033Doktorský seminář 4 (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA034Doktorský seminář 5 (VHS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA035Doktorský seminář 6 (VHS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPA036Doktorský seminář 7 (VHS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5814 1 DPB026, DPB027, DSB023, DPB028, DRB024, DRB025, DSB024
5815 1 DAB030, DAB031
5816 1 DSB022, DRB023, DCB009
5818 1 DAB032, DAB035, DAB037
5819 1 DRB026, DRB027, DPB030, DSB027, DPB031, DSB028