Detail předmětu

Využití GIS ve vodním hospodářství

FAST-DSB028Ak. rok: 2023/2024

Geografické informační systémy nabízejí velké množství nástrojů a operací schopných simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Hydraulika, hydrologie, pozemkové úpravy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem výuky geografických informačních systémů ve vodním hospodářství je poskytnout studentům doktorandského studia informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Student zvládne analyzovat a navrhovat komplexní systém problematiky vodního hospodářství krajiny s využitím nástrojů GIS.

Základní literatura

DUMBROVSKY, M., DRBAL, K., SOBOTKOVÁ, V., UHROVÁ, J., (2019). An approach to identifying and evaluating the potential formation of ephemeral gullies in the conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research. 15. 10.17221/231/2018-SWR.

(CS)

MORGAN, R.P.C. a NEARING, M.A: Handbook of Erosion Modelling, London: Wiley-Blackwell, 2011

 

(CS)

PIKE, A., MUELLER, T., SCHORGENDORFER, A., SHEARER, S., KARATHANASIS, A., 2009. Erosion index derived from terrain attributes using logistic regression and neural networks. Agronomy Journal 101(5), 1068–1079

(CS)

JEDLIČKA, J., ŠTYCH, P. Hydrologické modelování v programu ArcGIS. Praha: CITT Praha, GMES, 2007. 62 s

(CS)

MAIDMENT, D. R. Consortium for GIS in Water Resources to Design New Object Models [online]. 2008. Dostupný na World Wide Web: <http://www.esri.com/news/arcnews/winter9900articles/32-consortium.html>.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou. 2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách. 3. Prostorové analýzy. 4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE. 5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin. 6. Vodohospodářský GIS – obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy. 7.–13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL, GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.