Detail předmětu

Doktorský seminář 1 (VHS)

FAST-DPA025Ak. rok: 2023/2024

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru Vodní hospodářství a vodní stavby s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni absolventa vysokoškolského magisterského studia v oboru Vodní stavby a vodní hospodářství, resp. v příbuzných studijních oborech dle zaměření disertační práce. Praxe výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky zaměření vodních staveb, vodního hospodářství krajiny a vodního hospodářství obcí v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování doktorských tezí.
Postupné řešení dílčích problémů disertační práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–13. Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Definice vědeckého přínosu doktoranda v dané problematice, zpracování podkladů pro podání projektu (doporučeno ve spolupráci se doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce).