studijní program

Průmyslový design ve strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B-PDS-PAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0212A310002

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 14.7.2018 - 14.7.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Strojírenská technologie 2
Umění Design a užité umění 29
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 17
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 17
Strojírenství, technologie a materiály Aplikovaná mechanika a biomechanika 14
Umění Grafická tvorba 17
Umění Teorie a historie uměleckého oboru 4

Cíle studia

Bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství spojuje teorii, dovednosti a praxi v oblasti průmyslového designu. Program připravuje studenty na navrhování sériově vyráběných produktů s důrazem na funkční, estetické, technické, ergonomické a bezpečnostní kvality. Základ studia tvoří profilující technické a odborné předměty spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi v rámci širších společenských a enviromentálních kontextů. Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na možnostech progresivních technologií. Rozvíjí komplexní přístup k řešení designu jako kontinuálního procesu od konceptu až po prezentaci návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a modelové dokumentace.
Cílem vzdělávacího procesu je formování tvořivých a schopných absolventů s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu má znalosti z oblasti strojního inženýrství spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi metod designérské tvorby.
Je teoreticky i prakticky dobře vybaveným průmyslovým designérem, otevřeným inovátorem schopným samostatně řešit jednodušší průmyslové výrobky po stránce funkční, estetické, technické, ergonomické i bezpečnostní. Své návrhy přesvědčivě prezentuje formou kresebných skic, počítačových vizualizací i 3D modelů.

Charakteristika profesí

Díky svému jedinečnému profilu je designér se strojírenským základem na trhu práce dobře přijímaný. Nalezne uplatnění v průmyslové sféře na vývojových pracovištích velkých nebo středních firem, ale i ve specializovaných designérských a grafických studiích. Univerzálně vybavený absolvent je schopen přizpůsobit se práci v příbuzných oborech, zejména konstrukčního směru. Disponuje také potřebnými tvůrčími, technickými a metodickými dovednostmi pro další studium průmyslového designu v navazujícím magisterském stupni.
Nadaní studenti jsou motivování a směřováni k doktorskému studiu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška je ústní a je plánována v pěti základních oblastech. 1) Oblast konstruování strojů. Zahrnuje tyto předměty: Základy konstruování, Konstruování, Konstruování strojů - strojní součásti, Konstruování strojů - převody, Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks. 2) Oblast mechaniky těles. Zahrnuje tyto předměty: Technická mechanika, Statika, Pružnost a pevnost. 3) Oblast dějin umění. Zahrnuje tyto předměty: Dějiny umění do 18. století, Dějiny umění 19. a 20. století, Dějiny designu. 4) Oblast teorie designu. Zahrnuje tyto předměty: Ergonomie, Pokročilé materiály v designu a Typografie. 5) Obhajoba bakalářské práce reflektuje praktické předměty, dovednosti a dosavadní zkušenosti v oblasti průmyslového designu. Součástí bakalářské práce je představení variantních návrhů i výsledného designu popisem tvarového řešení, konstrukčně-technologického řešení, ergonomického řešení, barevného a grafického řešení ve formě prezentace, textové práce, sumarizačního posteru i modelu ve zvoleném měřítku.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi programu mohou pokračovat ve studiu průmyslového designu v navazujícím magisterském studijním programu M-PDS obor: Průmyslový design ve strojírenství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3CDCAD - základnícs2PovinnýCPP - 26ano
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
YZ1Hmotové studiecs2PovinnýklA - 39ano
YKGKresba geometrických objektůcs1PovinnýklA - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
YPBPočítačová grafika Ics2PovinnýklCPP - 39ano
YDFÚvod do designucs2PovinnýklP - 13 / A - 26ano
2VTVýrobní technologie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 22 / L - 22 / C1 - 4 / C1 - 4ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs2VolitelnýP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z konstruktivní geometriecs2VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs2VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BFFyzikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkK - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
BMMatematika II-Bcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
YPMPočítačové modelování a vizualizace Ics2PovinnýklCPP - 39ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs2VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YM1Modelovánícs3PovinnýklA - 39ano
YPMPočítačové modelování a vizualizace Ics2PovinnýklCPP - 39ano
YA1Průmyslový design Ics5PovinnýklA - 65ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
TEN1Technical English Ien0PovinnýCj - 26ano
2VTVýrobní technologie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 22 / L - 22 / C1 - 4 / C1 - 4ano
3VTVýrobní technologie IIcs2PovinnýklL - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4KCKonstruování a CADcs4PovinnýklCPP - 26ano
YKSKresba kompozicecs2PovinnýklA - 26ano
FPAPlasty ve strojírenstvícs3PovinnýklP - 26 / L - 14 / CPP - 12ano
YPIPočítačová grafika IIcs3PovinnýklCPP - 39ano
YA2Průmyslový design IIcs5PovinnýklA - 78ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TEN3Technical English Examen4PovinnýzkK - 1ano
TEN2Technical English IIen0PovinnýCj - 26ano
DTMTechnická mechanikacs6Povinnýzá,zkP - 52 / P - 52 / C1 - 14 / C1 - 14 / CPP - 12 / CPP - 12ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YDEDesign strojů a přístrojůcs8PovinnýklA - 104ano
YERErgonomiecs3Povinnýzá,zkP - 13 / A - 26ano
YRPGenerativní design a digitální výrobacs2PovinnýklCPP - 26ano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
6KMKonstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworkscs4PovinnýklP - 26 / L - 8 / CPP - 18ano
YMAMarketingcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
YN1Nauka o barvě a světlecs2PovinnýklA - 26ano
YPVPočítačové modelování a vizualizace IIcs3PovinnýklCPP - 39ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6APBakalářský projekt (B-PDS)cs10PovinnýklA - 104 / VB - 52ano
6KTKonstruování strojů - převodycs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
6ASSeminář k bakalářské práci (B-PDS)cs3PovinnýklA - 13 / C1 - 13ano
DTMTechnická mechanikacs6Povinnýzá,zkP - 52 / P - 52 / C1 - 14 / C1 - 14 / CPP - 12 / CPP - 12ano
YTGTypografiecs5Povinnýzá,zkP - 13 / A - 52ano