Detail předmětu

Vybrané kapitoly z fyziky B

FSI-0FBAk. rok: 2022/2023

V kursu jsou zahrnuty partie středoškolské fyziky na které navazuje vysokoškolský kurs fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti by si měli osvojit definice fyzikálních veličin, porozumět fyzikálním zákonům včetne podmínek jejich platnosti a naučit se zákony aplikovat. Předmět má rozvíjet schopnost a dovednost rešit fyzikální a technické problémy.

Prerekvizity

Studenti by měli mít alespoň základní znalosti matematiky: řešení lineárních a kvadratických rovnic.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na lekcích.

Učební cíle

Cílem kursu je pomoci studentům zredukovat obtíže provázející (u velké části studentů) studium vysokoškolského kursu fyziky a základních inženýrských disciplín, nabýt hlubších znalostí o fyzikálních veličinách a získat cvik v řešení jednoduchých i složitějších fyzikálních problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Základní literatura

Halliday – Resnick – Walker: Fyzika. 2. přepracované vydání, VUTIUM Brno, 2013

Doporučená literatura

Kupská, I a kolektiv, FYZIKA - sbírka příkladů, VUTIUM 1999
Svoboda,E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky
Feynman,R.P. - Leigton,R.B. - Sands,M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000
Materiály dostupné na http://physics.fme.vutbr.cz/~mcerny/BF

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STR , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá přibližně souběžně se cvičením a přednáškami do fyziky BF a časový rozvrh má shodný. Obsah může být modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

eLearning