Detail předmětu

Kresba kompozice

FSI-YKSAk. rok: 2022/2023

Kresba kompozice je vhodnou metodou k rozvíjení kresebné zdatnosti. Studenti jsou vedeni k zachycení kombinace tvarů, jejich velikostí, materiálů i textur celkové skladby v perspektivním pohledu, dle fyzického modelu. Postupují od elementární schematické kresby, která tvoří základní strukturu díla, k realistickému záznamu zobrazované kompozice. To je podpořeno detailním vystižením světel a stínů vlastních i vržených umožňujících znázornit objem a tvar každého z prvků kompozice.Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům rozvíjet techniku kresby prací na složitějších skladbách objektů, která vychází ze znalostí kresby dílčích objektů s důrazem na charakter celku z hlediska prostorových vazeb i materiálového složení.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické i praktické znalosti perspektivního zobrazení a zkušenost s kresbou jednotlivých geometrických těles, skladeb geometrických těles i objektů jim tvarově odpovídajících a s kresbou výrobků v perspektivním pohledu, dle modelu, včetně stínů vlastních i vržených.
Absolvování předmětu: Kresba výrobku YKV.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí kresby s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání schopností prostorového záznamu skutečnosti se zaměřením na kompoziční skladbu předmětů, jejich vzájemné objemové a proporční vztahy. Důraz je kladen v první řadě na správnou schematickou kresbu tématu, kvalitní zpracování obrysových linií i proporčních vztahů celku, poté na výtvarně kultivované znázornění materiálů, textur a vlastních i vržených stínů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Základní literatura

BALLESTAR, Vicente B. a VIGUÉ, Jordi. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN isbn80-7234-431-5. (CS)
DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
TEISSIG, Karel. Kresba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-7442-009-2.

Doporučená literatura

GRAY, Peter. Kresba a ilustrace: příručka pro výtvarníky : praktický a inspirativní průvodce pro všechny výtvarníky. Praha: Svojtka & Co., 2010. ISBN 9788073527549.
TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Vyd. 2. Praha: Aventinum, 1995. Umělcova dílna. ISBN 80-85277-49-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zásady pro kresbu kompozice složené z více objektů, elementární schéma, kresba obrysových linií
Kresba skleněných předmětů
Kresba kovových předmětů
Kresba plastových předmětů
Kresba přírodnin
Kresba papíru a látky
Kresba kompozice složené z objektů tvarově odpovídajících základním geometrickým tělesům
Kresba kompozice složené z objektů stejného charakteru, materiálu a povrchu
Kresba kompozice složené z objektů různého charakteru, materiálu a povrchu