Detail předmětu

Konstruování

FSI-2KAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje studentům znalosti z oblasti tvorby konstrukční (převážně výkresové) dokumentace se zaměřením na technologii a sériovost výroby. Výuka je zaměřena především na tvorbu výkresů odlévaných, kovaných, svařovaných a jiných součástí. Pozornost je věnována výpočtům funkčních rozměrů a jejich tolerovaní. Důraz je kladen na optimalizaci funkčního a technologického kótování při tvorbě úplné výkresové dokumentace montážní jednotky. Studenti získají základní znalosti aktuálních trendů v tvorbě dokumentace. Předmět dále doplňuje základní poznatky o vybraných typech strojních částí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

• znalost a schopnost zpracování výkresové dokumentace výrobků z odlitých, kovaných a svařovaných polotovarů
• schopnost vytvoření dokumentace montážní jednotky s důrazem na zajištění funkce a zaměnitelnost
• znalost předběžného výpočtu a dokumentace ozubených kol
• základní znalosti o moderních trendech v oblasti tvorby konstrukční dokumentace

Prerekvizity

Nezbytné jsou znalosti základů konstruování (základy technického kreslení, výkresové dokumentace, kótování, geometrických tolerancí, základní principy funkčního a technologické kótování) a přehledová znalost materiálových věd (výběr materiálu a jeho normalizace).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení, které jsou zaměřeny na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je účast ve cvičeních, úspěšné vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Student musí splnit všechny čtyři podmínky. Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.

Učební cíle

Absolventi budou schopni vytvořit základní dokumentaci strojních součástí, jejichž polotovarem je odlitek, výkovek nebo svařenec, dále budou mít znalosti o úplné výkresové dokumentaci montážní jednotky včetně základních rozměrových výpočtů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Základní literatura

SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS. Základy konstruování. Vydání desáté, přepracované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN 978-80-7623-111-5.  (CS)
SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vydání sedmé, přepracované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN 978-80-7623-112-2.  (CS)
SIMMONS, Colin H.; MAGUIRE, Dennis E.; PHELPS, Neil. (2012). Manual of Engineering Drawing - Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards (4th Edition). Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMEDTPS03/manual-engineering-drawing/manual-engineering-drawing (EN)
Platné normy ISO, EN, ČSN

Doporučená literatura

GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, c2012, 1 sv. ISBN 978-0-13-509049-7. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

  obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Princip výroby odlitků. Výkresová dokumentace odlitých součástí. Výkres součásti, jejímž polotovarem je odlitek a výkres odlitku. Technologičnost konstrukce odlitku.
• Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech. Metoda úplné zaměnitelnosti, metoda kompenzační. Informace o dalších metodách (statistická a skupinové zaměnitelnosti).
• Svařované dílce a jejich výkresová dokumentace. Technologické požadavky a technologičnost konstrukce svařovaných součástí. Materiály vhodné pro technologii svařování.
• Přehled výkresové dokumentace objemově tvářených dílců. Technologičnost konstrukce výkovků.
• Výkresová dokumentace plošně tvářených součástí.
• Pájené, lepené a nýtované spoje.
• Požadavky na dokumentaci výrobků z plastů.
• Moderní trendy v konstrukční dokumentaci, bezvýkresová dokumentace, 3D tisk.
• Algoritmus konstrukčního procesu. Přehled požadavků na technickou dokumentaci, seznam položek a technickou zprávu.
• Vybrané kapitoly z částí strojů - pohony a pružiny z hlediska jejich dokumentace, ložiska, mechanické spojky a základní mechanismy.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Aplikace geometrických tolerancí.
• Výkresová dokumentace odlitých součástí. Zadání 1. programu - odlitky. Návrh formování odlitku.
• Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech - metoda úplné zaměnitelnosti - příklady.
• Tolerance a úchylky v rozměrových obvodech - metoda kompenzační - příklady.
• Kótování a přesnost ozubených kol. Ozubené soukolí. Předběžný výpočet. Zadání programu 2. - ozubené soukolí.
• Výkres svařence pro svařování a obrábění, výkresy dílců svařence. Zadání 2. programu - svařenec.
• Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva – základní pravidla.
• Úvod do dokumentace objemově tvářených součástí.
• Výkresová dokumentace plošně tvářených součástí - příklady.
• Celkové vyhodnocení odevzdaných prací. Kontrola úplnosti programů a úloh.

eLearning