Detail předmětu

Technical English Exam

FSI-TEN3Ak. rok: 2022/2023

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B2 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v technických profesích. Student musí prokázat, že je schopen použít specifické jazykové prostředky a dovednosti potřebné v situacích typických pro zaměstnání nebo studium v technických oborech (např. vysvětlení funkce zařízení apod.). Zároveň musí aktivně používat mluvnické jevy úrovně B2 a odpovídající profesní slovní zásobu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku TEN3 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B2 a obsahu kurzů TEN1 a TEN2 (viz karty předmětů).

Prerekvizity

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně B2 a odborná slovní zásoba odpovídající kurzům TEN1 a TEN2 (viz karty předmětů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má ústní formu. První část ověřuje schopnost studenta komunikovat o běžných tématech vztahujících se ke studiu nebo zaměstnání v oboru. Hodnotí se pohotovost reakcí, plynulost projevu a interakce se zkoušejícím, fonetická a gramatická správnost a schopnost aktivně používat profesní slovní zásobu v rozsahu povinné literatury. Ve druhé části je pak testována schopnost studenta splnit vybraný úkol založený na konkrétních dovednostech procvičovaných v předmětech TEN1 a TEN2 (např. návrh možných řešení problému, popis vlastností materiálů apod.). Zde se hodnotí aktivní a správné využití specifických jazykových prostředků, které daný úkol vyžaduje, a použití související odborné slovní zásoby (viz osnovy předmětů TEN1 a TEN2). K úspěšnému složení zkoušky je vyžadováno dosažení alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B2 se zaměřením na potřeby technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2. (EN)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace AIŘ , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace KSB , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

  obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá