Detail předmětu

Nauka o barvě a světle

FSI-YN1Ak. rok: 2022/2023

Předmět má seznámit studenty se základy teorie barvy a světla, které se uplatňují v průmyslovém designu. Jde o základní pojímání plošné a prostorové barevnosti, barevnou kombinatoriku, barevnou kompozici, barevnou iluzivnost, o význam světla a osvětlení v designérské praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět seznamuje studenty se základními principy a souvislostmi vnímání barev a umožňuje aplikaci těchto poznatků při vlastní návrhářské práci.

Prerekvizity

Základní znalosti optiky a základní praktické zkušenosti s prací s barvami.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoríí a zákonitostmi vnímání a používání barev, jejich historickými a technologickými souvislostmi a zvláště estetickými účinky. Praktická cvičení jsou zaměřena na kompoziční barevné studie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Základní literatura

CHORÝ, Tomáš. Barva a design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 138 s. ISBN 978-80-244-4299-0.
PIPES, Alan. Foundations of Art + Design. Second edition. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1-85669-578-7.

Doporučená literatura

CHORÝ, Tomáš. Barva a design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 138 s. ISBN 978-80-244-4299-0. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání I. úkolu, barevná kompozice na téma míchání barev
2. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
3. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
4. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu, barevná kompozice na téma teplých a studených barev (teplotní kontrast, barevná perspektiva)
6. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
7. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
8. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů prací/, zadání III. úkolu, barevná kompozice na téma simultánního kontrastu
10. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu
11. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu
12. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu;
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/

eLearning