Detail předmětu

Informační výchova - informační gramotnost

FSI-2IVAk. rok: 2022/2023

Kurz pro studenty Fakulty strojního inženýrství, poskytující základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti.

Výuka je zaměřena především na vyhledávání informačních zdrojů a hodnocení relevantních informací. Účelem je naučit studenta efektivně pracovat s elektronickými informačními zdroji, včetně citačních manažerů. Kurz se zabývá i podmínkami pro psaní odborné či vědecké práce. Kurz učí rovněž prezentaci odborné či vědecké práce před hodnotitelskou komisí.

Kurz probíhá distanční formou, prostřednictvím e-learningu v prostředí Moodle. Využívá cvičení, videotutorialy, testování, odkazy na vhodné doprovodné materiály ke studiu, diskusní fórum. Je možné využít i konzultační hodiny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách.
Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů.

Učební cíle

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Základní literatura

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů [online]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2011.
Texty ze studijních opor předmětu (dostupné v Moodle).
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)
BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. 2011. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/36273 (CS)
ISO 690. Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Geneva, ISO copyright office 2010. (EN)
MAIER, Pat, Anna BARNEY and Geraldine PRICE. Study skills for science, engineering and technology students. Harlow: Pearson Education, 2009. ISBN 978-0273720737. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz (e-learning) je strukturován do osmi na sebe navazujících kapitol. Všechny potřebné informace k absolvování najdete v úvodní části kurzu.

Kapitola 1: Vyhledání informací
Kapitola 2: Tištěné zdroje informací a kde je hledat
Kapitola 3: On-line zdroje odborných informací
Kapitola 4: Hodnocení informací + Kritické myšlení
Kapitola 5: Kreativní techniky + Efektivní čtení
Kapitola 6: Citování + Bibliografické citace
Kapitola 7: Organizace informací + Time management
Kapitola 8: Informační bezpečnost

eLearning