Detail předmětu

Výrobní technologie II

FSI-3VTAk. rok: 2022/2023

Předmět má seznámit studenty se základními teoretickými poznatky z oblasti obrábění a jejich aplikací v praktickém cvičení. Praktická cvičení probíhají na strojních a ručním pracovišti. Pod dohledem odborného učitele pracují posluchači na soustruhu, frézce, vrtačce a na zámečnickém pracovišti. Získané poznatky jsou předpokladem pro zvládnutí další výuky v oblasti strojírenské technologie ve vyšších ročnících.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje získat znalosti z terminologie a obecných pojmů obrábění, z měření a orýsování součástek, z volby základních podmínek pro obrábění a klasifikace obráběných materiálů. Studenti získají poznatky o obráběcích nástrojích a jejich materiálech a seznámí se se zásadami volby pracovního postupu v technologii obrábění.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy, zejména z oblasti fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování elaborátu na téma "Technologie strojního obrábění" a elaborátu základních výpočtů při strojním obrábění. Klasifikace zahrnuje též hodnocení konkrétních výrobků z jednotlivých praktických cvičení z hlediska přesnosti výroby a vzhledu a hodnocení z pracoviště ÚMVI.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z výrobní technologie, seznámit se s principy práce u vybraných základních strojírenských profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí pravidelnou kontrolu přítomnosti studentů. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou skupinou nebo zadáním náhradní úlohy. Delší neúčast se nahrazuje podle pokynů cvičícího.

Základní literatura

KOCMAN, K., PROKOP, J. Výrobní technologie II - Obrábění. Skriptum VUT v Brně. Akademické nakladatelství CERM, 2002. 83 s. ISBN 80-214-2189-4. (CS)

Doporučená literatura

HUMÁR, A. Výrobní technologie II [online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2002. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/VyrobniTechnologie_II.pdf
KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. Druhé vydání. Akademické nakladatelství CERM, 2005. 270 s. ISBN 80-214-3068-0
SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.10

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Bezpečnost práce při práci na obráběcích strojích, základní výpočty při strojním obrábění
2.Bezpečnost práce při práci na obráběcích strojích, základní výpočty při strojním obrábění - elaborát
3.Základní technologické podmínky obrábění, metody obrábění: ruční obrábění, soustružení, frézování, vrtání
4.Základní technologické podmínky obrábění, metody obrábění: ruční obrábění, soustružení, frézování, vrtání - elaborát
5.Praktické cvičení v ručním obrábění
6.Praktické cvičení v ručním obrábění
7.Praktické cvičení na soustruhu
8.Praktické cvičení na soustruhu
9.Praktické cvičení na frézce
10.Praktické cvičení na frézce
11.Nauka o materiálu (ÚMVI)
12.Nauka o materiálu (ÚMVI) - elaborát
13.Zápočet