Detail předmětu

Modelování

FSI-YM1Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na základní téma výuky modelování, to je hlavu, která je ideálním objektem pro cvičení smyslu pro stavbu hmoty v prostoru. Semestr je rozdělen do tří úkolů, prvním je modelovaná lebka podle modelu, která je nezbytným východiskem pro následné dvě modelované hlavy dle sádrových bust. Modelování dle modelu umožňuje studentům získat základní znalosti techniky modelování pro budování objemu, zachování proporčních vztahů, vystižení charakteru, pohybu a detailů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení si smyslu pro hmotu v prostoru, plastický tvar, odhadování a měření rozměrů. Znalost potřebných technických základů pro práci se sochařskou hlínou a nástrojovým vybavením. Prohloubení výtvarného citu pro stavbu prostorových útvarů a praktická znalost anatomie hlavy.


Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy a zvládnutá kresba základních geometrických těles dle modelu.


Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou prakticky zaměřena na modelování s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení je průměrem z hodnocení tří úkolů. Klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Klasifikační stupeň ECTS / bodové hodnocení / číselná klasifikace // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně // F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Učební cíle

Absolventi budou schopni modelovat objekt, v měřítku 1:1 s důrazem na stavbu objemu, proporce a charakter modelu. Předmět rozvíjí schopnost pozorovat a analyzovat vizuální jevy a kultivuje výtvarné předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v průmyslovém designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Základní literatura

BAMMES, Gottfried. Der nackte Mensch: Hand und Lehrbuch der Anatomie für Künstler. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. ISBN 3-364-00016-6.
GOLDFINGER, Eliot. Human Anatomy for Artists: The Elements of Form. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN 978-0195052060.
KOS, Jaroslav a ŽILÁK, Pavel. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.

Doporučená literatura

MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem I. díl: Přehled evropských dějin umění od pravěku po renesanci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem II. díl: Přehled dějin umění od baroka do poloviny 20. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1997. ISBN 80-214-1088-4. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Modelovaná lebka dle modelu, zásady pro její stavbu
Modelovaná lebka dle modelu, základní hmota
Modelovaná lebka dle modelu, vystižení charakteru
Modelovaná lebka dle modelu, práce s detaily
Modelovaná lebka dle modelu, hodnocení I. úkolu
Modelovaná hlava dle sádrové busty, zásady pro její stavbu
Modelovaná hlava dle sádrové busty, základní hmota
Modelovaná hlava dle sádrové busty vystižení charakteru
Modelovaná hlava dle sádrové busty, hodnocení II. úkolu
Modelovaná hlava dle sádrové busty
Modelovaná hlava dle sádrové busty, základní hmota
Modelovaná hlava dle sádrové busty, vystižení charakteru
Modelovaná hlava dle sádrové busty, hodnocení III. úkolu, celkové hodnocení semestru