Detail předmětu

Úvod do designu

FSI-YDFAk. rok: 2022/2023

Předmět seznamuje studenty se základními principy a podstatou designérské tvorby vycházející z poznání obecných zásad v oblasti designu. Je zaměřený na teorii průmyslového designu včetně jeho historického vývoje. Součástí předmětu je i studie metodologie práce průmyslového designéra, dokladovaná přehledem tvorby známých českých osobností designu a v elementární podobě praktikovaná na zadáních zpracovávaných v rámci cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Základní orientace a znalosti v oboru průmyslového designu.
- Rozvinutí základních designérských postupů.
- Osvojení metodiky designérské práce.
- Znalost funkce designu - technické, ergonomické, estetické, sociální, ekonomické a psychologické.
- Znalost elementárních složek geometrických forem a pravidel kompozice.

Prerekvizity

Předpokladem jsou základní znalosti výtvarných technik v oblasti kresby, malby a grafiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu o základních principech a teorii oboru včetně jeho historie. Cvičení jsou zaměřena na praktické ověření získaných znalostí.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: povinná prezence v rozvrhovaných hodinách, individuální konzultace s vedoucím práce. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce, odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a hodnocení písemného testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE A / 100–90 / 1 / výborně B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře C / 79–70 / 2 / dobře D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě E / 59–50 / 3 / dostatečně F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání základních znalostí teorie designu, získání schopnosti porozumět základním zásadám, metodám a postupům designérské tvorby. Orientace v problematice průmyslového designu, zobrazováni předmětů a samostatného designérského myšlení je předpokladem pro tvůrčí ateliérovou práci ve vyšších ročnících.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Základní literatura

BRAMSTON, David. Basics Product Design 01: Idea Searching. AVA Publishing, 2008. ISBN 9782940373765.
HAUFFE, Thomas. Design. Köln: Du Mont, 2002. ISBN 3770133889.
HUDSON, Jennifer. Process: 50 Product Designs from Concept to Manufacture. 2. Laurence King, 2011. ISBN 9781856697255.

Doporučená literatura

HUDSON, Jennifer. 1000 New Designs 2 and Where to Find Them. Laurence King, 2010. ISBN 978 1 85669 643 2.
MILTON, Alex a Paul RODGERS. Product Design. Laurence King, 2011. ISBN 9781856697514.
MILTON, Alex a Paul RODGERS. Research Methods for Product Design. 2. Laurence King, 2013. ISBN 9781780673028.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky výuky průmyslového designu na Fakultě strojního inženýrství. Pojem design, průmyslový design, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu, definice designu.
2. Koncepce designu.
3. Funkce designu – technická, ergonomická, estetická, sociální, ekonomická a psychologická.
4. Kompozice – vnímání tvaru, elementární složky geometrických forem, proporce
5. Vizuální principy a tvarové zákony
6. Gestalt principy – Tvarová psychologie
7. Profese designéra – Profesní chování a odpovědnost, týmová práce
8. Designové myšlení – Analýza
9. Designové myšlení – Osnova designérské práce
10. Principy dobrého designu 1. část (Dieter Rams)
11. Principy dobrého designu 2. část (Dieter Rams)
12. Design 20. století – Čeští a světoví designéři
13. Design 21. století – Čeští a světoví designéři

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení- základní principy průmyslového designu;
2. Stomachion, sestavení figurálních motivů z určených ploch;
3. Zpracování a hodnocení úkolu Stomachion;
4. Geometrická kompozice: sestavení kompozice z daných geometrických těles;
5. Konzultace úkolu Geometrická kompozice;
6. Hodnocení úkolu Geometrická kompozice;
7. Monogram, zpracování značky studenta do grafické podoby;
8. Monogram, ztvárnění v perspektivě;
9. Hodnocení úkolu Monogram;
10. Návrh designu jednoduchého výrobku a praktické vysvětlení metod designerské práce;
11. Konzultace návrhu designu výrobku;
12. Dokončení a odevzdání návrhu designu výrobku;
13. Hodnocení návrhu designu výrobku, zápočet.

eLearning