studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: B_A+UAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0731P010001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.6.2020 - 9.6.2030

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je nabytí odborných znalostí z teoretických, technických a souvisejících disciplín v oblasti architektury a urbanismu a odpovídajícího souboru odborných schopností a dovedností. Jejich šíře a míra je stanovena tak, aby byl absolvent schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně-technických, architektonických a/nebo urbanistických problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno zejména na pozicích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních ateliérech, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně-technické úrovni.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus má v míře odpovídající stupni studia osvojeny nejnovější poznatky v oboru architektury, urbanismu a stavebnictví. Důraz je kladen na zvládnutí jak technických, tak teoretických znalostí architektonických a urbanistických disciplín v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Doplněny jsou související humanitní disciplíny, které tvoří nezbytný podklad pro kvalitní výkon architektonické praxe. Absolvent, a to i na úrovni bakalářského studijního programu, je schopen tvorbu interpretovat a zasadit do společenského kontextu. Znalosti získané v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v praxi.

Odborné znalosti
Absolvent prokazuje odborné znalosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus. Vzhledem k předpokládanému uplatnění absolventa odpovídá šíře získaných znalostí požadavkům na náležitosti vzdělání ČKA v míře odpovídající bakalářskému stupni studia. Po prohloubení v navazujícím magisterském studijním programu tak absolventi budou splňovat náležitosti autorizace ČKA, a to zejména pro obor Architektura a pro obor Územní plánování.
Šíře znalostí absolventa vychází z autorizačního řádu ČKA (§4 a §5) a jedná se zejména o:
– komplexní znalosti historie a teorie architektury,
– komplexní znalosti historie a teorie urbanismu (stavby měst) a územního plánování,
– komplexní znalosti souvisejících uměleckých disciplín,
– komplexní znalosti souvisejících technických disciplín,
– komplexní znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb,
– komplexní znalosti souvislostí architektury s urbanismem, územním plánováním a s procesem projektování staveb,
– komplexní znalosti technologie utváření prostředí výstavbou, zejména v souvislosti s péčí o zdraví, o přírodní a krajinné složky prostředí v zájmu zlepšení kvality života,
– základní znalosti souvisejících humanitních věd,
– rozvinuté znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,
– komplexní znalosti územně-plánovacího procesu a procesu urbanistického projektování,
– rozvinuté vědomosti a znalosti kultury, jako jednoho ze základních vlivů na kvalitu územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
– rozvinuté znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s činností projektanta,
– rozvinuté znalosti odpovídající oborů, odvětví, technologií, předpisů a postupů souvisejících s územně-plánovací činností.

Odborné dovednosti
Absolvent bakalářského studijního programu získá všechny odborné dovednosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus v míře odpovídající stupni studia. Jejich šíře je dána zejména předpokládaným uplatněním absolventa, tj. zejména jako samostatného zaměstnance v projekční kanceláři se zaměřením na architekturu a urbanismus. Získané dovednosti absolventa tak v odpovídající míře vychází z požadavků ČKA na náležitosti vzdělání pro obor Architektura a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §4 a §5):
– schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
– nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy,
– schopnosti zpracovávat územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, popřípadě urbanistické projekty splňující jak přírodní, tak kulturní, sociální, ekonomické, technické a estetické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahům mezi lidmi a urbánním prostředím a mezi urbánním prostředím a krajinou, potřebě koncipovat různé prostory a prostředí v souladu s lidskými potřebami a měřítky, schopnosti chápat povolání urbanisty a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti a dovednosti plánovat tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů území v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy.

Charakteristika profesí

Absolvent bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních ateliérech, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Ve výjimečných případech se absolvent BSP může stát autorizovaným architektem za podmínek definovaných Autorizačním řádem ČKA §3, odstavec 5, může se však stát zaměstnancem v architektonické kanceláři nebo studiu pod vedením autorizované osoby. Absolvent BSP může také působit jako stavební dozor ve smyslu stavebního zákona.

Podmínky splnění

Státní závěrečné zkoušky v BSP Architektura a urbanismus jsou tvořeny dvěma částmi: obhajoba závěrečné práce a ústní část. Obě části jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT hodnoceny samostatně stupni A–F.
Ústní část státní závěrečné zkoušky ověřuje znalosti absolventů v oblasti teorie architektury, zejména dějin architektury a vývoje stavby měst (odpovídající teoretické předměty profilového základu: Dějiny architektury 1–5, Vývoj urbanismu, Teorie architektury 1 – úvod, Péče o architektonické dědictví). Dále ověřuje souhrn znalostí technických požadavků na návrh staveb a jejich souborů, a to zejména legislativních, normových, provozních, konstrukčních, stavebních a dalších (odpovídající předměty profilového základu: Pozemní stavitelství 1–3, Stavební projekt, Aktuální stavební techniky, Základy stavební mechaniky, Nosné konstrukce 1–3, Základy stavební fyziky, Navrhování staveb 1–2, Stavba měst).
Požadavky obhajoby, hodnocení a celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT, v části druhé, čl. 23, 25, 26 a 27. Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který splnil své studijní povinnosti, tedy získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a v řádném termínu odevzdal svou bakalářskou práci.

Vytváření studijních plánů

Studijní plány bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus se řídí Řádem studijních programů VUT, Studijním a zkušebním řádem VUT, směrnicí FA VUT č. 7/2019 Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FA VUT v Brně a dalšími souvisejícími předpisy a vnitřními normami upravujícími obecné povinnosti studenta a organizaci akademického roku a dalšími pokyny (např. metodickým pokynem NAU č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů).
Pro absolvování bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus musí každý student dosáhnout minimálně 240 kreditů, které jsou rovnoměrně rozloženy do čtyř let studia (osmi semestrů). Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat povinné předměty v rozsahu min. 231 kreditů (z toho teoretické předměty profilového základu 16 kreditů a ostatní předměty profilového základu 166 kreditů) a povinně volitelné předměty typu B v rozsahu min. 9 kreditů.
Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických dovedností. Předměty studijního plánu jsou rozděleny do skupin „teoretické předměty“, „technické předměty“ a „nástroje“ a „navrhování“.
Ve skupině „navrhování“ je zařazena ateliérová tvorba, která je základem výuky. Je zařazena do studijního plánu již od 1. semestru studia v rámci předmětu Základy architektury. Integrální součástí tohoto předmětu jsou také společné teoretické přednášky, které mají poskytnout sdílený rámec pro studenty prvního ročníku i jejich ateliérové vedoucí.
Dalšími ateliéry v průběhu studia v BSP jsou po jednotlivých semestrech: Ateliér – malý dům, Ateliér – velký dům, Ateliér – město a místo, Ateliér – volné zadání 1, Ateliér volné zadání 2. Zachována tedy zůstává tradiční posloupnost ateliérové výuky vycházející z předpokladu, že komplexita úlohy roste s měřítkem. Studium pak uzavírá v posledním semestru příprava bakalářského projektu, která je doplněna o předmět Aktuální stavební techniky. Tento předmět by měl podpořit studenty v požadavku na zvládnutí stavebně-technického řešení závěrečných bakalářských prací.
„Teoretické předměty“ dávají studentům přehled o humanitně-společenském rozměru architektury a architektonické profese a obvykle probíhají formou přednášek a seminářů. „Technické předměty“ jsou převážně zaměřeny na stavebně-technickou problematiku a mají obvykle formu přednášek, seminářů a projektů. „Nástroje“ poskytují studentům zakládání dovednosti potřebné pro samotné navrhování a mají obvykle formu cvičení, případně laboratoří.
V bakalářském studijním programu je kladen důraz na „paralelní“ návaznost obsahu předmětů, tj. je kladen důraz na obsahovou provázanost výuky v rámci jednoho semestru. Studenti tak mohou znalosti nabyté v jednom předmětu bezprostředně uplatnit v předmětu souběžném. Tento princip (v protikladu k „sériové“ návaznosti obsahu napříč semestry) byl shledán jako motivační jak pro studenty, kteří mohou nabyté znalosti bezprostředně aplikovat, tak eventuálně pro vyučující ve smyslu motivace k vzájemné spolupráci.
Předměty v prvním semestru studia jsou koncipovány a) jako průřezový „úvod“ do problematiky klíčových technických a humanitních vědomostních oblastí, které jsou dále prohlubovány v následujících semestrech, b) jako základ nezbytných technik a dovedností pro ateliérovou tvorbu.
Bakalářský studijní program Architektura a urbanismus je koncipován jako program profesní a zahrnuje povinnou odbornou praxi. Je zařazen samostatný předmět Odborná praxe v 6. semestru studia. Délka praxe je stanovena na minimálně 12 týdnů (podrobněji viz karta předmětu).
Ve třetím a čtvrtém ročníku je umožněna částečná profilace studentů zařazením povinně volitelných předmětů. Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat tyto předměty v rozsahu minimálně 9 kreditů.
Skladba povinných a povinně volitelných předmětů je doplněna volitelnými předměty. Tyto předměty jsou hodnoceny kredity nad rámec standardní povinnosti 240 kreditů. Student může volit z předmětů Angličtina 1–3 (připravují studenta na jazykovou úroveň B2, kterou povinně prokazuje v předmětu Odborná angličtina 1), Tělesná výchova (1 kredit, zápočet) a z aktuální nabídky svobodných předmětů. Předpokládané minimum volitelných předmětů 5 % vyplývající z čl. 3, odst. 4, písm. c Směrnice VUT č. 69/2017 bude zajištěno zpřístupněním nabídky svobodných předmětů ve výši min. 2 kredity každý semestr.
Délka vyučovací hodiny je v souladu s přílohou č. 1 Rozhodnutí rektora č. 24/2017 stanovena na 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Architektura a urbanismus přímo navazuje navazující magisterský studijní program Architektura a urbanismus na FA VUT. Absolventi mohou také pokračovat studiem jiného navazujícího magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus, ať už na FA VUT nebo na jiné vysoké škole.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA1-TDějiny architektury 1 – úvodcs2PovinnýzkP - 26ano
DEU-TDějiny uměnícs1PovinnýzkP - 26ano
MAG-NMatematika a geometriecs2Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 26ano
PS1-KPozemní stavitelství 1cs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
PRT-NPrezentační technikycs2PovinnýP - 12 / C1 - 16ano
STM-KStavební materiálycs1PovinnýzkP - 26ano
VK1-NVýtvarné techniky – kresbacs2PovinnýklP - 2 / C1 - 24ano
UVY-TVývoj urbanismucs2Povinnýzá,zkP - 22 / S - 4ano
ZAR-AZáklady architekturycs12PovinnýklP - 18 / A - 104ano
ZSM-KZáklady stavební mechanikycs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
VYA010Angličtina pro pokročilé 1cs, en2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ENano
VYA004Angličtina pro pokročilé 3cs, en2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ENano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN004Němčina pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR003Ruština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR004Ruština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR001Ruština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR002Ruština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS004Španělština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT1-AAteliér – malý důmcs12PovinnýklA - 104ano
DA2-TDějiny architektury 2cs2PovinnýzkP - 26ano
INT-TInteriércs1PovinnýzkP - 26ano
NS1-KNavrhování staveb 1cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12 / EX - 6ano
NK1-KNosné konstrukce 1cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
PS2-KPozemní stavitelství 2cs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
RET-NŘemeslné technikycs2PovinnýklP - 1 / S - 12 / C1 - 12ano
TA1-TTeorie architektury 1 – úvodcs2PovinnýP - 26 / S - 4ano
P2D-NVýpočetní technika – 2D CADcs2PovinnýklC1 - 26ano
VBA-NVýtvarné techniky – barvacs2PovinnýklP - 2 / C1 - 26ano
VYC001Czech Language for Foreigners 1cs, en2VolitelnýC1 - 65ano
VYC002Czech Language for Foreigners 2cs2VolitelnýC1 - 65ano
VYA011Angličtina pro pokročilé 2cs, en2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ENano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYN004Němčina pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYR003Ruština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYR004Ruština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYR001Ruština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYR002Ruština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYS004Španělština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ostatníano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AVY-TArchitektonický výrazcs1PovinnýzkP - 26ano
AT2-AAteliér – velký důmcs12PovinnýklA - 104ano
CAM-NCAM technikycs2PovinnýklP - 2 / S - 12 / PR - 14ano
DA3-TDějiny architektury 3cs2Povinnýzá,zkP - 26ano
NS2-KNavrhování staveb 2cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 12 / EX - 8ano
NK2-KNosné konstrukce 2cs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 14 / S - 6ano
PS3-KPozemní stavitelství 3cs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 39ano
TA2-TTeorie architektury 2cs2PovinnýP - 26 / S - 12ano
P3D-NVýpočetní technika – 3D CADcs2PovinnýklP - 2 / C1 - 24ano
VMO-NVýtvarné techniky – modelovánícs2PovinnýklP - 2 / C1 - 26ano
VYA010Angličtina pro pokročilé 1cs, en2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ENano
VYA004Angličtina pro pokročilé 3cs, en2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyk ENano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN004Němčina pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR003Ruština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR004Ruština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR001Ruština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYR002Ruština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS004Španělština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26jazyky ostatníano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT3-AAteliér – město a místocs12PovinnýklA - 104ano
DA4-TDějiny architektury 4cs2Povinnýzá,zkP - 26ano
MOT-NModelové technikycs2PovinnýklP - 2 / C1 - 26ano
NK3-KNosné konstrukce 3cs2Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
OA1-NOdborná angličtina 1 (úroveň B2)en2Povinnýzá,zkC1 - 26ano
USM-KStavba městcs3Povinnýzá,zkP - 26 / S - 39ano
TA3-TTeorie architektury 3cs2PovinnýP - 13 / S - 13ano
URK-TUrbanistická kompozicecs1Povinnýzá,zkP - 18 / S - 8ano
GIS-NVýpočetní technika – úvod do GIScs2PovinnýklP - 4 / S - 12 / C1 - 10ano
ZSF-KZáklady stavební fyzikycs2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
VYA011Angličtina pro pokročilé 2cs, en2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26Angličtinaano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYN004Němčina pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYR003Ruština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYR004Ruština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYR001Ruština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYR002Ruština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYS004Španělština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ostatní jazykyano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT4-AAteliér – volné zadání 1cs12PovinnýklA - 104ano
DA5-TDějiny architektury 5cs2PovinnýzkP - 26ano
OA2-NOdborná angličtina 2en1PovinnýklC1 - 26ano
USO-KSídla a osídlenícs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
SOA-TESoudobá architekturaen2PovinnýP - 26ano
TZB-KTechnická zařízení budovcs3Povinnýzá,zkP - 39 / S - 26ano
BIM-NVýpočetní technika – BIMcs2PovinnýklP - 2 / C1 - 24ano
ZGE-TZáklady geoekologiecs1PovinnýzkP - 26ano
SP1-KZáklady práva pro architektycs1PovinnýzkP - 18ano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2Povinně volitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 8PVP (typ B)ano
ARB-KArchitektura bez bariércs2Povinně volitelnýP - 4 / S - 14 / EX - 8PVP (typ B)ano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs2Povinně volitelnýklP - 10 / EX - 40PVP (typ B)ano
DTA-NDigitální techniky pro architektycs2Povinně volitelnýklC1 - 26PVP (typ B)ne
FOA-NFotografie a architekturacs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 14PVP (typ B)ano
GRT-NEGrafické technikyen2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
GRT-NGrafické technikycs2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26PVP (typ B)ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
RIO-KERekonverze uvolněných industriálních objektůen2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
SAP-KSakrální prostorcs2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
SCE-KScénografiecs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4PVP (typ B)ano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2Povinně volitelnýklS - 16 / EX - 10PVP (typ B)ano
TEM-TTektonické modelycs3Povinně volitelnýklS - 13PVP (typ B)ano
UMR-KUmělecká řemeslacs2Povinně volitelnýklS - 4 / EX - 20PVP (typ B)ano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4PVP (typ B)ano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs2Povinně volitelnýklCp - 26PVP (typ B)ano
VST-KVýstavnictvícs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4PVP (typ B)ano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26PVP (typ B)ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OP1-AOdborná praxecs30PovinnýPX - 760ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AT5-AAteliér – volné zadání 2cs12PovinnýklA - 104ne
FIL-TFilozofiecs2PovinnýzkP - 26ne
PAP-TPéče o architektonické dědictvícs2Povinnýzá,zkP - 24 / S - 2ne
SOC-TSociální vědy a architekturacs1PovinnýklP - 18ne
SPR-KStavební projektcs7PovinnýklPR - 65ne
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AST-KAktuální stavební technikycs3PovinnýklP - 18 / S - 39ne
BPP-APříprava bakalářské prácecs27PovinnýA - 104ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
1_rocnik_B_letní semestr_jazyky nekontroluje se 1
ostatní jazyky nekontroluje se nekontroluje se VYF005, VYF003, VYF004, VYF001, VYF002, VYI005, VYI003, VYI004, VYI001, VYI002, VYN007, VYN003, VYN004, VYN001, VYN002, VYR005, VYR003, VYR004, VYR001, VYR002, VYS005, VYS003, VYS004, VYS001, VYS002
PVP (typ B) 3 kr - 6 kr nekontroluje se ARB-KE (2 kr), ARB-K (2 kr), XX1-T (2 kr), DTA-N (2 kr), FOA-N (2 kr), GRT-NE (2 kr), GRT-N (2 kr), KTA-T (2 kr), NS5-K (1 kr), PMA-T (2 kr), RIO-KE (2 kr), RIO-K (2 kr), ROS-T (2 kr), SAP-K (2 kr), SCE-K (2 kr), SE1-K (2 kr), TEM-T (3 kr), UMR-K (2 kr), ULA-T (2 kr), PAD-N (2 kr), VST-K (2 kr), ZAA-TE (2 kr)
PVP (typ B) 6 kr - 9999 kr nekontroluje se