Detail předmětu

Navrhování staveb 2

FA-NS2-KAk. rok: 2022/2023

Soubor předmětů navrhování staveb je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů staveb včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět navrhování staveb 2 se věnuje především funkčně komplexním typům staveb obytných a komunálních objektů. Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

– Student získá znalosti o provozních, funkčních a prostorových vazbách, alokaci a urbánních souvislostech komplexních obytných a komunálních veřejných staveb.
– Student bude umět navrhovat provozní a funkční vazby komplexních obytných a komunálních veřejných staveb.
– Student získá znalost základních normativních požadavků na komplexní obytné a komunální veřejné stavby.
– Student bude umět aplikovat základní normativní požadavky v návrhu komplexních obytných a komunálních veřejných staveb.
– Student se orientuje v historii, současném stavu, tendencích a trendech komplexních obytných a komunálních veřejných staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V jednotlivých tematických okruzích jsou teoretické znalosti získané formou přednášek procvičovány vypracováním tematicky navazujících seminárních prací. V seminárních pracích studenti zpracovávají provozní návrh jednoduchého funkčního okruhu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracované seminární práce jsou hodnoceny zápočtem. Odevzdány musí být všechny zadané práce a musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.
Zkouška je písemná, známkou je hodnocen vypracovaný test.

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Obecné principy návrhu (zdraví a bezpečnost, požárně bezpečnostní řešení, inkluze a handicap, udržitelnost)
II. Obytné stavby (přechodné bydlení, bydlení seniorů)
III. Objekty komunální (mj. stravování, stavby pro kulturu – muzea, galerie, koncertní sály –, sportovní zařízení, církevní stavby, stavby pro regionální dopravu)
IV. Objekty speciální, soubory a areály regionální a v konurbaci (stadiony, stavby pro vědu a výzkum, vysoké školy, stavby pro dopravu – železniční, letecká a lodní –, úvod do výrobních a zemědělských staveb)

Učební cíle

Získat základní vědomosti o základních principech navrhování, možnostech a limitech návrhu komplexních obytných a komunálních veřejných staveb a tyto získané vědomosti umět vhodným způsobem aplikovat při navrhování v ateliérové výuce a následně v projekční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná je účast na seminářích. Lze omluvit ze závažných důvodů a nahradit individuální konzultací.
Povinná účast na nejméně dvou exkurzích, lze omluvit pouze ze závažných důvodů, nelze nahradit.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Základní literatura

Neufert E.: Navrhování staveb (CS)
Maxa M.: Stavby bez bariér-výstavba pro osoby se sníženou schopností pohybu (CS)
Čajková L.: Nauka o budovách. Občanské stavby 1 – Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování (CS)
Krasický A.: Občanské stavby-stavby pro výchovu, vzdělávání a kulturu (CS)
Zelenková J.: Občanské stavby-stavby školské (CS)
Fořtl K.: Občanské stavby – stavby zdravotnické (CS)
Paroubek J.: Občanské stavby-stavby pro tělovýchovu a sport (CS)
Řezníček Z.: Občanské stavby-stavby pro dopravu železniční, silniční, leteckou (CS)
Křížek V.: obrazy z dějin lázeňství (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný