Detail předmětu

Němčina pro začátečníky 2

FAST-VYN002Ak. rok: 2022/2023

Gramatika: způsobová slovesa, časování slovesa "werden", přivlastňovací a ukazovací zájmena, řadové číslovky, časové údaje, místní a časové předložky, stupňování příslovcí, préteritum pomocných sloves, rozkazovací způsob, zdvořilostní konjunktiv II.

Slovní zásoba: zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen jednoduché komunikace v situacích, které vyžadují přímou výměnu informací o základních, často se opakujících záležitostech. Dosáhne úrovně A1 vyšší dle SERR.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětu VYN001.
Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum)

Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Jednoduchá komunikace v situacích, které vyžadují přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech
Výstupní úroveň dle SERR: A1 vyšší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden - opakování, modální předložka als, časové předložky vor a seit, povolání
2. týden - préteritum sloves sein a haben, časové předložky a měsíce v roce, neobvyklé profese
3. týden - modální sloveso müssen, rozkazovací způsob, turista ve městě
4. týden - modální sloveso dürfen, příkazy a zákazy, poznávání památek
5. týden - přivlastňovací zájmena, části těla, zdraví a nemoci
6. týden - modální sloveso sollen, rady a doporučení, domlouvání termínu
7. týden - řadové číslovky, místní předložky, místa ve městě
8. týden - další předložky, popis cesty a cestování
9. týden - časové předložky, nakupování a služby
10. týden - zdvořilostní konjunktiv, rezervace služeb
11. týden - třetí pád, oblečení
12. týden - stupňování příslovcí, zájmena welcher/dieser, nakupování
13. týden - opakování