studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: BITAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0613A140016

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 25.6.2019 - 25.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Informatika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Informační technologie mají
základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových
prostředků. Jsou kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se
přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.

Absolventi se
typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři,
testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a
informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní
zařízení), konstruktéři počítačových systémů a číslicových zařízení,
specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští
učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v
oblasti informačních technologií.

Charakteristika profesí

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA).

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru
studia alespoň 15 kreditů a v
každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém
akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů,
které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto
roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané
předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané
části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno
pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.

Vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDMDiskrétní matematikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IELElektronika pro informační technologiecs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 12 / PR - 8ano
ILGLineární algebracs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / PR - 7ano
IZPZáklady programovánícs, en7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / Cp - 20 / PR - 7ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
FIKFilozofie a kulturacs, en3VolitelnýP - 26ne
IFSFyzikální seminářcs, en2VolitelnýCOZ - 26ano
HFYZFyzika v elektrotechnicecs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
BPC-FY1BFyzika 1cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 26ano
IVGInformační výchova a gramotnostcs, en1VolitelnýPR - 13ano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
ISMMatematický seminářcs, en2VolitelnýCPP - 26ano
ISCPočítačový seminářcs, en2VolitelnýP - 12 / Cp - 12 / PR - 2ano
PRMPrávní minimumcs, en3VolitelnýP - 26ano
RETRétorikacs, en3VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IMA1Matematická analýza 1cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
INCNávrh číslicových systémůcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / PR - 3ano
IOSOperační systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ISUProgramování na strojové úrovnics, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
FIKFilozofie a kulturacs, en3VolitelnýP - 26ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
IMKMechanika a akustikacs, en6VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / L - 12 / PR - 12ne
IVSPraktické aspekty vývoje softwarecs, en5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
PRMPrávní minimumcs, en3VolitelnýP - 26ano
RETRétorikacs, en3VolitelnýP - 26ano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
ITYTypografie a publikovánícs, en4VolitelnýklP - 13 / PR - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IALAlgoritmycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IFJFormální jazyky a překladačecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IMA2Matematická analýza 2cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ne
INPNávrh počítačových systémůcs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
IPTPravděpodobnost a statistikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ne
ISSSignály a systémycs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 12 / PR - 14ano
AITAngličtina pro ITcs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinane
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 1cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 2cs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Angličtinaano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentacecs, en3VolitelnýCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
IW1Desktop systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
mak1PMakroekonomie 1cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IMFMatematické základy fuzzy logikycs, en5VolitelnýklCPP - 26 / PR - 26ano
ININávrh a implementace IT služebcs, en4VolitelnýklP - 22 / COZ - 4 / PR - 13ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IPZPeriferní zařízenícs, en3VolitelnýzkP - 26 / L - 4ano
MPMAPodnikový managementcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linuxcs, en4VolitelnýklCp - 26 / PR - 13ano
IPAPokročilé asemblerycs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 16 / PR - 10ano
IPSProgramovací seminářcs, en2VolitelnýS - 20 / PR - 6ano
IP1Projektová praxe 1cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
JS1Španělština: začátečníci 1/2cs3VolitelnýCOZ - 26ano
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)cs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
AUMIÚvod do medicínské informatikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
IZEPZáklady ekonomiky podnikucs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IDSDatabázové systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IPKPočítačové komunikace a sítěcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOPcs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
IZUZáklady umělé inteligencecs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
ICSSeminář C#cs, en4Povinně volitelnýklS - 26 / PR - 13Technický předmětano
ICPSeminář C++cs, en4Povinně volitelnýS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IJASeminář Javacs, en4Povinně volitelnýS - 26 / PR - 13Technický předmětano
IVHSeminář VHDLcs, en4Povinně volitelnýS - 26 / S - 26 / PR - 13 / PR - 13Technický předmětano
IANAnalýza binárního kóducs, en4VolitelnýklP - 14 / Cp - 12 / PR - 13ano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
IBSBezpečnost a počítačové sítěcs, en4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 6 / PR - 7ano
HDSDaňová soustavacs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3VolitelnýP - 26ne
fapPFinanční analýza a plánovánícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs, en5VolitelnýzkP - 52ano
IKPTKultura projevu a tvorba textůcs, en5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ano
mik1PMikroekonomie 1cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IPSOPedagogická psychologiecs, en5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6VolitelnýklCp - 65ano
IAMPokročilá matematikacs, en5VolitelnýklP - 26 / COZ - 18 / Cp - 8ano
IW5Programování v .NET a C#cs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
IZAProgramování zařízení Applecs, en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / PR - 14ano
IP2Projektová praxe 2cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
IW2Serverové systémy Microsoft Windowscs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)cs, en4VolitelnýklP - 22 / L - 24ano
IIZSpráva serverů IBM zSeriescs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26 / PR - 7ano
SURStrojové učení a rozpoznávánícs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
JS2Španělština: začátečníci 2/2cs, en3Volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
ITPTechnika personálních počítačůcs, en4VolitelnýzkP - 26 / L - 16ano
ITSTestování a dynamická analýzacs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
ucePÚčetnictvícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
ZFZáklady financovánícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
IZMAZáklady marketingucs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26 / PR - 13ano
AZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IISInformační systémycs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémycs, en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 8 / PR - 12ano
IMSModelování a simulacecs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 4 / PR - 9ano
ITTSemestrální projektcs, en5PovinnýPR - 52ano
ISASíťové aplikace a správa sítícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 10 / PR - 16ano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5PovinnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IP3Projektová praxe 3cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IBTBakalářská prácecs, en13PovinnýCp - 85 / PR - 85ano
IMUMultimédia v počítačových sítíchcs, en4VolitelnýklP - 26 / L - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Angličtina 1 - 5 AIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4
Angličtina 1 - 5 AIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4
Technický předmět 1 - 9 ICS, ICP, IJA, IVH
Technický předmět 1 - 9 IVH