Detail předmětu

Mikroekonomie 1

FP-mik1PAk. rok: 2019/2020

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie I. Vyd. 2., přeprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 131 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-4574-1. (CS)
MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. ISBN 978-80-7169-891-1. (CS)
HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2., aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xvi, 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0. (CS)
HOŘEJŠÍ, Bronislava. Mikroekonomie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 574 s. ISBN 978-80-7261-218-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ze cvičení předmětu Mikroekonomie 1 je získán při dosažení minimálně 21 bodů ze 40 celkových bodů. Body může student získat za následující aktivity:
1. Průběžné písemky - budou psány 2 písemky. Maximální počet bodů z každé písemky je 19. Student musí získat minimálně 9,5 bodu z každé písemky.
2. Body za docházku – můžete získat až 2 body.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná. Maximální počet bodů, které můžete z písemky získat, je 60 bodů. Minimální hranice je pak 30 bodů. Zkouška je rozdělena do 4 částí. Z částí A, B a C musíte získat minimálně 15 bodů z 30 možných. Z části D je možné získat maximálně 30 bodů a Vy potřebujete alespoň 15 bodů z této části. Body získané z této písemky se při splnění podmínek sčítají s body, které jste získali na cvičení. U zkoušky jsou povoleny psací potřeby, pravítko a kalkulačka.

Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí.
1. Podstata ekonomické vědy a vývoj mikroekonomie - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, pozitivní a normativní ekonomie; úloha ekonomických modelů, léčky v ekonomickém uvažování, historický vývoj mikroekonomie.
2. Tržní systém a racionální chování člověka - domácnost, firma, stát, trh, ekonomický koloběh, tržní systém a jeho pravidla, úloha cen, racionální chování člověka, náklady obětované příležitosti, utopené náklady.
3. Formování poptávky - teorie mezního užitku a teorie indiference, individuální poptávka, důchodový a substituční efekt, cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky.
4. Chování výrobce a formování nabídky - implicitní a explicitní náklady, celkové, fixní a variabilní náklady, průměrné náklady, mezní náklady, nákladové funkce, křivka nabídky, bod zvratu, bod ukončení činnosti firmy, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha firmy, elasticita nabídky.
5. Dokonalá konkurence a tržní rovnováha - vymezení dokonale konkurenčního trhu, tržní rovnováha a její dosahování, teorém pavučiny, rovnovážná cena.
6. Nedokonalá konkurence a monopol.
7. Oligopol a monopolistická konkurence, monopson – oligopol, smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha monopolistické konkurence.
8. Trhy výrobních faktorů, trh práce – produkční funkce, zákon klesajících výnosů, poptávka firmy po výrobním faktoru, příjem z mezního produktu, mezní náklady na výrobní faktor, rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů v podmínkách dokonalé konkurence, trh práce, nezaměstnanost.
9. Trh kapitálu a trh půdy - trh kapitálu, vztah mezi kapitálem a investicí, nabídka úvěrového kapitálu, poptávka na trhu peněžního kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka a poptávka po půdě a pozemková renta.
10. Mikroekonomická role státu a veřejného sektoru - mikroekonomická politika, nástroje k prosazení záměrů mikroekonomické politiky, vládní selhání, zásahy státu do cen.
11. Externality a veřejné statky – negativní a pozitivní externalita, řešení .externalit, Coaseho teorém, Piguova daň, Paretovo optimum, veřejný statek.
12. Behaviorální ekonomie – vymezení pojmu, vznik a vývoj, vztah ke klasické ekonomii, racionalita z pohledu behaviorální ekonomie.
13. Alternativní teorie firmy - Baumolův model firmy maximalizující obrat, Doylův model zón tolerance.

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Pokud student nebude přítomen na daných termínech testů a jeho nepřítomnost nebude omluvena, termín písemky propadá. Omluvenku je třeba doložit do 5 pracovních dní od termínu konání cvičení, na kterém student nebyl přítomen.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor