studijní program

Výrobní systémy

Fakulta: FSIZkratka: N-VSY-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270040

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 7.11.2022 - 7.11.2032

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Výrobní systémy rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů předchozího bakalářského studia do oblastí konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu a vlastností obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Studenti absolvováním povinných předmětů získají ucelené znalosti studovaného programu, a to ve směrech výrobní stroje, průmyslové roboty a výrobní systémy. Tyto znalosti si mohou dále rozšířit volbou povinně volitelných nebo volitelných předmětů o tzv. měkké kompetence v oblasti jazykové nebo technicko-kulturní.

Cílem studia je připravit studenty na aktuální trendy průmyslové praxe, včetně digitalizace výrobních systémů v kontextu Průmyslu 4.0. Dále vybavit studenty znalostmi v oblasti odborné technické němčiny a interkulturních kompetencí potřebných pro spolupráci v mezinárodních týmech.

Profil absolventa

Absolventi SP Výrobní systémy při absolvování získají odborné znalosti potřebné pro konstrukci výrobních strojů (zejména obráběcích a tvářecích), jejich automatizaci, projektování robotizovaných výrobních systémů, diagnostiku vlastností výrobních strojů (zejména obráběcích a tvářecích) a digitalizaci výrobních procesů (aplikace virtuální reality a rozšířené reality).

Absolventi studijního programu jsou kvalifikačně připraveni na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Odborné dovednosti absolventů jsou zaměřeny na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů, zvládnou jejich digitalizaci, zpracování digitálních dat a jejich využití pro diagnostiku charakteristických parametrů výrobních systémů.

Absolventi studijního programu Výrobní systémy jsou po absolvování obecně způsobilí se uplatnit v oblasti strojírenské mechatroniky výrobních systémů. Splňují požadavky na odbornost Průmyslu 4.0 v oblasti vývoje výrobních strojů a systémů, jejich virtuálního oživování a implementace výrobních strojů a průmyslových robotů do robotizovaných výrobních linek. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.

Absolventi najdou uplatnění v celé řadě odvětví strojírenské výroby podpořené lepším osvojením cizího jazyka (němčina – čeština) a poznáním cizí kultury.

Charakteristika profesí

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách, tedy společnostech zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Prostřednictvím osvojení cizího jazyka, poznáním cizí kultury, kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů na všechny aktuální požadavky jejich budoucí profesionální praxe.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava k předmětům.
Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení navazujícího magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami univerzity, na které probíhá obhajoba diplomové práce (VUT nebo TU Chemnitz).
Všichni studenti složí SZZ buď na VUT v Brně nebo na TU Chemnitz před společnou komisí složenou ze zástupců obou partnerských univerzit VUT v Brně, TU Chemnitz a dalších vysokých škol nebo průmyslových podniků.

Základní tematické okruhy SZZ tvoří předměty profilujícího základu (PZ i ZT) a studentům jsou pokládány otázky k tématu diplomové práce z oborů:
Teorie a stavba výrobních systémů
Dynamika výrobních strojů / Maschinendynamik
Automatisierung von Maschinen
Werkzeugmaschinen-Mechatronik

Vytváření studijních plánů

Studijní plán je sestaven na základě Dohody o spolupráci mezi TU Chemnitz a VUT v Brně, která byla uzavřena rektory obou univerzit a je přílohou této žádosti o akreditaci.

Garantující ústavy mohou navrhovat změny ve studijním plánu dle pravidel platných na domovské univerzitě. Po akceptování navržených změn zahraničním partnerem se vytvoří „Protokol rovnocennosti“, který tvoří přílohu k výše uvedené Dohodě o spolupráci. Základem protokolu rovnocennosti jsou studijní a zkušební předpisy platné pro magisterský obor Maschinenbau na TU Chemnitz a pro navazující magisterský program Výrobní systémy na VUT v Brně.
Studijní plán žádosti o akreditaci obsahuje i předměty TU Chemnitz včetně tzv. karet předmětů, která zahraniční vysoká škola garantuje a za obsahovou náplň předmětů odpovídá.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů na VUT určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program Výrobní systémy navazuje na následující bakalářské studijní programy na VUT v Brně a TU Chemnitz:
B-ZSI-P Základy strojního inženýrství (VUT v Brně),
B-STR-P Strojírenství (VUT v Brně),
B-MET-P Mechatronika (VUT v Brně),
B-VSY-P Výrobní technika (VUT v Brně),
Automobilproduktion (TU Chemnitz),
Maschinenbau (TU Chemnitz),
Mikrotechnik/Mechatronik (TU Chemnitz).
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Konstukční a procesní inženýrství na VUT v Brně.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
N7Deutsch für Studium und Beruf Ide4Povinnýzá,zkCj - 26ano
GDVDynamika výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GRIManagement kvalitycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GM0Metodika konstruovánícs3PovinnýzkP - 26ano
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs4PovinnýklCPP - 52ano
G1SStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkP - 52ano
GOKVýpočty a simulace v konstrukci obráběcích strojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 52ano
N5Němčina 5de2VolitelnýCj - 26ano
0N1Odborná němčina 1de2VolitelnýCj - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
8D9BFertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung)de4PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ne
8CZXGestaltung spanender Fertigungsprozessede5PovinnýzkP - 39 / C1 - 13ne
8AEVIndustrielle Steuerungstechnikde5PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ne
8D89Numerische Methoden für Ingenieurede6PovinnýzkP - 26 / C1 - 26ne
8D9AUmform- und Verzahnmaschinende5PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ne
8DN3Deutsch als Fremdsprache IV (Niveau B2)de4Povinně volitelnýzkCj - 78Group 1 - Bne
8FGWInterkurturelle Kompetenz Ide4Povinně volitelnýzkP - 26 / C1 - 13Group 1 - Bne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GMPModulový projekt Ics (en)5PovinnýC1 - 52ano
GPIPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs4PovinnýklCPP - 52ano
GPNProjektový managementcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
GPZPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GCKČeská kultura, jazyk a průmyslcs6Povinně volitelnýklC1 - 52Group 2 - Bano
GNSNěmčina ve strojírenstvíde6Povinně volitelnýzá,zkCj - 26Group 2 - Bne
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZJDiplomový projekt (M-VSY)cs20PovinnýklVD - 156ano
GMQModulový projekt IIcs5PovinnýklC1 - 52ano
GD1Seminář k diplomové práci (M-VSY)cs8PovinnýC1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Group 1 - B 1 8DN3, 8FGW
Group 2 - B 1 GCK, GNS