Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-VSY)

FSI-GD1Ak. rok: 2023/2024

Předmět slouží k tomu, aby se studenti naučili metodice samostatné odborné práce a naučili se písemně a ústně prezentovat výsledky své odborné práce. Studenti zde zpracovávají dílčí výsledky své diplomové práce (DP) a dále vystupují s prezentacemi svých dílčích výsledků vlastní DP formou referátů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Znalosti získané předchozím studiem oboru, zejména oblastí týkajících se projektování a konstruování výrobních strojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro zápočet je nezbytné:
1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce
2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 30 stránek.
Prezence je kontrolována a evidována při stanovených kontrolních termínech řešení Závěrečného projektu. Účast na kontrolách se požaduje 100 %. V případě nepřítomnosti z vážných důvodů je nutno s vyučujícím projednat a realizovat náhradní termín kontroly stavu řešení úkolu.

Učební cíle

Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Posluchač rozpracuje řešení úkolu v co největší šíři a prezentuje dosažené výsledky v diplomových seminářích. Úkoly kurzu: Pokračovat v práci na řešení diplomového projektu na základě analýzy a vyhodnocení získaných podkladů, s cílem dosáhnout již během letního semestru pokud možno co nejkomplexnější výsledky. Postupně zpřesňovat formulace cílů v závislosti na hlubším poznání podstaty problému. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.
1.Naučit se základní pravidla postupu řešení práce (i týmové) na inženýrských a vědecko-výzkumných úkolech,
2.Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení výzkumně –technického problému
3.Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.

Základní literatura

HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2
ČSN ISO 5966:1995. Formální úprava vědeckých zpráv. Praha: ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055
ČSN ISO 7144: 1996. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČSNI, 1996. 21 s.
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČSNI, 1996. 32 s.
POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena - Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X

Doporučená literatura

POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2
POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2
MELOU, M.; MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. 1. vyd. Praha: PLUS s,r,o, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, specifikace cílů a prostředků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Pokyny pro samostatné řešení projektu během celého semestru
4. Základy rétoriky
5. Orientace na cíl prezentace
6. - 8. Písemná a ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu
9. Struktura informací a argumentů
10. Osobní vystupování
11. - 12. Ústní prezentace výsledků a jejich obhájení před vyučujícím a studenty
13. Zápočet