studijní program

Strategický rozvoj podniku

Fakulta: FPZkratka: MGR-SRP-KSAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0413A050028

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Management 60
Ekonomické obory Marketing a obchod 30
Ekonomické obory Podniková ekonomika 10

Cíle studia

Cílem studia je výchova odborníků uplatňujících systémově-inženýrský přístup při řízení strategického rozvoje podniků ve smyslu formulace a implementace rozvojové strategie. Absolventi budou vybaveni znalostmi zaměřenými na koncepty řízení rozvoje podniků, koncepty řízení tvorby hodnoty, přístupu v hodnocení výkonnosti podniků, moderních přístupů využití ICT nástrojů pro řízení podniků, moderních přístupů v oblasti personálního řízení, inovačních přístupů a ekonomických teorií v příslušném kontextu rozvoje podniků.
Jde především o naplnění následujících cílů studia:
• Komplexní rozvoj podniků v současném konkurenčním prostředí s důrazem na strategický rozvoj konkurenceschopnosti, dlouhodobý rozvoj podniků a společenský význam podniků.
• Pojetí tvorby hodnoty zahrnujících strategický přístupu k výrobním činnostem a k rozvoji v oblasti služeb, a přístupy kombinující tvorbu hodnoty prostřednictvím výrobních činností a poskytováním služeb.
• Zaměření na malé, střední a velké podniky působící jak ve výrobním sektoru, tak ve službách.
• Kompetence v oblasti formulace i implementace strategie a v rozvoji navazujících operativních činností posilujících tvorbu hodnoty.
• Důraz na inovační přístup rozvoji podniků.
• Rozvoj manažerských kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů, týmové práce a komunikace.

Předpoklady vzniku a základní charakteristika studijního programu:
Studijní plán magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku vychází ze souvislostí chápání podniku jako základního prvku současného podnikatelského prostředí. Připravený studijní program respektuje vliv změn na jednotlivá ekonomická odvětví v České republice a je podložen průzkumem poptávky po absolventech ze strany podniků spolupracujících s Fakultou podnikatelskou. Studijní program respektuje aktuální trendy v digitalizaci a je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0.
Program Strategický rozvoj podniku je koncipován jako akademický studijní program v oblasti managementu.

Rámcové uplatnění absolventů a typické pracovní pozice:
Absolventi studijního programu Strategický rozvoj podniku najdou nejčastěji uplatnění jako pracovníci na strategické úrovni řízení v podnicích zaměřených na uplatnění vlastních produktů a služeb na trhu v mezinárodním kontextu.

Absolventi rovněž mohou pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Profil absolventa

Studijní plán magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku vychází ze souvislostí chápání podniku jako základního prvku současného podnikatelského prostředí. Připravený studijní program respektuje vliv změn na jednotlivá ekonomická odvětví v České republice a je podložen průzkumem poptávky po absolventech ze strany podniků spolupracujících s Fakultou podnikatelskou. Studijní program respektuje aktuální trendy v digitalizaci a je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0.
Absolventi získají komplexní teoretickou úroveň manažerských znalostí a odborných dovedností v řízení podnikových činností a procesů rozvíjejících mezinárodní obchodní aktivity organizací a korporací, čímž se zvýší jejich kompetence a předpoklad pro úspěšné pracovní zařazení v manažerských pozicích.
Absolventi tohoto studijního programu budou schopni kriticky analyzovat problémy vznikající v procesech řízení organizací a korporací, vyhodnocovat je, a navrhovat strategická manažerská řešení získaná teoretickým studiem i specifickými znalostmi, praktickými dovednostmi a způsobilostmi. V rámci osvojování si manažerských, ekonomických a marketingových dovedností na strategické úrovni řízení budou schopni vymezovat zadání pro týmová a interdisciplinární řešení problému, efektivně vést a koordinovat činnosti kolektivu při jejich řešení.
Program Strategický rozvoj podniku je koncipován jako akademický studijní program v oblasti managementu.

Absolvent programu získá multidisciplinární znalosti pro komplexní řízení rozvoje podniku na strategické úrovni.

Získané znalosti, dovednosti a způsobilosti lze charakterizovat následovně:

Odborné znalosti:
• Strategický koncept řízení rozvoje podniku
• Znalost koncepcí tvorby hodnoty
• Znalost ekonomických teorií v kontextu rozvoje podniků
• Znalost přístupů v hodnocení výkonnosti podniku
• Znalost moderních přístupů v užití ICT pro řízení podniků
• Znalost moderních přístupů v oblasti personálního řízení
• Znalost inovačních přístupů

Odborné dovednosti:
Odborné dovednosti jsou chápány ve dvou rozměrech, kdy první rozměr obecněji definuje charakter odborného přístup, tj. teoreticko-aplikační, analytický a koncepční přístup, zatímco druhý rozměr zahrnuje konkrétní oblasti dovedností pro rozvoj podniku, tj. manažerské a podnikatelské dovednosti. Dva rozměry znamenají vzájemné prolínání obou skupin – maticově.
• Teoreticko-aplikační – schopnost zobecnit, komplexně posuzovat teoretické přístupy, schopnost vytvářet nové přístupy, návaznost na phd
• Analytické – identifikovat, vyhodnocovat, systematizovat, pracovat na multidisciplinární úrovni
• Koncepční – multidisciplinární a celospolečenská souvislost
• Manažerské – ve smyslu manažerských činností, manažerského přístupu k řešení problém, organizace zdrojů atd.
• Podnikatelské ve smyslu identifikace příležitostí pro rozvoj podniků v mezinárodním prostředí, včetně jejich posouzení a využití - realizace

Obecné způsobilosti:
Obecné způsobilosti jsou chápány v širších souvislostech ve smyslu možného využití v různých oblastech lidské činnost a ekonomicko-společenských aktivit.
• Jazykové a komunikační
• Internacionalizační
• Inovační
• Společensko-ekonomické
• Teoreticko-aplikační
• Kooperace
• Koncepční
• Inženýrský přístup

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Strategický rozvoj podniku najdou nejčastěji uplatnění jako pracovníci na strategické úrovni řízení v podnicích zaměřených na uplatnění vlastních produktů a služeb na trhu v mezinárodním kontextu.

Absolventi rovněž mohou pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán programu Strategický rozvoj podniku je rozvržen do čtyř semestrů ve dvou akademických rocích Studijní povinnosti jsou rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v semestru byl 30 (120 kreditů celkem).
Studijní plán je složen ze základních teoretických předmětů profilujícího základu studijního programu (Strategický management, Metody aplikované statistiky, Makrokonoie 2, Mikroekonomie 2 a Výzkumné metody v řízení), dále povinných předmětů profilujícího základu studijního programu (Management informačních systémů, Řízení společenské odpovědnosti podniku, Strategický marketing a rozvoj podnikání, Logistické koncepce řízení, Strategické řízení výroby, Service Design Management, Rozbor výkonnosti podniku, Risk Management, Semestrální projekt, Strategické řízení nákladů, BI podpora rozhodování, Personální management a Diplomní seminář).
V neposlední řadě je studijní plán složen z povinně volitelných předmětů typu B umožňující hlubší zaměření studentů do zvolených oblastí řízení podniku.
V oblasti managementu jde o předměty Strategic Brand Management, Marketing Applications, Aktuální trendy v managementu, Řízení hodnoty podniku, Systémy kvality v podniku, Informační podpora procesů a Projektový a procesní management.

V oblasti Inovací jde o předměty Technologické podnikání a Inovace v podniku.
V oblasti Obchodu jde o předměty Obchodní podnikání a Reverzní logistika v obchodě.

Nad rámec povinných a povinně volitelných předmětů si studenti mohou rovněž volit předměty z nabídky volitelných předmětů, především Business projekt a praxe, případně předměty z nabídky FP i dalších fakult VUT v Brně.

Kreditový systém programu je ECTS
Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut

Ve studijním programu Strategický rozvoj podniku jsou pro Státní závěrečnou zkoušku stanoveny následující zkušební okruhy:

• Ekonomické teorie v kontextu rozvoje podniku
• Strategický management a marketing
• Koncepce tvorby hodnoty
• Manažerské přístupy (HR, Informatika)

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost obecného anglického jazyka minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Návaznost na další typy studijních programů

Uvedeno ve Směrnici děkana pro přijímací řízení.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
makKMakroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
misKManagement informačních systémůcs5PovinnýzkKK - 16ano
masKMetody aplikované statistikycs5PovinnýzkKK - 16ano
smaKStrategický managementcs5PovinnýzkKK - 16ano
atmKAktuální trendy v managementucs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB1ano
SippKInformation Support of Processesen5Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PVB1ano
mpKManažerská psychologiecs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PVB1ano
opKObchodní podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PVB1ano
SrlKReverzní logistikacs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB1ano
SskpKSystémy kvality v podnikucs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB1ano
SbpzKBusiness projektcs5VolitelnýKK - 16 / KK - 16ano
SprzKPraxecs5VolitelnýKK - 16 / KK - 16ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
bipKBusiness Intelligence v podnikucs5PovinnýzkKK - 16ano
mikKMikroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
rsoKŘízení společenské odpovědnosti podnikucs4PovinnýzkKK - 12ano
SsmrKStrategický marketing a rozvoj podnikánícs6PovinnýzkKK - 20ano
atmKAktuální trendy v managementucs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB2ano
SkrKKomunikace v řízenícs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB2ano
ppmKProjektový a procesní managementcs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB2ano
SsbmKStrategic Brand Managementen5Povinně volitelnýklKK - 16PVB2ano
StpKTechnologické podnikánícs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB2ano
SbplKBusiness projektcs5VolitelnýKK - 16ano
SprlKPraxecs5VolitelnýKK - 16ano
SpmKPrůmyslový marketingcs5Volitelnýzá,zkKK - 12ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
rvpKRozbor výkonnosti podnikucs5PovinnýzkKK - 16ano
SrrpKŘízení rizik v podnikucs5PovinnýzkKK - 16ano
SspKSemestrální projektcs5PovinnýKK - 12ano
SsdmKService Design Managementcs6PovinnýzkKK - 16ano
SsrvKStrategické řízení výrobycs5PovinnýzkKK - 16ano
SvmrKVýzkumné metody v řízenícs4PovinnýklKK - 16ano
eoKElektronický obchodcs5Povinně volitelnýzkKK - 16PVB3ano
frpKFinancování rozvoje podnikucs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB3ano
ipKInovace v podnikucs4Povinně volitelnýklP - 16 / KK - 25PVB3ano
SmapKMarketing Applicationsen6Povinně volitelnýklKK - 16PVB3ano
SbpzKBusiness projektcs5VolitelnýKK - 16 / KK - 16ano
SprzKPraxecs5VolitelnýKK - 16 / KK - 16ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SbipKDBusiness Intelligence v podnikucs5PovinnýzkKK - 16ano
SdisKDiplomní seminářcs15PovinnýSD - 12ano
SlkrKLogistická koncepce řízenícs5PovinnýzkKK - 16ano
SsrnKStrategické řízení nákladůcs5PovinnýzkKK - 16ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PVB1 2 - 3 atmK, SippK, mpK, opK, SrlK, SskpK
PVB2 2 - 3 atmK, SkrK, ppmK, SsbmK, StpK
PVB3 1 eoK, frpK, ipK, SmapK