Detail předmětu

Manažerská psychologie

FP-mpKAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost poznatků prezentovaných v publikaci PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Druhé, přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada 2006. ISBN 80-247-1706-9.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu
Účast na přednášce není povinná. Pro úspěšné absolvování předmětu je požadováno úspěšné absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 50 %. Všechny materiály k přípravě na test budou studentům dodány v elektronické podobě.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studijním plánem a zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací) je rovněž úspěšné dokončení závěrečného testu minimálně se 50 % úspěšností.


Účast na výukových soustředěních je doporučená.

Učební cíle

Cílem předmětu je prezentovat studentkám a studentům psychologické poznatky využitelné v činnosti manažera a podnikatele. Pozornost je zaměřena na aplikaci těchto poznatků v ekonomické praxi. Kurz umožňuje nabývání a rozvíjení konkrétních manažerských a podnikatelských dovedností zejména v těchto oblastech: sociální komunikace, poznávání a ovlivňování lidí, sebepoznání a vlastní osobnostní rozvoj.
Předmět poskytuje studentkám a studentům relevantní psychologické znalosti a rozvíjení dovedností v těchto oblastech pracovní způsobilosti a kompetence manažera a podnikatele:
- zdravotní způsobilost a kompetence
- odborná způsobilost a kompetence
- metodická způsobilost a kompetence
- sociální způsobilost a kompetence

Základní literatura

FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie I. Studijní text pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: FP VUT v Brně, 2005. (CS)

Doporučená literatura

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. 2. rozšířené vydání. ISBN 80-7261-064-3. (CS)
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie. Brno: VUT,1996. ISBN 80-214-0752-2. (CS)
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2. (CS)
O´BRIANOVÁ, P.: Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-077-5. (CS)
PETERS, TJ., WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti; přehled studijní literatury základní a doporučené; stanovení požadavků ke klasifikovanému zápočtu;

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor