Detail předmětu

Systémy kvality v podniku

FP-SskpKAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:
Písemná forma. Klasifikovaný zápočet se
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem – max. 50 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 100 bodů.
Zápočtový test se skládá ze dvou teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí pro obě otázky celkem je 20 minut. Hodnotí se:
a) Správná a úplná identifikace zadaného problému - max. 20 b za každou otázku,
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení - max. 30 b za každou otázku.
Celkový počet bodů pro získání klasifikovaného zápočtu musí být vyšší než 100 bodů, tj. součet získaných bodů za cvičení i za zápočtový test.
Klasifikovaný zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.
Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Základní literatura

Nenadál, Jaroslav a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. (CS)

Nenadál, Jaroslav. Systémy managementu kvality. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-726-1426-4.

(CS)
HOWARTH, T. and D. GREENWOOD. Construction Quality Management. Principles and Practice. New York: Routledge. 2018. ISBN 978-1-138-68010-4.

Doporučená literatura

Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 80-7261-186-7.
ROSE, K. H. Project Quality Management. Why, What and How. J. Ross Publishing, Inc. 2014. ISBN 978-1-60427-102-7.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konzultace budou prováděny následovně:
a) v úvodu organizovaného soustředění bude proveden výklad obtížných pasáží výuky, pro další organizované soustředění bude zadáno samostudium. Základní učební podporou jsou skripta z předmětu,
b) další organizovaná soustředění budou vyhrazena na konzultace se studenty. Studenti budou chodit na konzultace připraveni. Na těchto konzultacích budou řešeny problémy, které studenti nepochopili.
V případě nutnosti mohou studenti použít k domluvě individuálního termínu konzultace fakultní e-mail přednášejícího.

eLearning