Detail předmětu

Logistická koncepce řízení

FP-SlkrKAk. rok: 2023/2024

Podniky dnes stále ve větší míře působí v globálním prostředí, což způsobuje, že struktura a počet subjektů mezi podnikem a jeho zákazníky se neustále prodlužuje a stává se nákladnější a složitější. Aby byl podnik schopen plně využít všech příležitostí, potřebuje efektivní, flexibilní, odolný logistický systém. Logistické řízení se prostřednictvím nejen jednotlivých druhů dopravy, manipulace, ale i díky požadavkům na efektivní způsob řízení síťových dodavatelských struktur, které vedou k požadavku zajištění vysokého standardu úrovně kvality služeb, dostává do popředí zájmů jak odborné veřejnosti, tak i praxe.
Předmět se zaměřuje na rozvoj komplexního logistického řízení podniku, které opouští individuální úroveň řízení logistiky, materiálových, informačních, datových či finančních toků a z podnikové úrovně se přesouvá na hierarchicky vyšší úroveň řízení logistických řetězců či sítí.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z: koncepčně strategické oblasti předmětů (Strategický management, Strategický marketing a rozvoj podnikání, Řízení společenské odpovědnosti podniku), kategorie předmětů hodnotové orientace (Strategické řízení výroby, Service Design Management) a průřezové oblasti (Management informačních systémů).

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou, která se zaměřuje na praktické znalosti a aplikace řešení v oblasti logistického řízení.

Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS (tzn. maximální počet bodů je 100).

Zakončení předmětu:

Písemná zkouška formou "openbook", která obsahuje zadání úkolu s otevřenými otázkami a soubor uzavřených otázek.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:

Zkouška, která obsahuje soubor otevřených a uzavřených otázek. Studenti kontaktují vyučujícího alespoň 4 týdny před plánovaným termínem zkoušky předmětu.

Zakončení předmětu v distanční formě:

Zkouška, která obsahuje soubor otevřených a uzavřených otázek.

 


Účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučovaná.

 

Učební cíle

Koncepce a systémy logistického řízení podniku a dodavatelských struktur je klíčovou interdisciplinární oblastí řízení každého podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s kategorizací, možnostmi formulace, tvorby a naplňování logistické koncepce podniku bez ohledu na hodnotovou orientaci firmy.

 


Studenti budou schopni aktivně se podílet na formulaci a tvorbě logistické koncepce podniku. Studenti budou mít znalosti principů a forem uspořádání logistických struktur vč. způsobů jejich řízení nezbytných pro podporu zajišťováni hodnoty ať již finálnímu zákazníkovi nebo jednotlivým uživatelům.
Klíčové znalosti předmětu jsou kombinací přístupů řízení produktově orientovaných koncepcí (Right Chain metodologie) a strategií (Postponement); integrované logistické koncepce, ale i přístupů naplňování a řízení lean, agile, leanagile či sustainable logistických struktur.
Důraz je kladen na kontinuální a kritické vyhodnocování logistické koncepce podniku a jejich aktualizace v souladu s nastupujícími trendy Průmyslu 4.0; SMART či přístupy autonomní logistiky.

 

Základní literatura

FRAZELLE Edward H. Supply Chain Strategy: Unleash the Power of Business Integration to Maximize Financial, Service, and Operations Performance. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 384 p. ISBN 978-0071842808
JUROVÁ, Marie. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5717-9.
CHOPRA, Sunil a Peter MEINDL. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 6th ed. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0133800203.
RICHNÁK, Patrik a Klaudia PORUBANOVÁ. Modern trends in business logistics: corporate logistics in the 21st century. Prague: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-183-7.
BEKTAŞ, Tolga. Freight transport and distribution: concepts and optimisation models. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-4822-5870-7.

Doporučená literatura

BARTOŠEK, Vladimír, Josef ŠUNKA a Matúš VARJAN. Logistické řízení podniku v 21. století. Brno: CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-824-3.
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
DITTMANN, Paul, J. Supply Chain Transformation: Building and Executing an Integrated Supply Chain Strategy. New York: McGraw-Hill Ecucation, 2012. ISBN 978-0071798303.
SARKAR, Suman. The supply chain revolution: innovative sourcing and logistics for a fiercely competitive world. New York: Amacom, 2017. ISBN 978-0-8144-3878-7.
TOPPS, James a Glenn TAYLOR. Managing the retail supply chain: merchandising strategies that increase sales and improve profitability. London: KoganPage, 2018. ISBN 978-0-7494-8062-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Logistická koncepce řízení. Dekompozice logistické koncepce v podniku. Vazby logistické koncepce na strategické řízení podniku. Postupy, kroky, tvorba a implementace logistické koncepce.
2. Síťové prostředí. Channel Management. Logistické struktury. Logistický řetězec a jeho dekompozice. Základní dodavatelský řetězec a jeho další generace. Typologie modelů dodavatelského řetězce. Logistické sítě. Specifika a podmínky řízení logistických struktur v různém odvětví.
3. Moderní atributy logistických struktur. Metody a způsoby návrhu a změny řízení logistických struktur. Požadavky dlouhodobé koncepce řízení, udržitelné síťové struktury a dodavatelské řetězce.
4. Kategorizace přístupů logistického řízení podniku. Tradiční přístupy. Individuální přístupy. Společné přístupy, spolupráce, strategické partnerství (Partner Relationship Management). Společné přístupy tvorby logistické koncepce. Kombinované přístupy.
5. Produktově orientovaná logistická koncepce. Prognosticky orientované řízení (POS). Poptávkově orientované řízení. Strategie postponement. Strategie intenzivní, exkluzivní a selektivní distribuce.
6. Integrovaná logistická koncepce. Struktura, prvky a vazby integrované logistické koncepce.
7. Hodnotově orientované přístupy (Value Management). Struktura, prvky a vazby Management of Value (MoV) při tvorbě logistické koncepce.
8. Štíhlé logistické řízení. Struktura, prvky a vazby štíhlé logistické koncepce.
9. Agilní logistické řízení. Struktura, prvky a vazby agile management při tvorbě logistické koncepce. Řízení odolných-agilních a udržitelných dodavatelských/logistických řetězců.
10. Vývojové směry logistického řízení. Průmysl 4.0. SMART. Autonomní logistika a problémové oblasti.

eLearning