Detail předmětu

Elektronický obchod

FP-eoKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na oblasti:
Základního pojmového aparátu – systémů a modelů obchodu a elektronického obchodu,
Modelování elektronického obchodu,
Projektování elektronického obchodu,
Strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných komponentů elektronického obchodování firem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Práce s grafy a maticemi, množinové vyjádření závislostí, logické funkce, informační gramotnost, orientace v základních ekonomických kategoriích.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Na každém cvičení je prováděna průběžná kontrola postupného zpracování na PC zadaného úkolu (seminární práce) a prezentace vytvořených výsledků. Aktivní práce studenta na cvičeních je průběžně hodnocena a celkově hodnocena max. 40 body, úspěšné zpracování a prezentace zadaného úkolu je hodnoceno max. 60 bodů. Celkový počet bodů pro udělení zápočtu je min. 70 bodů.
Při hodnocení menším než 70 bodů je studentem zpracován a prezentován v novém termínu další zadaný úkol s ohodnocením max.50 bodů. Pro úspěšné udělení zápočtu je nezbytné získání min.70 bodů ze všech prací.
Požadavky ke zkoušce: každý student předloží zpracovanou seminární práci podle vzoru a při ústní zkoušce ukáže další možná variantní řešení zpracované seminární práce. Zásadním požadavkem je aktivní znalost studenta práce s PC tj. vyhledávání zadaných informací na internetu.
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech při zpracování seminární práce. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu pro firmy v ČR.
Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Základní literatura

DVOŘÁK, J.Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s.. ISBN 80-214-2236-X
DOUCEK, P. Manažerské informační systémy a jejich ekonomika, VŠE, Praha 2002, ISBN 80-245-0412-X
POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání, VŠE Praha 2003, ISBN 80-245-0227-5
SHIM, JAE K.. The international handbook of electronic commerce; Chicago: Glenlake Publishing : Fitzroy Dearborn, 2000; 309 s.; ISBN 1888998865

Doporučená literatura

DVOŘÁK, J.Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s.. ISBN 80-214-2236-X
BASL, J. Podnikové informační systémy, podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2.
FRANCU, M. Internet pro podnikatele, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-623-3.
GRUBLOVÁ, E. aj. Internetová ekonomika, 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2002. ISBN 80-7329-006-6.
POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání, VŠE Praha 2003, ISBN 80-245-0227-5
RYBKA, M., MALÝ, O. Jak komunikovat elektronicky, 1. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0208-8.
TONDR, L. Podnikáme s Internetem, 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-729-9.
VRABEC, V., WINTER, J. Internet, podnikatelská příležitost nebo hrozba?, 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-026-0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem výuky je získání teoretických znalostí o oblasti teorie systémů, modelování firemních elektronických obchodů, základů informační bezpečnosti v elektronickém obchodování a elektronickém obchodování ve virtuálním prostředí. Získání základní orientace v trendech elektronického obchodování. Získání znalostí v projektování a optimalizaci vybraných segmentů na modelech elektronického obchodování.
Včasné zpracování seminární práce a její prezentace.