Detail předmětu

Výzkumné metody v řízení

FP-SvmrKAk. rok: 2023/2024

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost, která se dále prohlubuje v magisterském stupni. Tento důraz na tvůrčí činnost vychází nejenom z požadavků akademické sféry, ale i podnikatelské praxe, která žádá po absolventech magisterského studia inovativní přístup, kvalitní poznání zkoumané reality a v konečném důsledku samostatné řešení předložených problémů. Předmět navazuje primárně na zpracování diplomové práce jako podpora zkvalitnění výstupů analytické části a následných návrhů, ale i na řešení problémů nebo projektů studentů v praxi od zadavatelů či vlastní podnikatelské činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět vyžaduje následující znalosti a dovednosti studenta: statistická analýza dat, pravděpodobnostní statistika, základní znalosti v oblasti provádění literární rešerše, schopnost shromažďovat a analyzovat data, schopnost interpretace dat a formulovat závěry a doporučení.  Předmět staví na individuální schopnosti studenta vymezit zvolený problém z praxe nebo vybrané problematiky a znalostech z odborných předmětů absolvovaných v programu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Klasifikovaný zápočet je postaven na bodovém hodnocení dvou dílčích aktivit, které tvoří v souhrnu 100% (100 bodů). První bodovanou část tvoří zpracování individuálního výzkumného projektu (70%) a druhou část tvoří absolvování přehledového testu znalostí v dané problematice (30%). Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu a získání klasifikovaného zápočtu povinné.

Hodnocení individuálního výzkumného projektu je založeno na kvalitě zpracování dílčích oblastí a je postaven na praktické aplikaci znalostí výzkumného procesu a metod ve vybrané problematice s cílem zlepšení praktických dovedností a schopností. Celkový počet bodů, který může student získat je 70 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:

  • 15 bodů – formulace problému, výzkumné otázky a cíle,
  • 10 bodů - literární rešerše, nastavení výzkumného rámce,
  • 10 bodů – výběr výzkumného přístupu k problematice,
  • 10 bodů - zvolená metoda a technika sběru dat,
  • 10 bodů – analýza a vyhodnocení dat,
  • 15 bodů - diskuze a formulace závěrů, doporučení eventuálně přínos pro praxi nebo akademickou oblast.

Minimální počet bodů pro splnění aktivity je 30 bodů. Pokud student nedosáhne minimálně požadovaného počtu bodů z projektu, bude informován ze strany vyučujícího včetně získání podrobné zpětné vazby k úpravě nebo přepracování. Student opětovně odevzdá projekt na email vyučujícího a to nejpozději jeden týden před konáním posledního termínu testu.

Test je sestaven z okruhu témat obsahově postavených na přednáškách pro kombinovanou formu studia. Student vybírá a volí z 10 otázek správnou odpověď typu a), b), c), d), přičemž za správnou odpověď 3 body a za žádnou nebo nesprávnou 0 bodů. Celkový čas na vypracování testu je 20 minut.
Z testu musí student získat minimálně 16 bodů. Pokud student v prvním termínu nezíská minimum, má možnost psát opravný test v datu stanoveném vyučujícím. Test je povinnou součástí zakončení předmětu klasifikovaným zápočtem.

DÍLČÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ:
1) Individuální výzkumný projekt – 0-70 bodů. (min 30 bodů).
2) Test studijních předpokladů – 0-30 bodů (min. 16 bodů).

Celkové hodnocení:
A – 89-100 bodů
B – 77-88 bodů
C – 65-76 bodů
D – 53-64 bodů
E – 46-52 bodů
F – 45 a méně bodů

Důvody k neudělení zápočtu:
- neodevzdání výzkumného projektu v termínu,
- neabsolvování obou dvou povinných aktivit (projekt+test),
- získání méně než 46 bodů.

Účast na přednáškách není povinná, ale je vyučujícím kontrolovaná. Průběžná a finální kontrola probíhá ve fázích a formou hodnocení dílčích bodovaných aktivit pro splnění podmínek získání klasifikovaného zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je obeznámit studenty s problematikou metodologie výzkumné práce a prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti realizace výzkumu budoucích absolventů pro praxi v oblasti řízení rozvoje podniků. Předmět je postaven na teoretických základech zákonitostech, postupech a pravidlech provádění výzkumu po celou dobu výzkumného procesu tak, aby byl student individuálně schopen s ohledem na vybranou problematiku nebo zadaný problém praxe, vybrat vhodný přístup, metodu a techniku sběru dat, provést analýzu a interpretaci dat za účelem naplnění cíle nebo zodpovězení výzkumné otázky a následně tyto výsledky zpracovat formou výzkumné zprávy.
Student si individuálně vybírá problematiku, kterou bude zpracovávat prostřednictvím vybraných metod výzkumu a technik sběru dat a to: 1) „v terénu“ (primární sběr a analýza dat) a/nebo provedením 2) „desk research“ (sekundární sběr a analýza dat).


Studenti se obeznámí s výzkumným procesem, jeho pravidly a postupy. Studenti budou znát základní výzkumné přístupy, metody a techniky sběru dat v nich používané. Studenti budou schopni samostatně vybírat vhodný přístup a metody sběru dat s ohledem na vybraný problém z praxe či problematiku s cílem zodpovězení výzkumné otázky a naplnění cíle. Studenti budou schopni vypracovat výzkumnou zprávu s relevantními výsledky pro následné rozhodování či návrhy doporučení pro praxi. Studenti se naučí prakticky aplikovat výzkumné metody a techniky a uplatnit je v diplomové práci.

Základní literatura

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 978-80-246-0139-7. (CS)
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015, 734 s. ISBN 978-80-262-0981-2. (CS)
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4. (CS)
BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozš. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky, 2008-12-22 [cit. 2010-02-06]. 60 s. (CS)
SAUNDERS, M., LEWIS, P. a A. THORNHILL. Research Methods for Business Students. 3. editione. London: Prentice Hall. 2003. 504 pp. ISBN 0-273-65804-2. (EN)
ŘIHÁČEK,Tomáš, Roman, Hytyk a kolektiv, 2013. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 190 s. ISBN 978-80-210-6382-2. (CS)
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2011. 28 s. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)
PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 161 s. ISBN 80-86119-25-4. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

BLOKY PŘEDNÁŠEK

1. BLOK Úvod do předmětu, hodnotící podmínky a požadované aktivity, specifika výzkumu v rámci řízení rozvoje firem, vymezení základních pojmů v oblasti, výzkumný proces a jeho kritické faktory. Stanovení výzkumných cílů a výzkumných otázek, literární rešerše a zdroje dat pro rešerše, konceptualizace tématu, teoretický rámec a hypotetický model.
2. BLOK pilotní studie a předvýzkum, průřezová a podélná studie, kategorie triangulace a metodologická triangulace, výzkumné přístupy: primární vs sekundární, deduktivní vs induktivní, kvalitativní vs kvantitativní, Část 1: Kvantitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat v kvantitativním výzkumu, stanovení hypotézy, operacionalizace ve výzkumu, úroveň a jednotka analýzy, stanovení vzorku a jeho reprezentativnost, validita a reliabilita.
3. BLOK Část 2: Kvalitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat, kvalitativní vzorkování, typy otázek, obsahová analýza (transkripce a kódování dat), interpretace kvalitativních dat a vizualizace výsledků. Zpracování výsledků výzkumu do výzkumného projektu/zprávy, jak prezentovat výsledky, propojení výzkumného projektu s diplomovou prací.

Student má možnost svůj výzkumný projekt konzultovat s vyučujícím, který mu bude dávat metodickou podporu v případě potřeby po celou dobu výzkumného procesu. Student má možnost požádat o metodické poradenství a konzultaci v průběhu semestru. V případě kontaktní výuky, může student požádat o konzultaci po výkladu odborné problematiky nebo ve dnech vymezených pro konzultace v kanceláři vyučujícího nebo po dohodě online formou přes MS Teams. Blíže bude upřesněno na přednášce.