Detail předmětu

Strategický marketing a rozvoj podnikání

FP-SsmrKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Strategický management

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení kursu je založeno na dvou základních prvcích:

hodnocení týmové práce (celkem 60 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry – podle hodnoty BSC (40 b), sestaveného business plánu a jeho prezentaci (20 b). Z týmové části hodnocení je potřeba získat minimálně 30 bodů.

Další část hodnocení je postavena na individuálních kritériích – aktivity na přednáškách (5 b), kontrolní test v e-learningu se zaměřením na simulační hru (10 b) a ústní zkouška (25 bodů). Zkouška je ve formě krátké odborné debaty na vybrané téma strategického marketingu včetně praktických aplikací. Z části individuálního hodnocení je potřeba získat minimálně 20 bodů.

Celkově je pro absolvování předmětu potřeba získat minimálně 51 bodů dle ECTS stupnice. 

Studenti s ISP mohou část hodnocení za týmovou práci nahradit zpracováním individuálního projektu ve formě strategického marketingového byznys plánu ve struktuře doporučené pro týmové projekty v simulační hře.


Učební cíle

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.


Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Základní literatura

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4

Doporučená literatura

SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studenti v kombinované formě studia budou mít k dispozici celkem 20 hodin kontaktní konzultační výuky zaměřené na interaktivní diskusi koncepcí využívaných ve strategickém marketingu a rovněž základní přehled k absolvování strategické simulační hry v online elearningové formě.

eLearning