Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-SspKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na metodiky tvorby závěrečné práce. Konkrétně jde o vymezení obsahu, cíle a postupu řešení práce.
Konkrétně jde o:
Specifika duševní práce. Požadavky na závěrečnou práci. Struktura závěrečné práce. Citační styly a normy. Metodika závěrečné práce. Formulace hypotéz, jejich zdůvodnění, ověřování. Diskuse výsledků. Etické principy tvorby závěrečné práce. Plagiátorství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost a použití základních myšlenkových operací.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Předkládání ve stanovených termínech dílčích elaborátů, předložení a prezentace studie k diplomové práci.
Hodnocení předmětu provádí vedoucí diplomové práce.
Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech.
Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům požadavky na vytvoření závěrečné práce, strukturu práce, předpisy vztahující se k tvorbě závěrečných prací a vést studenty k vytvoření kvalitní závěrečné práce.


Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní úkoly pro vypracování diplomové práce. Jsou schopni vytvářet datové základny
pro pozdější analýzy, vybírat vhodné numerické nástroje pro řešení a interpretovat výsledky.
Cílem předmětu je vysvětlení nejnovějších poznatků a přístupů pro vypracování diplomové práce. Dílčím cílem je stanovení a výběr vhodných metod, nástrojů a
postupů k zpracování diplomové práce.

Výstupem tohoto předmětu jsou vypracované minimálně dvě kapitoly závěrečné práce, a to:
- cíle a metody použité při zpracování práce
- teoretické východiska práce.
Na předmět navazuje v dalším semestru předmět Diplomní seminář.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.