studijní program

Manažerská informatika

Fakulta: FPZkratka: BAK-MInAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0413P050015

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Informatika Bez tematického okruhu 46
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 36
Matematika Bez tematického okruhu 18

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu Manažerská informatika je připravit pro praxi mezioborově vybavené odborníky, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám praxe. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost definovat požadavky na automatizaci klíčových podnikových procesů, najít pro jejich naplnění optimální řešení IS/ICT, a to jak z hlediska funkčního, tak z hlediska proveditelnosti jeho implementace a administrace v podnikovém prostředí.
Studijní program je tak z hlediska mezioborovosti zařazen do dvou oblastí vzdělávání a to „Ekonomické obory“ a „Informatika“. S ohledem na typ studijního programu je oblast „Ekonomické obory“ zaměřena do základního tematického okruhu „Ekonometrie, operační výzkum, statistika, datové vědy“. Oblast vzdělávání „Informatika“ je zaměřena na zavádění, provoz a správu informačních systémů podporujících podnikové a manažerské systémy v organizacích. Studijní program svoji mezioborovou strukturou studijního plánu tak poskytuje základní znalosti a praktické dovednosti z oblasti informatiky, ekonomiky a řízení podniku včetně zavádění automatizace se znalostí digitální výroby a digitalizace řídicích systémů.

Profil absolventa

Absolventi kombinovaného, profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky a datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti zavádění automatizace a digitální výroby, digitalizace řídicích systémů a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe včetně informačních systémů a informačních technologií podporujících rozhodovací a podnikové procesy.

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

1. Ekonomika
• Znalosti: Všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických disciplín včetně aplikace v podnikovém prostředí. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové ekonomiky.
• Dovednosti: Porozumění ekonomickým jevům, jejich současnému stavu včetně jejich analýzy a dopadů na využívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ekonomicky navrhnout, řídit a zhodnotit IS/ICT projekty.
• Kompetence: Analýza dat z IS/ICT a podnikových procesů včetně jejich interpretace.

2. Management
• Znalosti: Aplikace a řízení IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví pro široké uplatnění v praxi. Znalost klíčových podnikových procesů. Řízení a týmová práce na IS/ICT projektech nejrůznějšího typu. Prohloubena je znalostní profilace do managementu prakticky aplikovaného přímo v oblasti IS/ICT s nezbytným právním povědomím.
• Dovednosti: Schopnost komplexního řízení životního cyklu IS/ICT. Schopnost analyzovat klíčové podnikové procesy a definovat požadavky na jejich automatizaci včetně jejich zabezpečení. Schopnost plnit samostatné úkoly a kooperovat na projektech.
• Kompetence: Organizace a vedení pracovních týmů.

3. Kvantitativní metody v ekonomice a managementu
• Znalosti: Matematicko - statistický aparát nezbytný pro výklad navazujících odborných předmětů s ohledem na používání nástrojů pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů. Znalost v oblasti optimalizací, řízení projektů a softwarových produktů používaných pro analýzu dat a řešení rozhodovacích úloh. Prohloubena je znalost správné a důkladné interpretace a verifikace výsledků řešení rozhodovacích úloh.
• Dovednosti: Získané matematicko-statistické vědomosti a praktické výpočetní dovednosti jsou zejména důležitým východiskem pro osvojování analytického a systematického přístupu k řešení rozhodovacích problémů. Schopnost rozpoznat nutnost použití matematicko-statistických modelů a jejich používání.
• Kompetence: V rámci své odbornosti řešit úlohy praxe, analyzovat daný problém, najít prostředky pro jeho řešení, řešit ho s moderní výpočetní technikou a účinně a optimálně implementovat řešení do praxe.

4. Aplikovaná informatika
• Znalosti: Znalosti aplikované informatiky, principů a zásad využití aplikačního programového vybavení, znalosti z oblasti zpracování dat, databázových technologií, počítačových sítí, bezpečnosti a práva. Transformace dat na informace a jejich interpretace. Prohloubena je znalostní profilace do podnikových informačních systémů a automatizace podnikových procesů. Znalostní profil je dále doplněn o znalosti softwarových produktů pro řešení reálných rozhodovacích problémů.
• Dovednosti: Aplikace nástrojů ke zpracování dat, realizace datového a funkčního modelování, řešení analýz, implementace a provoz databázových aplikací, orientace na využívání větších programových celků na úrovni podnikových informačních systémů.
• Kompetence: V rámci své odbornosti se podílet na činnostech systémového integrátora, řešit úlohy pořizování a modifikace IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví. Schopnost efektivněji těžit infomace z dat a manažerských informačních systémů, rozhodování o systémových návrzích a projektovém řešení firemního reportingu.

5. Prezentace a komunikace
• Znalosti: Prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli.
• Dovednosti: Příprava podkladů pro jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy řešení a opatření.
• Kompetence: Vedení pracovních porad, odpovědnost za manažerské rozhodování v podniku v prezentační a komunikační oblasti včetně využívání IS/ICT.

6. Jazyková vybavenost
• Znalosti: Pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce.
• Dovednosti: Schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce a schopnost tvořit texty v anglickém jazyce.
• Kompetence: Schopnost týmové práce v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Absolventi kombinovaného, profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky a datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti zavádění automatizace a digitální výroby, digitalizace řídicích systémů a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe včetně informačních systémů a informačních technologií podporujících rozhodovací a podnikové procesy.

Absolventi najdou široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Jejich odborný profil jim umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí:
• podnikový nebo procesní analytik;
• business analytik;
• manažer rozvoje a provozu IS/ICT;
• marketingový specialista pro ICT produkty a služby;
• manažer ICT projektů;
• pokročilý uživatel a metodik ICT.

Absolventi by měli být schopni zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení. Cílem je tak dosažení co nejvyššího možného stupně versatility absolventů, tedy jeho všestrannosti a přizpůsobivosti při vstupu do praxe, popř. i při studiu navazujícího magisterského programu.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Manažerská informatika je navržen podle standardů Národního akreditačního úřadu, podle Řádu studijních programů VUT a s respektováním Směrnice č. 69/2017 Standardy studijních programů VUT.
Standardní doba studia profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika je stanovena na 3 roky (6 semestrů). Výuka probíhá v prvním až pátém semestru 13 týdnů, v šestém semestru probíhá výuka 10 týdnů, ve všech semestrech je zkouškové období v délce 5 týdnů.
Kreditový systém programu je ECTS, celkový počet kreditů na program je minimálně 180, přičemž jeden kredit je 26 hodin práce studenta. Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.

Vzhledem k zaměření studijního programu a jeho zařazení do dvou oblastí vzdělávání (Ekonomické obory a Informatika) se na realizaci studijního programu bude podílet i Fakulta informačních technologií (FIT). Ta zabezpečuje předměty týkající se programování, počítačové grafiky, technologie zpracování dat a softwarového inženýrství.

Profesní bakalářský studijní program Manažerská informatika je tříletý, a každý ročník je rozdělen do dvou semestrů, po kterých následuje zkouškové období. Jednotlivé předměty v rámci studijního programu jsou z hlediska logiky a zaměření rozděleny do několika širších skupin:

Ve skupině základních teoretických předmětů profilujícího základu jsou předměty, které souvisejí s nezbytnými teoretickými základy příslušných oblastí vzdělávání. Jejich absolvováním student získává klíčové teoretické znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa. Jedná se o předměty:

• Matematika 1
• Matematika 2
• Základy ekonomie
• Podniková ekonomika
• Základy financování
• Management
• Úvod do softwarového inženýrství
• Datové a funkční modelování
• Úvod do IS/ICT

Do skupiny předmětů profilujícího základu studijního programu jsou zařazeny předměty, jejichž absolvováním student získává znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou. Konkrétně se jedná o následující předměty:

• Numerické metody
• Statistika 1
• Statistika 2
• Kvantitativní metody
• Behaviorální dovednosti manažera
• Právo informačních systémů
• Řízení projektů ICT
• Relační databáze
• Metody řešení manažerských úloh
• Datové sklady
• Aplikační programové vybavení
• Podnikové informační systémy
• Úvod do počítačových sítí
• Management bezpečnosti ICT

Do skupiny předmětů zaměřených na vypracování bakalářské práce jsou zařazeny předměty, jejichž cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování a současně na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.
• Přediplomní seminář
• Diplomní seminář

Praxe je nedílnou součástí studijního plánu profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika. Je rozdělena do tří posledních semestrů studia v celkovém rozsahu 540 hodin. Povinnou praxi mohou studenti vykonávat kdykoliv v průběhu příslušných semestrů, případně i o prázdninách. Studenti tak v průběhu studia převedou své získané znalosti v dovednosti formou praxe v podnicích, exkurzí, při zpracování konkrétních praktických projektů v jednotlivých předmětech a v neposlední řadě prakticky zaměřenou závěrečnou bakalářskou prací.

• Praxe
• Profesní praxe 1
• Profesní praxe 2

Studijní plán je vedle základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu studijního programu doplněn o skupinu povinných předmětů, které nevstupují do státních závěrečných zkoušek, ale rozšiřují a doplňují stanovený profil absolventa jednak pro docílení potřebných jazykových znalostí, dovedností a kompetencí (Digital Marketing and Social Media, Professional ICT seminar), dále pak o dovednosti a schopnosti ve specializaci v přípravě a v řízení jejich vlastních budoucích malých firem. (Podnikatelská laboratoř) a v neposlední řadě o dovednosti a schopnosti využívání různých aplikací pro podporu rozhodování (Metody řešení manažerkých úloh a Elektronické obchodování).

• Podnikatelská laboratoř
• E-commerce
• Digital Marketing and Social Media
• Professional ICT seminar

Součástí studijního plánu jsou i volitelné předměty, na základě kterých si student může prohloubit znalosti a dovednosti především z oblasti informatiky, dále pak z ekonomiky a managementu. Výběrem těchto předmětů si tak student rozšiřuje stanovený profil absolventa o vlastní směřování v rámci svého profesního zaměření nad rámec kreditů nutných k řádnému zakončení studia.

• Informační gramotnost
• Digitální transformace
• Základy programování
• Skriptovací jazyky
• Tvorba webových stránek
• Základy počítačové grafiky
• Tvorba uživatelských rozhraní
• Automatizace pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl
• Integrace IS s využitím platformy relačních databází
• Kalkulace a rozpočty
• Účetnictví
• Tělocvik

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni maturitní zkoušky.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Manažerská informatika mohou pokračovat ve studiu v rámci navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DFMDatové a funkční modelovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
manPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MA1_MMatematika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IUSÚvod do softwarového inženýrstvícs, en5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / PR - 10ano
ZEZáklady ekonomiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
OA1ZOdborná angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
OA2ZOdborná angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
pzmPPraktikum ze základů matematikycs3VolitelnýC1 - 26ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru4VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
APVAplikační programové vybavenícs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
bdmPBehaviorální dovednosti manažeracs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
MA2_MMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NUMNumerické metodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
PLABPodnikatelská laboratořcs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
VTÚvod do IS/ICTcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
OA2LOdborná angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
OA3Odborná angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
IGInformační gramotnostcs2VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru4VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DMSMDigital Marketing and Social Mediaen5PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
ECE-commerceen6PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
kvmPKvantitativní metodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EPOPodniková ekonomikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RDRelační databázecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
STA1Statistikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
DITDigitální transformacecs3VolitelnýzkP - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
PPPPraktická příprava projektů IS/ICTcs4VolitelnýklC1 - 39ano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
BucePÚčetnictvícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
IZPZáklady programovánícs, en7Volitelnýzá,zkP - 39 / S - 12 / Cp - 22 / PR - 5 / O - 1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MRMUMetody řešení manažerských úlohcs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
PRAPraxecs5PovinnýPX - 100ano
RPICTŘízení projektů ICTcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
STA2Statistika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UPSÚvod do počítačových sítícs3PovinnýzkP - 26ano
ZFIZáklady financovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
IGInformační gramotnostcs2VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
IISIntegrace IS s využitím platformy postrelačních databázícs3VolitelnýC1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DS_2Datové skladycs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
MICTManagement bezpečnosti ICTcs3PovinnýzkP - 26ano
PISPodnikové informační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PPR1Profesní praxe 1cs13PovinnýPX - 260ano
PDSPředdiplomní seminářcs3PovinnýS - 26ano
APSPAutomatizace pro Průmysl 4.0 a Smart průmyslcs3VolitelnýzkP - 26ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
rkPKalkulace a rozpočty cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
ITUTvorba uživatelských rozhranícs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DISDiplomní seminářcs10PovinnýSD - 40ano
PRISPrávo informačních systémůcs5PovinnýzkP - 40ano
PPR2Profesní praxe 2cs9PovinnýklPX - 180ano
PICTProfessional ICT seminaren2PovinnýCj - 20ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV1 1 OA1Z, OA2Z
PV2 1 OA2L, OA3