Detail předmětu

Datové a funkční modelování

FP-DFMAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje posluchačům základní znalosti a dovednosti z oblasti datového, funkčního a procesního modelování, které jsou nezbytné pro business analýzy a tvorbu podkladů pro vytváření informačních systémů.. Je zaměřen zejména na následující oblasti: Základní techniky ukládání dat v počítačích. Datové modely. Relační datový model. Relační algebra. Jazyk SQL. Normalizace relačních modelů. Funkční modelování. Slovní popis modelu. Data Flow Diagram. Vývojový diagram. Stavový diagram. Kontextový diagram. Procesní diagram. UML jazyk. Konceptuální model.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti množin, základních operací s množinami, konvence zápisu. Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno zpracování dvou semestrálních prací. Práce budou hodnoceny 0-10 body, k získání zápočtu je nutné hodnocení ne horší než 12 bodů z obou projektů... Práce musí být odevzdána v zápočtovém týdnu.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - písemná a ústní. V písemné části řeší studenti zadané příklady, v ústní se ověřuje znalost teorie.

Zakončení v případě vynucené distanční formy výuky
Nebude-li možná písemná část zkoušky, primární hodnocení bude podle projektů, ústní zkouška proběhne přes Teams. Přesný průběh zkoušky bude uveden na e-learningu.

Zakončení pro studenty s individuálním studiem. Platí vše jako pro normální studenty, mimo povinné výuky a termínů. Termíny se řídí ISP.

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pro studenty s ISP platí stejná pravidla, pouze termíny se řídí podle ISP. U on-line výuky není kontrolovaná účast.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro analýzu podnikových procesů z pohledu datových a funkčních modelů jako výchozího nástroje k budování informačních systémů. K tomu je nutné pochopit základy tvorby relačních datových modelů, relační algebry, normalizace dat a stanovení integritních omezení. Poznat a umět používat základní notace zápisu relačních modelů. Je třeba osvojit si základní metody zachycení funkčních modelů a umět analyzovat a zachytit firemní procesy těmito metodami. Integrovat datový a funkční model do modelu konceptuálního. Schopnost analyzovat a navrhovat procesní modely v reálném prostředí.
Studenti budou umět provádět analýzu podnikových procesů. Budou schopni navrhovat optimální datové relační modely a správně definovat integritní omezení modelu s ohledem na zkoumané procesy. Dokáží navrhovat funkční modely těchto procesů. Studenti budou schopni zpracovat dokumentaci analyzovaných procesů podle různých konvencí.

Studijní opory

Jako studijní opora slouží E-learning, kde jsou vystaveny přednášky a podpůrné materiály.

Základní literatura

KOCH, M.; NEUWIRTH, B. Datové a funkční modelování. Datové a funkční modelování. Brno, Cerm. 2010. (139 p.). ISBN 978-80-214-4125-5. (CS)

Doporučená literatura

PÍSEK,S.: Access 2003. Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN 80-247-0788-8 (CS)
RIORDAN, Rebecca M.: Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. 280 s. ISBN 80-7226-360-9 (CS)
STEPHENS,R. PLEW,R.: Naučte se SQL za 21 dní. Praha: Computer Press, 2004, 584s., ISBN: 80-722-6870-8 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Datové modely, funkční modely, procesní modely
3. Relační datový model. Základní principy a techniky.
4. Notace zápisu relačních modelů, vytváření modelů
5. Relační algebra. Jazyk SQL pro práci s databázovým systémem - základní příkazy
6. Normalizace relačních modelů. První tři základní formy, tři doplňkové formy
7. Procesní modelování. EPC diagram, RACI matice, procesní řízení
8. Funkční modelování. Pojmy, postupy.
9. Slovní popis modelu. Vytváření modelů.
10. Data Flow Diagram Tok dat v procesech a funkcních
11. UML. Základy modelovacího jazyka
12. Objektové modelování. Základní pojmy, objekt a práce s ním, metody
13. Shrnutí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-4 Datové modelování
5-8 Funkční modelování
9-11 Procesní modelování
12 Prezentace projektů
13 Zápočet

eLearning