Detail předmětu

Podnikové informační systémy

FP-PISAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje přehled o hlavních typech podnikových aplikací, trhu, obchodních modelech dodávky a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, infrastrukturních procesů a podpory rozhodování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Středoškolské znalosti informatiky a znalosti operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací. Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je zpracovat a prezentovat semestrální projekt. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena otevřenými otázkami (váha 40%). Na ústní části zkoušky je diskutován jeden vybraný okruh (váha 40%). Při celkovém hodnocení se přihlíží k aktivitě projevené studentem v průběhu cvičení (váha 20%). Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Docházka na cvičení je povinná. 

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout přehled o hlavních typech podnikových aplikací, trhu, obchodních modelech dodávky a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, infrastrukturních procesů a podpory manažerského rozhodování.
Studenti získají základní přehled o hlavních typech podnikových aplikací a jejich využití. Dále získají znalosti potřebné pro provedení analytických prací, specifikaci požadavků na podnikový informační systém, realizaci výběru, implementace a provozu podnikových aplikací. Absolventi kurzu budou schopni podílet se na řízení implementačních projektů. V rámci cvičení realizovaných získají základní znalosti a dovednosti pro řízení ekonomických a obchodních procesů.

Základní literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7
BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3
GÁLA, L.; POUR, J.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (15th Edition). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2017. ISBN 978-0134639710
BRUCKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. a kol. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 357. ISBN 978-80-247-4153-6
BALA, A.; LORENTE, C. N.; LORENTE, L. N. Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management (2nd Edition). Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1786469496

Doporučená literatura

MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Classification of ERP System Services. Journal of Systems Integration, 2016, vol. 7, no. 3, p. 66-78. ISSN: 1804-2724.
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0
KUNSTOVÁ, R. Efektivní správa dokumentů. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3257-2
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj. Systémová integrace, 2017, roč. 24, č. 3, s. 3-20. ISSN: 1804-2716.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do informačních systémů
2. Základy podnikové informatiky
3. Strategie a řízení podnikové informatiky
4. Zvaná přednáška experta z praxe
5. Řízení vztahů se zákazníky
6. Plánování a řízení výroby
7. Zvaná přednáška experta z praxe
8. Řízení dodavatelských řetězců
9. Životní cyklus informačních systémů
10. Emerging Technologies
11. Zvaná přednáška experta z praxe
12. Zvaná přednáška experta z praxe

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. EPC diagram a RACI matice
3. Základní podnikové procesy
4. Modelace podnikových procesů a podporou IS/IT
5. Modelace podnikových procesů a podporou IS/IT
6. Modelace podnikových procesů a podporou IS/IT
7. Modelace podnikových procesů a podporou IS/IT
8. Modelace podnikových procesů a podporou IS/IT
9. Modelace podnikových procesů a podporou IS/IT
10. Prezentace seminárních prací
11. Prezentace seminárních prací
12. Prezentace seminárních prací

eLearning