studijní program

Průmyslový design ve strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: N-PDS-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0212A310011

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.3.2021 - 9.3.2031

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 50
Umění Design a užité umění 50

Cíle studia

Magisterský studijní program Průmyslový design ve strojírenství je postaven na spojení teorie, dovedností a praxe v oblasti průmyslového designu.
Základ studia tvoří základní teoretické a profilující odborné předměty spolu s předměty doplňujícími a rozvíjejícími oborové znalosti a dovednosti získané v bakalářském stupni studia.
Vzdělávání v magisterském stupni buduje schopnost navrhovat náročnější sériově vyráběné produkty s důrazem na funkční, estetické, technické a ergonomické kvality.
Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na nejmodernějších přístupech využívajících progresivní technologie. Důraz je kladen na komplexní přístup k řešení designu, praktikována je systematická práce na projektech v podobě kontinuálního procesu od konceptu po prezentaci, a obhajobu návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a fyzických modelů.
Cílem programu je příprava univerzálně vzdělaného průmyslového designéra se silným technickým základem, který disponuje hlubšími znalostmi metod designérské tvorby a jejich aplikací v designérském návrhu.
Studijní program charakterizuje:
- jedinečný model studijního plánu vyváženě kombinujícího uměleckou a inženýrskou složku vzdělání,
- projektově orientovaná výuka, spolupráce s průmyslovými partnery,
- výuka v menších skupinách s výrazným zastoupením ateliérové formy vzdělávání,
- individuální přístup ke studentům podporující rozvoj tvůrčího potenciálu a invence,
- budování schopnosti efektivního využití nabytých znalostí a dovedností k vyřešení složitějších designérských problémů,
- důraz na rozvoj systematického a komplexního přístupu k designérskému projektu,
- akceptování širších společenských a environmentálních souvislostí i aktuálních potřeb průmyslu.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního programu Průmyslový design ve strojírenství je svým profilem unikátní, teoreticky i prakticky dobře vybavený průmyslový designér s inženýrským vzděláním.
Disponuje potřebnými odbornými a metodologickými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi pokrývajícími celý komplex kvalifikace průmyslového designéra.
Je schopen pochopit produkt v kontextu funkčních, technických, ergonomických, společenských a environmentálních aspektů a reagovat na ně ve svém návrhu.
Je orientován na design sériově vyráběných produktů v širokém rozsahu strojírenských a jiných průmyslů. Univerzálně vybavený absolvent je připraven uplatnit se i v příbuzných oborech, zejména konstrukčního směru.

Hlavní znalosti absolventů:
- pokročilá znalost historie umění a historie a teorie designu,
- pokročilé znalosti souvisejících uměleckých disciplín,
- pokročilé znalosti souvisejících technických disciplín,
- základní znalosti souvisejících společenskovědních a humanitních disciplín,
- základní znalost širších kulturních a environmentálních souvislostí,
- pokročilá znalost metodického postupu designérského návrhu,
- pokročilé znalosti metod a forem zpracování designérského projektu.

Hlavní schopnosti absolventů:
- schopnost vykonávat standardní činnosti a postupy v rámci designérského projektu,
- schopnost samostatné tvůrčí práce, kreativního myšlení a invence,
- schopnost analyzovat designérský problém a implementovat získané poznatky,
- schopnost realizovat průzkum potřeb uživatelů v širokých společenských a environmentálních souvislostech,
- schopnost vypracovat profesionální designérskou dokumentaci v podobě vizualizací, animací a fyzických modelů,
- schopnost týmové spolupráce a efektivní komunikace s přidruženými odbornými profesemi i běžným uživatelem.

Hlavní dovednosti absolventů:
- prezentační a komunikační dovednosti,
- praktické dovednosti v oblasti výtvarné,
- praktické dovednosti v oblasti technické,
- dovednost aplikovat vlastní tvůrčí myšlenky a inovace do projektu,
- dovednost využívat počítačové grafické programy pro tvorbu virtuálních modelů,
- dovednost využívat možností progresivních technologií a postupů.

Charakteristika profesí

Absolventi se jako inženýři-designéři uplatňují ve všech sférách ekonomiky, zejména však v průmyslové sféře, dále v různých designérských, projekčních, konstrukčních a grafických studiích, která mnohdy sami zakládají, v marketinkových funkcích a mají předpoklady i pro funkce manažerské, stejně jako pro pedagogickou a vědeckou práci.
Nejlepší absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu na FSI VUT.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Řídí se platnými předpisy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky. Případná omezení zápisu povinně volitelných předmětů je uveden v prerekvizitách předmětů.
Volitelné předměty nejsou součástí žádosti o akreditaci studijního programu. Podle předepsaných standardů pro akreditace se volitelné předměty do žádosti o akreditaci uskutečňovat studijní program do studijního plánu neuvádí, ale fakulta bude mít nabídku volitelných předmětů ve studijním plánu pro tento studijní program i všechny další studijní programy uskutečňované na fakultě. Pro program Průmyslový design ve strojírenství se jedná o 3 předměty. Kresba hlavy v zimním semestru 1. ročníku, Kresba figury v letním semestru 1. ročníku a Odborná stáž v zimním semestru 2. ročníku. Předměty kresby rozvíjí dovednosti získané v bakalářském stupni studia v předmětech Kresba geometrických objektů, Kresba zátiší a Kresba výrobku. V případě Odborné stáže se jedná se o praxi ve firmě v oblasti průmyslového, produktového či grafického designu, konstrukce či uměleckých řemesel. Každý student si firmu k absolvování praxe vybírá sám.
Délka vyučovací hodiny je 50 minut.
Předměty vyučované v angličtině jsou:
- Sustainable Design (Udržitelný design),
- Visual Communication (Vizuální komunikace).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program Průmyslový design ve strojírenství navazuje na bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství na Fakultě strojního inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Průmyslový design ve strojírenství může pokračovat studiem doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství na Fakultě strojního inženýrství nebo jiného podobně zaměřeného doktorského studijního programu na vysoké škole v ČR nebo zahraničí.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZM1CAD modelovánícs4PovinnýklP - 16 / CPP - 32ano
ZD1Diplomový projekt - konceptcs5PovinnýklP - 4 / C1 - 14 / CPP - 2ano
YE1Projekt design konceptcs10Povinnýzá,zkA - 169ano
ZRSŘízení projektucs3PovinnýklP - 8 / C1 - 12 / CPP - 6ano
YSD-AUdržitelný designen4Povinnýzá,zkP - 12 / A - 44ano
YVC-AVizuální komunikaceen4Povinnýzá,zkP - 13 / A - 39ano
YKHKresba hlavycs3VolitelnýA - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YDKDesign, kultura a společnostcs4Povinnýzá,zkP - 39ano
ZD2Diplomový projekt - literatura a cílecs5PovinnýklP - 4 / C1 - 22ano
ZNVExponenciální technologiecs3PovinnýklP - 26ano
YMVMateriály a procesy pro výrobucs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
YMTMultimédia a technologie cs4PovinnýklP - 13 / CPP - 39ano
YE2Projekt design vývojcs10Povinnýzá,zkA - 156ano
YKFKresba figurycs3VolitelnýA - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZAT-AAditivní technologieen4Povinnýzá,zkP - 16 / L - 16 / CPP - 16ano
YAEAplikovaná ergonomiecs4PovinnýklP - 6 / A - 33ano
ZDPDiplomový projekt - metody a výsledkycs5PovinnýklP - 8 / C1 - 26ano
YMMMarketing a management v designucs4Povinnýzá,zkP - 26 / A - 30ano
YE3Projekt design realizacecs8Povinnýzá,zkA - 156ano
YP1Odborná stážcs3VolitelnýPX - 160ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZD5Diplomový projekt - výsledky a diskusecs23PovinnýklL - 104 / VD - 156 / C1 - 26ano
SpmPPrůmyslový marketingcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
YVRVirtuální realitacs3PovinnýklA - 26ano
Z00Výběr svobodných předmětů VUTcs4PovinnýklS - 52ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0VolitelnýzkK - 1ano