Detail předmětu

Udržitelný design

FSI-YSD-AAk. rok: 2023/2024

Studenti získají přehled o teoriích týkajících se udržitelného designu jako je slow design, cradle-to-cradle princip, eco-friendly design, motivace a manipulace člověka pomocí designu a další, naučí se přemýšlet o projektech z pohledu etiky, ekologie a udržitelnosti a tyto teoretické znalosti aplikují na praktické úkoly při navrhování produktů.
Důraz je kladen zejména na aktivní zapojení studentů v hodinách, zodpovědný přístup k práci a schopnost aplikovat nabyté znalosti v praktických úkolech.
Předmět doplňuje ostatní předměty vyučované na oboru PD a rozšiřuje schopnosti studentů přistupovat k řešení designérských problémů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Účast ve výuce je podmíněna připraveností k práci na náročnějších designérských zadáních, která by měla být získána předchozím studiem a schopností analyzovat teoretické základy, diskutovat o nich a aplikovat tyto znalosti na praktické úkoly. Nezbytná je znalost a pochopení základů prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. Student musí ovládat kresbu a modelování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu a zkoušky: aktivní prezence ve cvičení (ateliéru), odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu a diskuze o teoretických základech. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design, aktivní přístup a zpracování z pohledu sustainable designu a úroveň prezentace. Náplní cvičení bude práce na jednom hlavním úkolu s komplexním řešením, dále zhodnocení tří dříve zpracovaných projektů z hlediska udržitelnosti a koncepční návrh na jejich úpravu a prezentace a rozbor dvou jiných aktuálních projektů z oblasti sustainable designu.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a aktivity v hodinách. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Účast na cvičeních a přednáškách je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Učební cíle

Absolventi budou schopni řešit designérské problémy a projekty s ohledem na filozofii udržitelného designu a získají přehled o směrech a teoriích v tomto oboru.
- schopnost správně rozpoznat a definovat designérský problém
- schopnost komplexní analýzy aspektů ovlivňujících výsledné řešení problému zejména z pohledu udržitelnosti
- schopnost aplikovat teoretické znalosti o udržitelném designu v praxi
- schopnost diskutovat o designu z pohledu udržitelnosti a přesahujících oborů
- schopnost kultivovaně prezentovat své designérské řešení

Základní literatura

LIDWELL, William a Gerry MANACSA. Deconstructing product design: exploring the form, function, usability, sustainability, and commercial success of 100 amazing products. Beverly: Rockport Publishers, 2009, 240 s. : bar. il. ; 26 cm. ISBN 978-1-59253-345-9. (EN)
BARBERO, Silvia a Brunella COZZO. Ecodesign. Königswinter: H.F. Ullmann, 2009, 349 s. : il. ISBN 978-3-8331-5278-8. (EN)
HEKKERT, Paul a Matthijs van DIJK. Vision in design: a guidebook for innovators. Amsterdam: BIS Publishers, 2011, 333 s. : obr. (některé barev.). ISBN 978-90-6369-205-6. (EN)

Doporučená literatura

DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003, 284 s. : obr., čb. fot. ISBN 1-58115-312-0. (EN)
BOEIJEN, Annemiek van. Delft design guide: design methods. Amsterdam: BIS Publishers, 2013, 165 s. : barev. obr. ISBN 978-90-6369-327-5. (EN)
UEKI-POLET, Keiko a Klaus KLEMP. Less and more: the design ethos of Dieter Rams. Berlin: Gestalten, 2015, 807 stran : ilustrace. ISBN 978-3-89955-584-4. (EN)
MARTIN, Bella a Bruce M HANINGTON. Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Beverly: Rockport Publishers, 2012, 207 s. : il. (některé barev.), barev. mapy. ISBN 978-1-59253-756-3. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Udržitelnost jako koncept. Základní přehled historického vývoje pohledu na udržitelnost.
- Green a eco friendly design, greenwashing. Biomimikry.
- Droog design, princip cradle-to-cradle, design pro udržitelné chování, úroveň inovace produktů a služeb, sociotechnický design.
- Návrh pro sociální inovace. Motivace a manipulace člověka prostřednictvím designu. Emoce v designu. Slow design.

Ateliér

44 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Prezentace a analýza (dekonstrukce) konkrétních designových řešení a projektů s ohledem na udržitelný design.
- Prezentace a analýza (dekonstrukce) konkrétních designových řešení a projektů s ohledem na udržitelný design.
- Analýza, hodnocení a rekonstrukce vlastních dříve zpracovaných témat z hlediska udržitelného designu.
- Tematická analýza podle principu Vize v designu - dekonstrukce tématu - úroveň produktu.
- Tematická analýza podle principu Vize v designu - dekonstrukce tématu - úroveň interakce.
- Tematická analýza podle principu Vize v designu - dekonstrukce tématu - kontextová úroveň.
- Příprava řešení - kontext, tvrzení.
- Práce na řešení projektu - interakce člověk-produkt.
- Práce na řešení projektu - vlastnosti produktu, koncept.
- Práce na řešení projektu - detaily.
- Prezentace a hodnocení projektu.

eLearning