Detail předmětu

Diplomový projekt - koncept

FSI-ZD1Ak. rok: 2023/2024

První ze série předmětů připravujících studenty na samostatnou odbornou, vědeckou nebo tvůrčí činnost vedoucí k úspěšnému vypracování a obhájení diplomové práce. Pozornost je věnována především zpracování návrhu výzkumného nebo vývojového projektu, podle kterého bude realizována diplomové práce. Důraz je kladen na zvládnutí metodologie výzkumné práce a na rozvoj kritického myšlení. Na předmět navazují předměty Diplomový projekt – literatura a cíle, Diplomový projekt – metody a výsledky a Diplomový projekt – výsledky a diskuze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

- znalosti získané v průběhu bakalářského a magisterského studia, které jsou relevantní k vybranému tématu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 10 z 20 bodů),
- vypracování projektu diplomové práce (min. 25 z 50 bodů),
- rozprava o projektu spojená s diskuzí (min. 15 z 30 bodů).

Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.
Celkem se povolují maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni metodologicky správně zpracovat návrh výzkumného nebo vývojového projektu, který představuje strukturovaný ideový a technický plán jeho realizace.
- Schopnost definovat teoretický rámec projektu.
- Schopnost stanovit cíl výzkumu a formulovat výzkumnou otázku.
- Schopnost kritického myšlení.
- Prezentační dovednosti.

Základní literatura

DIETER, George Ellwood a Linda C. SCHMIDT. Engineering design. 5th ed. New York: McGraw-Hill, c2013. ISBN 978-0-07-339814-3. (EN)

Doporučená literatura

EVANS, David, Paul GRUBA a Justin ZOBEL. How to write a better thesis [online]. Third edition. Heidelberg: Springer, [2014] [cit. 2019-08-29]. ISBN 978-3-319-04286-2. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-04286-2#toc. (EN)
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8. (CS)
ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Vztah mezi vědou, inženýrstvím, výzkumem a experimentálním vývojem.
- Podstata vědecké a inženýrské metody.
- Cíl diplomové práce a role vedoucího a studenta při jejím vypracování.
- Výzkumný a vývojový projekt.

Cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Formulace tématu, výzkumného problému (potřeb zákazníka a příležitostí) a základního názvosloví.
- Současný stav řešení problému.
- Cíl práce. Výzkumná otázka a hypotéza (požadavky na produkt).
- Postup a metody řešení (koncepční návrh).
- Časový plán.
- Předpokládané výsledky a jejich využití.

Cvičení s počítačovou podporou

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Informační prameny a elektronické informační zdroje.