Detail předmětu

Projekt design koncept

FSI-YE1Ak. rok: 2023/2024

Předmět slouží pro nalezení nových netradičních řešení produktu směřujících k výslednému originálnímu a dobře promyšlenému návrhu. Předmět se zaměřuje na analytickou a koncepční část designérského procesu a klade důraz na tvorbu hlavních idejí. Tematickou náplní předmětu je koncepční řešení designérského aspektu produktu s vizí do budoucnosti, které bude realizováno za využití designérských metod. Výsledný návrh bude respektovat současné standardně využívané, ale i v současnosti méně obvyklé technologie s potenciálem do budoucna. Výstupem zadání je výkresová dokumentace, prezentace a koncepční model navrženého řešení ve vhodném měřítku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Schopnost řešit design jednodušších průmyslových výrobků a znalost techniky skicování.Znalost a pochopení základů prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace trojrozměrných modelů.
Znalost modelářských (např.: Rhinoceros, 3ds Max) a grafických programů (např.: balíček Adobe).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních.
Odevzdání kompletně vypracovaného projektu v digitální (plakát, prezentace, vizualizace) a fyzické formě (plakát, koncepční model) ve stanovených termínech.
Podmínky získání zkoušky:
Úspěšná obhajoba řešení projektu, u kterého se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace dosažených výsledků.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Celkem je možno získat až 100 bodů.

Účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě omluvené absence za semestr. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti se zaměří na počáteční etapu designérského procesu na designérské metody, vedoucí k tvorbě promyšlených konceptů designu. Studenti budou následně schopni z vytvořených konceptů objektivně vybrat nejvhodnější řešení, které se stane hlavní myšlenkou výsledného návrhu. Kladení důrazu na tuto etapu designérského procesu povede k vytvoření pevného základu samotného návrhu.
Schopnost aplikace moderních designérských metod při návrhu výsledného řešení.
Schopnost identifikace podstatných problémů a návrhu jejich řešení.
Schopnost kritického zhodnocení koncepčního řešení.
Schopnost samostatné, nebo kolektivní designérské práce.
Schopnost prezentování dosažených výsledků formou jejich prezentace.

Základní literatura

HALLGRIMSSON, Bjarki. Prototyping and modelmaking for product design. London: Laurence King, 2012, 192 s. : il. (barev.). ISBN 978-1-85669-876-4. (EN)
SCHMITTEL, Wolfgang. Design concept realisation. Zurich: Edition ABC, 1975, 227 s. ISBN 3-85504-038-9. (EN)
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Design thinking. Lausanne: La Vergne: AVA ; Distributed in the USA & Canada by Ingram Publisher Services, 2010, 199 s. : barev. il. ISBN 978-2-940411-17-7. (EN)
BOEIJEN, Annemiek van. Delft design guide: design methods. Amsterdam: BIS Publishers, 2013, 165 s. : barev. obr. ISBN 978-90-6369-327-5. (EN)
NORMAN, Donald A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010, 271 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-7363-314-1. (CS)

Doporučená literatura

Odborná periodika: Form (EN)
Odborná periodika: Design trend (CS)
Odborná periodika: DESIGN IN, Designum Slovakia (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zadání úkolu. Seznámení s designérskými metodami a způsoby jejich aplikace.
- Rešerše. Výzkum samotného produktu a uživatele, designérská analýza stávajících produktů, analýza problémů a požadavků.
- Produkování zajímavých nápadů, netradičních řešení za využití designérských metod (např. Brainstorming, synektika, mood board).
- Hledání potenciálního směru produktů. Návrhové skici a jejich korekce.
- Konzultace nápadů a korekce návrhových skic.
- Rozpracování návrhových skic. Konzultace.
- Tvorba primárních modelových skic za pomocí 3D modelovacího softwaru.
- Praktická ukázka výrobních technologií, sloužících k výrobě koncepčních modelů.
- Výroba koncepčního modelu.
- Tvorba výkresové dokumentace a prezentace.
- Obhajoba zadaného úkolu.