Detail předmětu

Projekt design vývoj

FSI-YE2Ak. rok: 2023/2024

Projekt design vývoj se zaměřuje na využití již nabytých znalostí z předchozího předmětu (Projekt design koncept). Tento předmět klade důraz na další fázi procesu navrhování. U této fáze je žádoucí prvotní zohlednění následných výrobních technologií a materiálů, které studenta směřují k finalizaci výsledného návrhu. V průběhu semestru studenti řeší úkol zaměřený na návrh designu funkčně složitějšího výrobku s podkladovým materiálem z praxe. Výstupem zadání je výkresová dokumentace, prezentace a prezentační model navrženého řešení ve vhodném měřítku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost techniky skicování a zkušenosti s navrhováním v oblasti průmyslového designu.
Znalost a pochopení základů prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace trojrozměrných modelů.
Osvojení designérských řešení jednodušších i komplikovanějších průmyslových výrobků.
Pochopení funkčních, technických a technologických aspektů daného tématu.
Znalost modelářských (např.: Rhinoceros, 3ds Max) a grafických programů (např.: balíček Adobe).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních.
Odevzdání kompletně vypracovaného projektu v digitální (plakát, prezentace, vizualizace) a fyzické formě (plakát, model) ve stanovených termínech.
Podmínky získání zkoušky:
Úspěšná obhajoba projektu, u kterého se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace dosažených výsledků.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Celkem je možno získat až 100 bodů.


Účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě omluvené absence za semestr. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti se v této etapě designérského procesu zaměří na část návrhového procesu, která směřuje k tvorbě jasně vydefinovaných variant designérského řešení zohledňujících již základní požadavky výroby při dodržení hlavních funkčních parametrů navrhovaného produktu. Studenti získají znalosti o existujících materiálech a produkčních technologiích, které následně budou schopni samostatně aplikovat v průběhu designérského procesu. Absolventi předmětu budou schopni individuálně i formou týmové práce komplexněji řešit designérské a technické problémy konkrétního tématu.

Schopnost vytvořit návrh výrobku na základě provedené analýzy a vstupních podkladů.
Schopnost objektivně vybrat vhodný materiál a technologii výroby.
Schopnost vytvořit funkční, vyrobitelný a použitelný výsledný návrh.
Schopnost samostatné, nebo kolektivní designérské práce.
Schopnost prezentovat dosažené výsledky prostřednictvím digitálních technologií a designérského modelu.

Základní literatura

THOMPSON, Rob. Manufacturing processes for design professionals. London: Thames & Hudson, 2007, 528 stran : ilustrace (převážně barevné). ISBN 978-0-500-51375-0. (EN)
THOMPSON, Rob, Martin THOMPSON a Nigel BURGESS. The materials sourcebook for design professionals. Londýn: Thames & Hudson, 2017, 543 stran : barevné fotografie. ISBN 978-0-500-51854-0. (EN)
HALLGRIMSSON, Bjarki. Prototyping and modelmaking for product design. London: Laurence King, 2012, 192 s. : il. (barev.). ISBN 978-1-85669-876-4. (EN)
DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003, 284 s. : obr., čb. fot. ISBN 1-58115-312-0. (EN)
NORMAN, Donald A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010, 271 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-7363-314-1. (CS)

Doporučená literatura

Odborná periodika: Form (EN)
Odborná periodika: Design trend (CS)
Odborná periodika: DESIGN IN, Designum Slovakia (SK)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zadání úkolu a sestavení harmonogramu řešení.
- Analýza problematiky tématu za využití designérských metod, tvorba návrhových skic a produkování zajímavých nápadů, netradičních řešení.
- Korekce návrhových skic, výběr nejvhodnějšího řešení.
- Tvorba primárních modelových skic za pomocí 3D modelovacího softwaru.
- Materiálová analýza příbuzných produktů.
- Výběr nejvhodnějších materiálů v souvislosti s technologickým řešením návrhu.
- Aplikace vybraných materiálů na 3D model.
- Korekce modelových skic.
- Praktická ukázka technologií sloužících k výrobě modelů bez povrchové úpravy.
- Výroba modelu.
- Tvorba výkresové dokumentace a prezentace.
- Obhajoba zadaného úkolu.

eLearning