Detail předmětu

Aplikovaná ergonomie

FSI-YAEAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje přehled o systémovém řešení ergonomického problému a metodologii praktické aplikace ergonomických zásad v designérském projektu. Pozornost je věnovaná schopnosti přizpůsobit navrhovaný design uživateli vykonávajícího činnost pracovního i nepracovního charakteru. Důraz je kladen na pochopení potřeb uživatele, respektování jeho rozměrů, psychofyziologických možností i příslušných limitů. Předmět buduje schopnost předložit optimální ergonomické řešení navrhovaných průmyslových výrobků a pracovního prostředí se zvláštním zřetelem na užitnost a bezpečnost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti ergonomie, průmyslového designu, konstruování, počítačového modelování a vizualizace v rozsahu učiva bakalářského studijního programu zaměřeného na průmyslový design.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
- prezence ve cvičení,
- aktivní práce na zadaném projektu – ergonomie produktu dle zadání diplomové práce (ergonomická studie, ergonomické řešení, kapitola Ergonomické řešení v textové části diplomové práce, závěrečná prezentace),
- odevzdání všech zadaných a zkorigovaných prací ve stanovených termínech.
Zadání projektu odpovídá tématu diplomové práce, termíny odevzdání jsou specifikovány v úvodu semestru.
Celkové hodnocení bude stanoveno na základě dílčího hodnocení ergonomické studie (max. 10 bodů), finálního ergonomického řešení (max. 60 bodů) a závěrečné prezentace (max. 30 bodů). Pro získání zápočtu je v každé části nutno získat vždy minimálně polovinu z maximálního počtu bodů (5+30+15).
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.


Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni analyzovat ergonomický systém a zvolit vhodné metody jeho řešení, stanovit fyziologické, psychologické, bezpečnostní a hygienické nároky na produkt a navrhnout jeho optimální ergonomické řešení při respektování limitních parametrů.


- znalost procesu ergonomické kategorizace, formy a obsahu ergonomické studie a identifikace ergonomických rizik,
- schopnost invenčně přistupovat k ergonomickému problému a identifikovat potřeby uživatele,
- schopnost specifikovat součinnost člověka s produktem a identifikovat problémové situace,
- schopnost implementovat ergonomické zásady do návrhu designérského díla,
- schopnost vypracovat vizualizace pracovní polohy, pohybového prostoru a zorného pole pro 5P,50P a 95P člověka.

Základní literatura

SANDERS, Mark S. a Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, c1993. ISBN 0-07-054901-x.

Doporučená literatura

LORKO, Martin a Zuzana JAMBRICHOVÁ. Ergonómia. Prešov: Technická univerzita v Košiciach, 1998. ISBN 80-7099-392-8.
LIDWELL, William a Gerry MANACSA. Deconstructing product design: exploring the form, function, usability, sustainability, and commercial success of 100 amazing products. Beverly: Rockport Publishers, c2009. ISBN 978-1-59253-345-9.
HLÁVKOVÁ, Jana a Alena VALEČKOVÁ. Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik: metodický materiál Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. ISBN 978-80-7071-289-4.
RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3313-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Metodický postup designérského návrhu s ohledem na ergonomické aspekty. Ergonomická kategorizace.

-  Antropometrické, pohybové, pracovní, hygienické a bezpečnostní aspekty. Zorné podmínky a komunikační prvky. Pracovní polohy, silová práce, manipulace s břemeny. Ergonomie ruky. 

- Ergonomická rizika, jejich identifikace. Metody hodnocení ergonomických rizik. Podmínky determinující součinnost člověka s produktem. Ergonomická studie, její forma a obsah. 

Ateliér

33 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Schématický ergonomický model problémové situace, stanovení funkčních interakcí, reálných vstupů a požadovaných výstupů.
- Zařazení produktu dle kategorizačního ergoalgoritmu, upřesnění požadavků na řešený systém, specifikace součinnosti Č-S.
- Stanovení fyziologických nároků, respektování rozměrů a možností člověka.
- Stanovení konkrétních ergonomických limit a ergonomických rizik.
- Stanovení bezpečnostních a hygienických nároků.
- Stanovení psychologických nároků, řešení ovladačů a sdělovačů.
- Vypracování poziční analýzy 50P člověka.
- Vypracování poziční analýzy 5P a 95P člověka.
- Vymezení souvisejících manipulačních a pedipulačních prostorů, zorných polí.
- Popis produktu z pohledu užívání, ovládání, manipulace a údržby.

-  Finální prezentace.

eLearning