Detail předmětu

Řízení projektu

FSI-ZRSAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje přehled základních metod a zásad projektového řízení. Poskytuje zásadní vazby mezi cíli, jednotlivými fázemi projektu, lidskými a materiálními zdroji a požadovanými termíny, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení projektu. Důraz je kladen na aktivní využití základních metod na modelových příkladech při práci v malých týmech a využití počítačové podpory řízení projektu. Předmět vytváří metodologický základ řešení projektů, jenž studenti dále používají v projektově orientované výuce a diplomových pracích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost práce na PC na úrovni bakalářského studia strojního inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu: 
- aktivní účast ve cvičeních (max. 10 bodů),
- odevzdání úkolů zadaných ve cvičení (max. 50 bodů),
- absolvování testu z teorie (max. 40 bodů).


Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím. 
V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni používat metody a techniky projektového řízení při plánování, řízení a ukončení projektů.
Znalost principů, metod a nástrojů projektového řízení.
Schopnost naplánovat projekt a srozumitelně prezentovat jeho cíle, náplň, časový plán a výstupy.
Schopnost vypracovat projektovou dokumentaci s ohledem na strukturu aktivit, časovou posloupnost, zdroje a náklady.

Základní literatura

JEŽKOVÁ, Z. KREJČÍ, H. LACKO, B. ŠVEC J. Projektové řízení - jak zvládnout projekty. ACSA, 2015, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. (CS)

Doporučená literatura

HEAGNEY, J. Fundamentals of Project Management AMACOM – Book Division of American Management Association. 5th Edition. 2016. ISBN 978-1-5231-0668-4. [Online] Dostupná z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpFPME0001/fundamentals-project/fundamentals-project. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Definice projektu, trojimperativ, fáze projektu, standardy projektového řízení.
- Předprojektové fáze, Logický rámec, analýza zainteresovaných stran, SLEPT, SWOT.
- Rizika a jejich řízení, identifikace a hodnocení, RIPRAN, bodová metoda.
- Projektové fáze, SOW, projektový tým a role v týmu, zahajovací jednání.
- Hierarchická struktura prací, metody CPM, PERT, Ganttův diagram, síťová analýza, OBS, matice odpovědnosti, komunikační matice.
- Realizační fáze, vyhodnocení stavu projektu, procentuální plnění, milníková metoda, EVM, SSD, řešení krizových situací.
- Poprojektové fáze, ukončení projektu a jeho analýza, opatření pro budoucí projekty, udržovací fáze projektu.

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Praktické procvičení technik a metod na příkladech technických projektů.
- Metody skupinového řešení problémů, brainstorming, myšlenkové mapy, týmové role, projektový tým.
- Metoda logického rámce, hierarchická struktura prací (WBS), organizační struktura (OBS), matice odpovědnosti.

Cvičení s počítačovou podporou

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Počítačová podpora řízení projektů: MS Project (Office 365) - založení projektu, časový rozvrh projektu (Ganttův diagram), přiřazení úkolů, tvorba sdíleného úložiště.

eLearning