Detail předmětu

Materiály a procesy pro výrobu

FSI-YMVAk. rok: 2023/2024

Předmět má za cíl seznámit frekventanty s konstrukčními kovovými i nekovovými materiály, které se používají v současné době ve strojírenství. Výuka je zaměřena na souvislosti mezi chemickým složením, vlastnostmi, strukturou materiálu a jejich použitím. Důraz je kladen na propojení teoretických znalostí a praktickou schopnost řešení nejčastějších problémů spojených s materiálovými vědami vyskytujících se v technické praxi. Nedílnou součástí předmětu je osvojení si zásad volby materiálů ve smyslu Ashbyho přístupu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Předpokládájí se znalosti vycházejících z vysokoškolských kurzů (bakalářský stupeň studia) fyzikální-chemie (materiálového inženýrství), matematiky, fyziky a mechaniky těles.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a zpracování úkolů ze cvičení dle pokynů vyučujícího.
Zkouška: Zkouškou jsou prověřovány znalosti pojmů a podstaty probírané tématiky. Důraz je kladen na ověření schopnosti aplikovat získané znalosti. V písemné části zkoušky student odpoví stručně na zadané otázky. V ústní části zkoušky jsou kladeny doplňující otázky na daná témata.
Přednášky: účast je doporučená
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, případné absence budou řešeny ve formě náhradních zadání (samostatné zpracování studentem).

Učební cíle

V rámci předmětu se student naučí správně interpretovat a používat materiálové charakteristiky pro konstrukční návrhy. Na základě dané funkce dílce bude schopen zvolit vhodný materiál a to vč. technologie jeho výroby.
Absolvování předmětu by mělo studentům umožnit kvalifikovaný výběr vhodného materiálu pro konkrétní aplikaci včetně návrhu jeho tepelného zpracování či povrchové úpravy. Současně by studenti měli zvládnout identifikaci nejčastějších příčin provozních selhání ve vztahu k použitým materiálům a technologii jejich výroby vč. návrhu řešení problému.

Základní literatura

JONES, D. R. H., ASHBY, M. F. Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design. 4. Elsevier Science, 2011. ISBN 0080966659. (EN)
ASHBY, M. F., JONES, D. R. H. Engineering materials 2: an introduction to microstructures, processing and design. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 2006, 451 s. ISBN 0-7506-6381-2. (EN)
MICHNA, Š. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005, 700 s. ISBN 80-89041-88-4.

Doporučená literatura

ASHBY, M. F. Materials selection in mechanical design. 4th ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2011, 646 s. ISBN 978-1-85617-663-7. (EN)
ASM INTERNATIONAL. ASM handbook. Volume 9, Metallography and microstructures. Materials Park, Ohio: ASM International, 2004, 1184 s. ISBN 0-87170-706-3. (EN)
OHRING, M. Engineering Materials Science. San Diego: Academic Press, 1995, 827 s. ISBN 0-12-524995-0. (EN)
DOWLING, Norman E. Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation, fracture, and fatigue. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007, 912 s. ISBN 0-13-186312-6. (EN)
MEISSNER, B., ZILVAR, V. Fyzika polymerů: Struktura a vlastnosti polymerních materiálů. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987, 306 s. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Tematické okruhy:
1. Úvod, rozdělení a značení ocelí dle ČSN/ ČSN EN
2. Konstrukční nelegované oceli
3. Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
4. Nástrojové oceli
5. Oceli na odlitky a grafitické litiny
6. Neželezné kovy a jejich slitiny
7. Plasty
8. Keramika
9. Kompozity
10. Volba materiálů

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Mechanické vlastnosti I (kovy) – způsoby měření, práce s daty, vyhodnocení
Mechanické vlastnosti II (plasty, keramika, kompozity) - způsoby měření, práce s daty, vyhodnocení
Mikrostrukturní charakteristiky kovů a souvislost s mechanickými vlastnostmi
Volba materiálů – Ashbyho přístup
Principy spolupráce konstruktéra a technologa
Příčiny provozních havárií – případové studie (návrhy řešení a preventivních opatření ve vztahu k návrhu konstrukcí a technologií výroby)