Detail předmětu

Kresba figury

FSI-YKFAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na kresbu figury. Studie kresby dle živého modelu poskytuje možnost osvojení si schopností redukovat, vystihnout podstatu, charakteristiku a rozvíjet tvůrčí hledání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost perspektivy, zvládnutá schopnost ji prakticky uplatňovat při stavbě objemu v kresbě hlavy dle živého modelu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalost kresby, jako základního způsobu vizuálního záznamu. Praktická cvičení akcentují výstavbu objemu, pohyb a charakter modelu.


Technicko-řemeslné zvládnutí kresby figury a nabytí základních návyků pro budování hmoty při kresbě figury, jejího pohybu a charakteru.

Základní literatura

BAMMES, Gottfried. Die Gestalt des Menschen: Lehr- und Handbuch der Künstleranatomie. Freiburg: Christophorus Verlag, 2009. ISBN 978-3862300013. (DE)
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN isbn80-7234-431-5.

Doporučená literatura

KOS, Jaroslav a Pavel ŽILÁK. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.
DEREYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 9780823023752. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kresba hlavy dle živého modelu, symetrie, proporce, charakteristické rysy
Kresba sedící figury do půl těla, dle živého modelu, zásady pro její stavbu
Studie pohybu figury dle živého modelu
Studijní kresba aktu
Hodnocení semestru, rozbor kladů a záporů jednotlivých prací