Detail předmětu

Design, kultura a společnost

FSI-YDKAk. rok: 2023/2024

Student získá přehled o vývoji výtvarného umění, užitého umění, designu a architektury od počátku 20. století do současnosti. Důraz je kladen na znalost zásadních vývojových mezníků, osobností a institucí, na poznání důležitých vývojových tendencí, na mezioborové souvislosti. Předmět navazuje na dějiny umění a dějiny designu a tyto doplňuje a rozvíjí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění, uměleckých řemesel, designu a architektury v kontextu společenského vývoje do počátku 20. století v rozsahu učiva bakalářského studijního programu zaměřeného na design.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška prověřuje celkovou orientaci v dané problematice a znalosti vývoje výtvarného umění, užitého umění, designu a architektury 20. a 21. století, a to v kontextu historických a společenských událostí.
Zkouška je kombinovaná: písemný test (max. 30 bodů) a ústní zkouška (max. 70 bodů). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutno v každé části získat vždy minimálně polovinu z maximálního počtu bodů (15 + 35).
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Účast na přednáškách je doporučená.

Učební cíle

Studenti budou po absolvování předmětu schopni orientovat se ve vývoji kultury od počátku 20. století do současnosti, především v oblasti užitého umění a designu, a to ve vztahu k zásadním společenským událostem. Budou znát významné historické milníky, osobnosti, firmy, organizace.
- znalost vývoje výtvarného umění od počátku 20. století do současnosti,
- znalost vývoje užitého umění od počátku 20. století do současnosti,
- znalost vývoje designu od počátku 20. století do současnosti,
- znalost vývoje architektury od počátku 20. století do současnosti,
- znalost hlavních stylů a osobností současného užitého umění a designu,
- znalost nejnovějších trendů v oblasti umění a kultury,
- znalost širších společenských a mezioborových souvislostí v oblasti kultury a designu.

Základní literatura

KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK (eds.) Design v českých zemích 1900–2000. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2612-5. (CS)
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. V českém jazyce vyd. 2., Praha: VŠUP, 2009. 172 s. ISBN 978-80-86863-28-3. (CS)
PAULY, Jana a Jiří HULÁK. Design pro: Český průmyslový design 1990–2010. Praha: Jindřich Dušek – Signum, 2010. ISBN 978-80-903531-0-7. (CS)

Doporučená literatura

SPARKE, Penny. Století designu: průkopníci designu 20. století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5. (CS)
PELCL, Jiří a kol. Design: Od myšlenky k realizaci / From Idea to Realization. Praha: VŠUP, 2013. ISBN 978-80-86863-45-0. (CS)
HUBATOVÁ – VACKOVÁ, Lada, Martina PACHMANOVÁ a Jitka RESSOVÁ (eds.). Zlínská umprumka (1959–2011): Od průmyslového výtvarnictví po design. Praha: VŠUP, 2012. ISBN 978-80-86863-65-8. (CS)
BRUTHANSOVÁ, Tereza a Jan KRÁLÍČEK. Czech 100 design Icons. Praha: CzechMania, 2005. ISBN 9788023948172. (CS)
MICHL, Jan. Tak nám prý forma sleduje funkci. Praha: VŠUP, 2003. 237 s. ISBN 80-901982-7-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Kultura českých zemí na počátku 20. století v souvislostech se zahraničním děním: secese jako poslední univerzální sloh, moderna prvního desetiletí a kubismus – český fenomén druhého desetiletí.
- Umění, design a kultura po první světové válce: sociální aspekty, proměny bydlení, minimální byt.
- Bauhaus jako inspirace pro meziválečný design; funkcionalismus v architektuře a bytové kultuře.
- Organické tvarosloví poválečného designu, zahraniční inspirace, nové materiály.
- Instituce designu – školy, muzea.
- Světové výstavy – velkolepá prezentace československé kultury.
- Ateliérová tvorba a umění všedního dne: autorská tvorba a průmyslový design jako dvě cesty poválečného vývoje.
- Osobnosti poválečného československého užitého umění a designu.
- Osobnosti poválečného československého průmyslového designu.
- Porevoluční změny ve společnosti Československa: privatizace, transformace, vznik nových subjektů, význam domácí tradice pro vývoj společnosti a kultury konce 20. století.
- Proměny chápání designu a jeho úlohy v současné společnosti a nejnovější trendy ve vztahu k vývoji umění a kultury.
- Osobnosti současného designu a jejich úloha ve společnosti.
- Nová média ve vztahu k umění a designu a jejich význam pro současnou kulturu.

eLearning