studijní program

Informační bezpečnost

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-IBEAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0612A060001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.6.2018 - 28.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 60
Informatika Bez tematického okruhu 40

Cíle studia

Studijní program Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Cílem je seznámit studenty
- se základy kryptografie, informační a komunikační bezpečnosti, s teoretickými základy, nejčastějšími algoritmy a koncepty používanými v moderní kryptografii,
- s bezpečnostní architekturou moderních operačních systémů, s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT,
- se základy datové komunikace, prostředky pro její realizaci a podmínkami pro uskutečňování v současných i perspektivních telekomunikačních systémech, s aktuálními možnostmi bezdrátového přenosu,
- se základy teorie informace, variantami reprezentace informace, metodami zpřístupnění informace a způsoby dolování informací z dat s využitím výpočetních systémů,
- s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.
Dále je cílem poskytnout studentům
- základní znalosti z elektrotechniky a teorie obvodů, základy digitálních obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení číslicových systémů,
- orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a také v technikách přenosů informacím, které se v nich používají,
- ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů,
- teoretické znalosti a praktické zkušenosti při ochraně a zabezpečení dat v moderních komunikačních a informačních systémech, komplexní přehled o problematice zabezpečovacích systémů.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Informační bezpečnost získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti kryptografie, počítačové bezpečnosti, síťové bezpečnosti; znalosti z oblasti principů činnosti datových sítí, protokolových sad, vlastností různých typů sítí LAN, MAN a WAN, o Internetu a jeho službách, získá základní přehled o pasivních a aktivních síťových komponentách a o jejich výhodách a nevýhodách, získá znalosti a je schopen popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí, popsat řídící mechanizmy a protokoly, získá znalosti základních principů komunikace mezi stroji/senzory/měřicími zařízeními. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.
Studijní program Informační bezpečnost není program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolvent bude schopen
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely, způsoby přenosu informace, základní struktury sítí a jejich výkonnostní parametry,
- vysvětlit základní pojmy teorie informace, princip proti chybového zabezpečení, popsat používané kryptografické mechanizmy pro zabezpečení a ochranu dat,
- kvalifikovaně analyzovat a navrhovat bezpečnostní řešení pro informační a komunikační systémy,
- vysvětlit a prakticky realizovat zabezpečení síťových prvků na síťové, transportní a aplikační vrstvě,
- navrhnout a implementovat různé formy abstraktních datových typů a jejich aplikaci na řešení konkrétních problémů; použít lineární, stromové a grafové datové struktury, vyhledávat v nich a využít genetické algoritmy pro prohledávání stavového prostoru a optimalizaci,
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků a související problematiky,
- vysvětlit principy fungování systémů a detektorů, dohledových videosystémů, fungování přístupových systémů a elektronických platebních systémů, obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
- navrhnout vhodný druh přenosového média pro spojení, navrhnout topologii pro informační přenos, navrhnout technologie spojování metalických a optických kabelů, provádět základní měření na přenosových médií, umět lokalizovat poruchy na kabelech,
- vysvětlit základy objektového programování.

Absolvent bude umět
- popsat vlastnosti prvků elektrických obvodů a jejich modelů, aplikovat základní obvodové zákony při analýze lineárních i nelineárních elektrických obvodů, popsat základní vlastnosti digitálních obvodů, navrhnout libovolný systém kombinační techniky, naprogramovat základní struktury číslicové techniky v jazyce VHDL, technicky využívat digitální obvody,
- navrhnout a realizovat objektovou strukturu programu, grafické uživatelské rozhraní, relační model databázové aplikace, webovou službu a webovou aplikaci,
- provádět základní nastavení a ovládání současných síťových prvků,
- analyzovat problém a formulovat algoritmus matematického modelu, navrhnout algoritmus a efektivně jej implementovat tak, že je výsledný kód pro použitý operační systém velmi výkonný a stabilní bude mít praktické znalosti z oblasti bezpečnosti moderních operačních (Windows, Linux a OS X) a informačních systémů, bude umět zabezpečit data, analyzovat a správně implementovat šifrovací a autentizační mechanismy na OS Windows, Linux a OS X, bude umět použít základní bezpečnostní zásady ve virtualizovaném prostředí
- definovat vhodné umístění agregační brány v rámci komunikační infrastruktury, navrhnout vhodný agregační mechanismus dle priorit připojených zařízení.
- kvalifikovaně řešit problémy v oblasti síťové bezpečnosti,
Bude mít praktické zkušenosti z konektorování síťových kabelů, z instalace běžných operačních systémů, síťových rozhraní a síťových prvků a z ovládání základních síťových služeb a bude je umět uplatnit při správě, údržbě, návrzích rozsáhlých sítí, využívající různé druhy přenosových médií,
Bude rozumět základním právním pojmům, institutům a principům, bude umět správně interpretovat právní předpisy, analyzovat právní řád a jeho funkce, ovládat základy právního myšlení a práci s právními texty, bude chápat v mezinárodních souvislostech systém a strukturu právní ochrany software a prakticky aplikovat autorskoprávní instituty ochrany počítačových programů, bude se umět orientovat v problematice uzavírání licenčních smluv na software a bude schopen zhodnotit platnost a praktické důsledky užití běžných smluvních konstrukcí.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů. Konkrétní příklady profesního uplatnění jsou např. pozice bezpečnostních administrátorů, auditorů, IT bezpečnostních konzultantů, analytiků, softwarových vývojářů, manažerů bezpečnostních týmů či obchodních zástupců v oblasti ICT bezpečnosti. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
146 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 21 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-KOMKomunikační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-MA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 22 / PR - 4ano
BPC-PC1TPočítače a programování 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-PNAPrávní naukacs7PovinnýzkP - 24ano
BPC-ZKRZáklady kryptografiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-MASMatematický seminářcs2VolitelnýCOZ - 14 / CPP - 12ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-DMADiskrétní matematikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-FY1AFyzika 1 cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ano
BPC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / PR - 6ano
BPC-PC2TPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
BPC-UP1AÚvod do práva ICT 1cs4PovinnýkolP - 26 / COZ - 12ano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2VolitelnýL - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AKRAplikovaná kryptografiecs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / PR - 26ano
BPC-BDSBezpečnost databázových systémůcs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 26ano
BPC-MANManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PSTPravděpodobnost a statistikacs6PovinnýP - 26 / CPP - 26ano
BPC-UP2AÚvod do práva ICT 2cs4PovinnýkolP - 26 / COZ - 12ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-IC1Bezpečnost ICT 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / PR - 26ano
BPC-DAKDatová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ano
BPC-EK1Mikroekonomiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-SOSSíťové operační systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-TINTeoretická informatikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39 / PR - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-IC2Bezpečnost ICT 2cs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / PR - 24ano
BPC-MDSMultimediální službycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-B2TASemestrální prácecs1PovinnýklK - 13ano
BPC-SPRSoftwarové právocs3PovinnýkolP - 24ano
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13PVA 1ano
BPC-EK2Makroekonomie cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA 1ano
BPC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ano
BPC-ZSYZabezpečovací systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ano
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 52PVB 2ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 52PVB 2ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Povinně volitelnýzkL - 52PVB 2ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 26PVB 2ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Povinně volitelnýzkCp - 52PVB 2ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BCTABakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BPC-KKRKyberkriminalitacs3PovinnýkolP - 24ano
BPC-CPTTeorie kryptografických protokolůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ARSArchitektura sítícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BPC-DE1Digitální elektronika 1cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / Cp - 26 / L - 13PVA 2ano
XPC-HWSHardware počítačových sítícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BPC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BPC-OOPObjektově orientované programovánícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA 2ano
BPC-PRMPřenosová médiacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BPC-SCPSeminář C++cs4Povinně volitelnýklCp - 39PVA 2ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 52PVB 3ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Povinně volitelnýzkL - 52PVB 3ano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 26PVB 3ne
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BPC-ALGAlgoritmycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
BPC-ANAAnalogová technikacs6Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-I40Průmysl 4.0 - Virtuální výrobacs4VolitelnýP - 10 / L - 39ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-UINUmělá inteligencecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-IZPZáklady programování- algoritmycs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPA-DELDigital Electronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / Cp - 26ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BPC-AITAngličtina pro ITcs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
BPC-AUDAudio elektronikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
BPC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-ELFElektronické filtrycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
BPC-OSYOperační systémycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
BPC-OKOOptické komunikacecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-TPRTechnické právocs3VolitelnýP - 39ano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
BPC-ZESZáklady energetiky pro slaboproudé oborycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
BPC-IZGZáklady počítačové grafikycs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / PR - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr - 21 kr BPC-EL1 (5 kr), BPC-EK2 (5 kr), BPC-PTS (6 kr), BPC-ZSY (5 kr), BPC-ZSG (5 kr)
PVA 2 6 kr - 44 kr BPC-ARS (6 kr), BPC-DE1 (6 kr), XPC-HWS (5 kr), BPC-IOT (5 kr), BPC-MKO (5 kr), BPC-OOP (6 kr), BPC-PRM (5 kr), BPC-SCP (4 kr)
PVB 1 4 kr - 8 kr BPC-AN4 (2 kr) zimní/letní sem., BPC-AEI (2 kr) zimní/letní sem.
PVB 2 3 kr - 19 kr XPC-CA1 (3 kr), XPC-CA3 (3 kr), XPC-CA5 (3 kr), XPC-MW1 (5 kr), XPC-MW3 (5 kr)
PVB 3 3 kr - 16 kr XPC-CA2 (3 kr), XPC-CA4 (3 kr), XPC-MW4 (5 kr), XPC-MW2 (5 kr)