Detail předmětu

Management

FEKT-BPC-MANAk. rok: 2021/2022

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Ekonomika podniku, podnikové funkce, jeho hospodaření a výsledky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.
Studenti mají možnost získat body za:
• individuální semestrální projekt
• týmovou presentaci na aktuální téma
• zpracování otázek z případových studií
• test
• opravný - doplňkový individuální projekt.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Osnovy výuky

1. Co je to management, jeho význam
2. Mnoho variant interpretace pojmu - osvědčené přístupy
3. Plánování, od vize k metrikám
4. Organizování
5. Typy podnikatelských subjektů
6. Leadership, osobnost manažera, řízení vs. leadership
7. Kontrolování - řízení
8. Systematický přístup k managementu
9. Podnikání v turbuletní době - inovace
10. Procesní přístup
11. Rozhodování
12. Řízení změny
13. Řízení rizik

Učební cíle

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7 (CS)
Robbins, S.P. – Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1 (CS)
Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3 (CS)

Doporučená literatura

Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-IBE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova přednášek:
Co je to management, jeho význam
Mnoho variant interpretace pojmu - osvědčené přístupy
Plánování, od vize k metrikám
Organizování
Typy podnikatelských subjektů
Leadership, osobnost manažera, řízení vs. leadership
Kontrolování - řízení
Systematický přístup k managementu
Podnikání v turbuletní době - inovace
Procesní přístup
Rozhodování
Řízení změny
Řízení rizik

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace seminárních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

eLearning