studijní program

Stavební inženýrství – realizace staveb

Fakulta: FASTZkratka: NPC-SIRAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260022

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Příprava a realizace staveb 100

Cíle studia

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – realizace staveb je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických odborných znalostí pro optimální technologickou přípravu a řízení realizace staveb, které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů universitních a neuniversitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje zejména na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací „Pozemní stavby“, „Konstrukce a dopravní stavby“ a „Vodní hospodářství a vodní stavby“ na FAST VUT.
Studium umožňuje získat znalosti z oblastí technologií stavebních procesů, způsobů výstavby objektů, investiční a stavebně technologické přípravy realizace staveb, řízení staveb a jejich rekonstrukcí a z oblasti stavebního podnikání. V souladu se současnou úrovní teoretického poznání a vývojovými tendencemi technického, technologického a ekonomického rozvoje je kladen důraz na výuku exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování a využití počítačové podpory pro přípravu a realizaci staveb.
Povinnou součástí studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb je desetitýdenní odborná praxe studentů, která probíhá ve spolupráci s významnými stavebními společnostmi působícími v ČR. Studenti pracují na pozici asistenta stavbyvedoucího. To přispívá k ověření získaných znalostí v praxi a získání dalších teoretických i praktických poznatků, dovedností a zkušeností v oblasti přípravy a realizace staveb.
Cílem studia je rozšířit teoretické i praktické znalosti absolventů, týkajících se stavebních technologií, pracovních postupů a způsobů řízení realizace staveb a vychovat odborníky schopné okamžitého uplatnění v přípravě a řízení staveb. Vytvořit tak předpoklady k podstatnému zkrácení adaptačního období absolventa po nástupu do praxe a i do vyššího managementu stavební firmy.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb je schopen samostatně a tvůrčím způsobem komplexně řešit stavebně technické, technologické, ekonomické a manažerské úkoly ve stavebnictví. V průběhu třísemestrálního studia tohoto studijního programu student získá znalosti v teoretických a odborných předmětech a to především z oblasti stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, řízení realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby, způsobů řízení pracovních kolektivů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce při výstavbě. Osvojí si využití počítačové podpory při řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb.
Výuka předmětů profilujícího základu reaguje na rozvoj nových stavebních materiálů, výrobků, technologií ve stavebnictví, na nové modely řízení stavební výroby a moderní způsoby staveništního řízení.
Uplatnění absolventa tohoto studijního programu je možné v celé oblasti stavebního inženýrství. Jeho studijní zaměření mu však dává vyšší míru znalostí z problematiky investiční a technologické přípravy staveb, projektového řízení výstavby, managementu realizace staveb a státní stavební správy.
Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb se může uplatnit především jako manažer velkých staveb (např. hlavní stavbyvedoucí) a řídící pracovník v různých provozních odděleních vedení realizačních podniků a rovněž jako stavebně technologický projektant.
Další možnosti uplatnění může absolvent získat jako odpovědný pracovník ve státní stavební správě, pracovník v přípravě stavebních investičních projektů, soukromý podnikatel ve stavebnictví, pracovník v oblasti řízení jakosti ve výstavbě, pracovník environmentu staveb a bezpečnosti práce.
Po získání předepsané praxe může absolvent studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb získat inženýrskou autorizaci v některém ze zákonem stanovených autorizačních oborů ČKAIT.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Charakteristika profesí

Uplatnění absolventů tohoto navazujícího magisterského studijního program Stavební inženýrství – realizace staveb je možné v celé oblasti stavebního inženýrství. Dává mu však vyšší míru znalostí z problematiky investiční a technologické přípravy staveb, projektového řízení výstavby, managementu realizace staveb a státní stavební správy. Z toho vyplývají možnosti jeho uplatnění a charakteristika zaměstnavatelů.
Absolvent se tedy může uplatnit především jako:
 manažer velkých staveb (např. hlavní stavbyvedoucí),
 manažer v různých provozních odděleních vedení stavebních společností,
 stavebně technologický projektant,
 odpovědný pracovník ve státní stavební správě,
 pracovník v přípravě stavebních investičních projektů,
 pracovník v oblasti řízení jakosti ve výstavbě,
 koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Uplatnění tedy najde u zaměstnavatelů z oblasti investiční, dodavatelské a ve státní stavební správě. Rovněž se může uplatnit jako soukromý podnikatel ve stavebnictví.
Jedním z důvodů přípravy navazujícího magisterského studijního program Stavební inženýrství – realizace staveb je i velký zájem stavebních společností o absolventy tohoto studijního programu. Z průzkumu mezi absolventy vyplývá, že úspěšnost uplatnění v současné době je téměř 100 %.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby diplomové práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 18 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 3 skupiny povinně volitelných předmětů typu A,
- 1 skupina povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty (celkem za 2 kredity, což je méně než doporučení VUT).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia studijního programu a oboru vzdělávání Stavebnictví a stavební inženýrství, tematickému okruhu Realizace staveb.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných praxí a exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – realizace staveb navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství.
Po úspěšném absolvování studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb může absolvent pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NVA026Ekonomické nástroje řízení stavební výrobycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NUA012Informatika (R)cs4PovinnýP - 13 / C1 - 26ano
NAA020Matematika 5 (R)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NLA031Předpjaté stavební konstrukcecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NWA014Stavebně technologické projektovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NWA015Systémy řízení jakostics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NWA016Vybrané statě z technologie stavebních procesůcs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NHB056Pozemní stavitelství (R)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135777ano
NHB057Vybrané statě ze stavební fyziky (R)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135777ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NWA017Ekologie a bezpečnost prácecs2PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NWA018Odborná praxecs7PovinnýklPX - 1200ano
NWA019Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1cs3PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
NVA027Právo v oblasti podnikání ve stavebnictvícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NWA020Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NWA021Specializovaný projekt (R)cs3PovinnýklPR - 26ano
NWA022-AStavební stroje (R)en2PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NWB023Kontrola a dokumentování stavebních procesůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265739ano
NWB024Logistikacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265739ano
NJB026Životnost stavebních materiálůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265739ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NWA025Diplomový seminář (R)cs5PovinnýklS - 26ano
NWA026Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2cs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NVA028Projektové řízenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NWA027Řízení stavební zakázkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NWA028Technologie rekonstrukcícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NVB029Manažerské dovednostics4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135741ano
NWB029Speciální technologiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135741ano
NMB007Technologie pozemních komunikací (R)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135741ano
NZB013Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135742ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 265742ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5739 1 NWB023, NWB024, NJB026
5741 1 NVB029, NWB029, NMB007
5742 1 NZB013, NZB014
5777 1 NHB056, NHB057