Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních procesů

FAST-NWA016Ak. rok: 2022/2023

Předmět zahrnuje studium realizace vybraných stavebních procesů inženýrských a pozemních staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu jednotlivých vybraných stavebních procesů, požadavky na připravenost staveniště a zásady jejich provádění. Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb. Další část předmětu je zaměřena na provádění vybraných stavebních procesů pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI, získá základní znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Tyto znalosti dále umožňují návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Prerekvizity

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Osnovy výuky

1. Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
2. Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
3. Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
4. Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
5. Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
6. Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
7. Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště.
8. Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí.
9. Provádění montovaných stropních konstrukcí.
10. Speciální betonářské technologie.
11. Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění.
12. Možnosti a způsoby provádění průmyslových podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy.
13. Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Učební cíle

Získání základních znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Umožňuje návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MOTYČKA, Vít, Vladislav HORÁK, Miloslav ŠLEZING, Karel SÝKORA, a KUDRNA, Jan. Vybrané stati z technologie stavebních procesů. Brno: VUT v Brně, 2009. Studijní opora.

(CS)

KLEPSATEL, František a kol.. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Bratislava: Jaga Group, 2003. ISBN 8088905435

(CS)

POWRIE, William. Soil mechanics: concepts and applications. CRC Press, 2018.

(EN)

OU, Chang-Yu. Deep excavation: Theory and practice. CRC Press, 2014.

(EN)

JURÍČEK, Ivan. Technologie staveb, hrubá stavba. Eurostav Bratislava, 2018. ISBN 978-80-89228-58-4, EAN 9788089228584

(SK)

JARSKÝ, Čeněk, MUSIL, František, GAŠPARÍK, Jozef, MOTYČKA, Vít, KOVÁŘOVÁ, Barbora, SVOBODA, Pavel, POSPÍCHAL, Václav. Příprava a realizace staveb, Technologie staveb 2. CERM, Brno. 2019. ISBN: 978-80-7204-994-3.

(CS)

KOLB, Josef. Dřevostavby, Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. GRADA, 2011. ISBN 9788024740713.

(CS)

MINAŘÍK, Václav. Přehled metod svařování. ZEROSS, 2011. ISBN 80-86698-18-1.

(CS)

WATTS, Andrew. Moderní fasády. JAGA MEDIA, 2013. ISBN: 80-8076-065-6

(CS)

KÁNĚ, Luboš. Izolace spodní stavby - Skladby a detaily. DEKTRADE – KUTNAR, Praha, 2009. ISBN 978-80-87215-03-6

(CS)

LINVILLE, Jeff D. Timber Construction Manual. John Wiley and Sons, Inc., 2012. ISBN 978-0-470-54509-6.

(EN)

Doporučená literatura

ROZSYPAL, Alexandr. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga Group, 2001. ISBN 80-88905-44-3

(CS)

BALÍK, Michael a SOLAŘ Jaroslav. Ochrana proti vodě. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3656-3

(CS)

ZAPLETAL, Ivan a ŠTUJBER Miloslav. Technologia nízkonákladových budov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3817-0

(SK)

PUŠKÁR, Anton a FUČILA, Jozef. Obvodové plášte budov. Bratislava: Jaga Group, 2002. ISBN 80-88905-72-9

(SK)

BRYAN, Tony. Construction Technology. Oxford: John Wiley, 2015. ISBN 978-1-4051-5874-9

(EN)

SVOBODA, Pavel a DOLEŽAL, Josef. Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. Bratislava: Jaga Group, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0

(CS)

BAŠKOVÁ, Renáta. Realizácia betonových konstrukcií. Martin: stavebnýtrh, 2008. ISBN 978-80-969877-4-0

(SK)

Kolektiv autorů. Uživatelská příručka pro Konvenční tunelování. Edice Dokumenty České tunelářské asociace ITA-AITES, svazek 8, vydání 1. Praha. 2019. ISBN 978-80-906452-4-0

(CS)

Kolektiv autorů. Recommendations on piling (EA Pfähle). John Wiley & Sons, 2013.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám. 2. Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí. 3. Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy. 4. Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda. 5. Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování. 6. Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných). 7. Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště. 8. Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí. 9. Provádění montovaných stropních konstrukcí. 10. Speciální betonářské technologie. 11. Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění. 12. Možnosti a způsoby provádění průmyslových podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy. 13. Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrálního programu – vybraná část podzemní stavby. 2. Přehled technologií podzemního stavitelství a štítování – video s komentářem. 3.–4. Nová rakouská tunelovací metoda a speciální štíty – video s komentářem. 5.–6. Návrh pažící konstrukce pomocí programu Geo 5. 7. Provádění kovových konstrukcí – výroba ocelových a dřevěných konstrukcí. 8. Provádění kovových konstrukcí – svařování, spojovací prostředky, hlavní způsoby montáže. 9.–10. Provádění montovaných stropních konstrukcí. Konstrukční systémy, stroje a mechanizmy, pracovníci, postupy montáže, požadavky na kvalitu. 11.–12. Zpracování technologického předpisu pro montáž zadané stropní konstrukce. 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení.